Δικαιολογητικά και οδηγίες για τα μυστήρια της εκκλησίας μας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗ

1. Υποβολή αιτήσεως των γονέων – Αστυνομικές ταυτότητες.
2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού (Πρωτότυπο).
3. Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός και εάν είναι έγγαμος να έχει τελέσει Θρησκευτικό Γάμο. Όχι μόνο πολιτικό, ή μόνο σύμφωνο συμβίωσης. Αυτά πρέπει να τα αποδεικνύει με τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης-βάπτισης και β. Πιστοποιητικό τελέσεως γάμου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο δόγμα, απ’ το ληξιαρχείο ή απ’ τον Ι. Ναό όπου τελέσθηκε ο γάμος του. γ. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του από Αστυνομικό Τμήμα ή τα Κ.Ε.Π. ότι: είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και δεν είναι ετερόδοξος (Ρωμαιοκαθολικός, Προτεστάντης ή Μονοφυσίτης), ούτε μέλος σε καμία παραχριστιανική ή παραθρησκευτική ομάδα ή ιδεολογία π.χ. Παλαιοημερολογίτικη παράταξη, Μασονία, Ρόταρυ, Λάιονς, Νέα Ακρόπολη, Κέντρο Γνωστικών Σπουδών κ.λ.π.
4. Εάν οι γονείς κατοικούν σε άλλη ενορία, απαιτείται μεταβίβαση βαπτίσεως και άδεια του εφημερίου της ενορίας που ανήκουν, ότι επιτρέπει ανεπιφύλακτα να γίνει η βάπτιση του τέκνου τους (του συγκεκριμένου ζεύγους), στον Ιερό Ναό μας (ή την Ιερά Μονή) που έχουν επιλέξει.
5. Σε περίπτωση απουσίας από την βάπτιση ενός εκ των δύο γονέων, απαιτείται για την ονοματοδοσία έγγραφη συγκατάθεσή τους, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του από Αστυνομικό Τμήμα ή τα Κ.Ε.Π. Στην υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνει ότι: «Επιθυμώ με τη σύμφωνη γνώμη της ή (του) συζύγου μου (ονοματεπώνυμο συζύγου), να βαπτιστεί το παιδί μας στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Γλαύκου Πατρών, και να λάβει το όνομα (τάδε).
Σημειώσεις:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση του Μυστηρίου είναι η συμφωνία και παρουσία αμφοτέρων των γονέων του βαπτιζομένου, που θα αποδεικνύεται με την υπογραφή τους στη Δήλωση Βαπτίσεως, την ημέρα τελέσεως του Μυστηρίου.
Ο/Η ανάδοχος πρέπει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Απαγγέλλει κατά τη διάρκεια του Μυστηρίου το Σύμβολο της Πίστεως και είναι εγγυητής στην Εκκλησία για λογαριασμό του βαπτιζομένου, να βοηθήσει το παιδί να γνωρίσει την Ορθόδοξη πίστη. Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται εφόσον ο Ανάδοχος εγγυάται την κατήχηση του νεοφωτίστου.
Μετά την βάπτιση, ο ιερεύς θα εκδώσει ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ, την οποία οι γονείς πρέπει να καταθέσουν στο Ληξιαρχείο του Δήμου γεννήσεως του παιδιού, εντός 90 ημερών, προς αποφυγή διοικητικού προστίμου.
Ο κουμπάρος (ή η κουμπάρα) πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών. Να έχει δηλαδή ο ίδιος, μιά στοιχειώδη κατηχητική κατάρτιση και γνώση.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

α) Σε περίπτωση που με δικαστικὴ απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονεὺς ή κηδεμόνας για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί ή σὲ κατάσταση Κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονέων, ότι συμφωνούν.
β) Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, γιο το Βάπτισμα ἢ τὴν Ὀνοματοδοσία μπορεῖ αὐτὰ νὰ γίνουν κατόπιν Δικαστικῆς Ἀποφάσεως.
Προσοχή! Δικαστικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία ἀναθέτει μόνο τὴν ἐπιμέλεια τοῦ τέκνου, προσωρινὴ ἢ μή, στὸν ἕνα ἐκ τῶν δύο γονέων, δὲν καλύπτει τὸν Ἐφημέριο γιὰ τὴν τέλεση Βαπτίσεως.
γ) Γιὰ κάθε περίπτωση, πρὶν τὸ βάπτισμα ἀνηλίκου, οἱ γονεῖς, μὲ ἐπίδειξη τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητός τους, γιὰ τὴν συμφωνία τῶν στοιχείων τους μὲ τὴν Ληξιαρχικὴ πράξη, ὑπογράφουν ἐνώπιον τοῦ Ἐφημερίου γιὰ τὸ θρήσκευμα καὶ τὸ ὄνομα τοῦ νηπίου.
Σὲ περίπτωση ἀπουσίας ἑνὸς γονέως, ὁ ἐφημέριος μπορεῖ νὰ τελέσει τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, ὅταν ὁ ἕτερος γονεὺς προσκομίσει θεωρημένο ἀντίγραφο, εἴτε τῆς ληξιαρχικῆς πράξεως θανάτου, εἴτε τῆς σχετικῆς δικαστικῆς ἀπόφασης, βάσει τῶν ὁποίων ὁ ἀπουσιάζων γονεὺς κηρύττεται ρητῶς ἄφαντος ἢ ἔκπτωτος ἀπὸ τὴ γονικὴ μέριμνα.
δ) Σὲ περίπτωση ἀπουσίας τοῦ ἑνὸς γονέως λόγῳ εὐλόγου κωλύμματος (ἀσθενείας, ἀποδημίας κλπ.), τότε ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νὰ προχωρήσει στὴν τέλεση τοῦ Βαπτίσματος, ἐφ᾿ ὅσον ἐκ μέρους τοῦ ἀπόντος γονέως ὑποβληθεῖ, εἴτε βεβαίωση ἐνώπιον συμβολαιογράφου, εἴτε ὑπεύθυνη δήλωση μὲ τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς θεωρημένο, ὅτι συγκατατίθεται γιὰ τὴν βάπτιση τοῦ τέκνου κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ μὲ τὸ συγκεκριμένο ὄνομα.
στ) Σὲ περίπτωση διάστασης ἢ διαζυγίου ἢ ὅταν ἡ μητέρα τοῦ ἀνήλικου τέκνου ἐπικαλεῖται ὅτι πατέρας τοῦ τέκνου εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν ἀναγραφόμενο στὴν Ληξιαρχικὴ πράξη γεννήσεως, ὁ Ἐφημέριος 1) ὀφείλει νὰ ἀναζητήσει τὸν πατέρα, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀναγράφεται στὴν ληξιαρχικὴ πράξη καὶ νὰ λάβει τὴν συγκατάθεσή του γραπτῶς 2) ἂν ἔχει προσβληθεῖ ἡ πατρότητα ἢ ἔχει ἀναγνωρισθεῖ τὸ τέκνον ἑκούσια, ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νὰ δεχθεῖ ὡς πατέρα τὸν προσδιοριζόμενον ὑπὸ τοῦ Ληξιαρχείου, διὰ νεωτέρας σημειώσεως καὶ διορθώσεως ἐπὶ τῆς ληξιαρχικῆς πράξης γεννήσεως.
ζ) Σὲ περίπτωση ἄγαμης μητέρας, ἐπειδὴ αὐτὴ ἀσκεῖ μόνη της τὴ γονικὴ μέριμνα, ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νὰ τελέσει τὴν Βάπτιση καὶ νὰ δώσει ὄνομα, ἐφ᾿ ὅσον ἡ ἄγαμη μητέρα συμπληρώσει Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/86, μὲ θεωρημένο τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς της, στὴν ὁποία θὰ δηλώνει ὑπευθύνως ὅτι ἀσκεῖ ἀποκλειστικῶς τὴ γονικὴ μέριμνα ἐπὶ τοῦ ἀνήλικου τέκνου της, ὅτι δὲν ὑφίσταται δικαστικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία νὰ ἀπονέμει δικαίωμα ἀσκήσεως γονικῆς μέριμνας καὶ στὸν πατέρα τοῦ ἀνήλικου τέκνου καί, τέλος, ὅτι ἐπιθυμεῖ τὸ ἀνήλικο τέκνο της νὰ βαπτισθεῖ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ νὰ λάβει συγκεκριμένο ὄνομα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗ

1. Μην αναβάλλετε τη βάπτιση του παιδιού σας. Φροντίστε να είναι μικρό, λίγων μηνών, για να μη στερείται τη χάρη του μυστηρίου. Για να μη φοβηθεί την ώρα του βαπτίσματος, αλλά να συνεργαστεί με τον λειτουργό και να υπάρχει ησυχία κατά την τέλεση του μυστηρίου. Παλαιότερα συνήθιζαν να τα βαπτίζουν ευθύς αμέσως μετά το σαραντισμό της μητέρας.
2. Τα προσκλητήρια. Το περιεχόμενό τους πρέπει να είναι απλό και ανάλογο με την ιερότητα του μυστηρίου. Δυστυχώς πολλά προσκλητήρια χαρακτηρίζονται από ελαφρότητα μέχρι και ασέβεια ακόμα και δείχνουν την ματαιοδοξία και την πλήρη εκκοσμίκευση των γονιών.
3. Τα μαρτυρικά που θα πάρετε, να είναι απλά σταυρουδάκια, σκέτα, με σκέλη ολόισια, χωρίς ματόχαντρα ή ζώδια, διότι αυτά είναι παγανιστικά σύμβολα κι όχι χριστιανικά. Τα μαρτυρικά τα τοποθετούμε και τα διανέμουμε στο τέλος του μυστηρίου μαζί με τις μπομπονιέρες κι όχι μετά τη βάπτιση του παιδιού, στη μέση της τελετής, γιατί δημιουργείται θόρυβος και ακαταστασία.
4. Το λάδι που θα ευλογηθεί (επορκιστό έλαιο), να είναι καθαρό ελαιόλαδο, χωρίς αρώματα και σε καμία περίπτωση σπορέλαιο άλλης προελεύσεως.
5. Τα βαπτιστικά ρούχα του παιδιού και τα λαδόπανα, να είναι λευκά, όχι μόνο γιατί συμβολίζουν την καθαρότητα του νεοφωτισθέντος, αλλά και για να καθαριστούν εύκολα με απορρυπαντικό, χλωρίνη και καυτό νερό και να απομακρυνθούν τελείως οι λεκέδες απ’ το επορκιστό έλαιο.
6. Η βαπτιστική λαμπάδα να είναι απλή μόνο με τούλι και να μην έχει επάνω κανενός είδους φιγούρα ή άλλη παράξενη μορφή π.χ τερατόμορφες ή δαιμονικές φυσιογνωμίες, πειρατές, μαχητές, υπερφυσικά όντα, μάγισσες, ζώα, μίκυ μάους κ.ά. Επίσης τα παπουτσάκια του να μην έχουν από κάτω σταυρούς ή την πεντάλφα (αστεράκι με 5 ακτίνες).
7. Ο να­ός είναι τό­πος ιερός, α­φι­ε­ρω­μέ­νος στη λα­τρεί­α του Θε­ού. Γι᾽ αυτό σεβόμαστε την ιε­ρό­τη­τα και την αι­σθη­τι­κή του. Το Βάπτισμα δεν είναι παιδική γιορτούλα που πρέπει να διακοσμη­θεί ανάλογα! Δεν είναι υπόθεση λουλουδιών, μπαλονιών κ.λ.π. Κα­μι­ά «δι­α­κο­σμη­τι­κή» επέμ­βα­ση δεν εί­ναι επι­τρε­πτή στην αγί­α κο­λυμ­βή­θρα (που είναι ιερό σκεύος του ναού), στο δι­ά­δρο­μο του ναού, στον πρόναο και γε­νι­κά τον εσω­τε­ρι­κό ή τον εξω­τε­ρι­κό χώ­ρο του να­ού. Μπορείτε να βά­λε­τε μί­α ή δύ­ο αν­θο­στή­λες κοντά στην κολυμβήθρα. Τίποτε άλλο! Ο ναός είναι πρωτίστως κεκοσμημένος με τη Χάρη του Θεού και με τον ιερό διάκοσμο που τον περιβάλλει (αγιογραφίες, κανδήλια, ξυλόγλυπτα έπιπλα κλπ). Ο στολισμός καταστρέφει την επιβλητική και σεβαστή ομορφιά του χώρου, αλλά και έξοδα προσθέτει στους δύσκολους καιρούς που ζούμε!
Οι φω­το­γρα­φή­σεις και τα βί­ντε­ο, επι­τρέ­πο­νται κατ᾽ οικο­νο­μί­α την ώρα του Μυ­στη­ρί­ου. Οι επαγ­γελ­μα­τί­ες ή οι ερα­σι­τέ­χνες φω­το­γρά­φοι και λήπτες βίντεο, πρέ­πει να ενερ­γούν με δι­α­κρι­τι­κό­τη­τα, με σε­βα­σμό προς το τε­λού­με­νο μυ­στή­ρι­ο, χω­ρίς να ενο­χλούν και χω­ρίς να με­τα­βάλ­λουν τον Ιε­ρό Να­ό σε στούντιο, ανεβαίνοντας πάνω στον Αρχιερατικό θρόνο στον άμβωνα ή στον σολέα με τα νότα τους στραμμένα προς την Αγία Τράπεζα!
8. Συ­χνά παρατηρείται μια α­πα­ρά­δε­κτη συ­μπε­ρι­φορά στο να­ό κα­τά την τέ­λε­ση μιας βάπτισης. Ήρθα­με με τη θέ­λη­σή μας για ένα δι­κό μας άν­θρω­πο, για να προ­σευ­χη­θού­με στον Θε­ό να στεί­λει τη χά­ρη του. Και α­ντί της προ­σευχής αυτό πού πα­ρα­τη­ρούμε είναι ο θό­ρυ­βος, οι συ­ζη­τή­σεις, ο εν­δυ­μα­το­λο­γι­κός σχο­λιασμός, η αδι­α­φο­ρί­α και οι ά­σκο­πες με­τα­κι­νή­σεις. Ο Ιε­ρός Να­ός δεν είναι τό­πος επί­δει­ξης και ακαταστασίας, αλ­λά επι­κοι­νω­νί­ας με τον Θε­ό. Η μα­ται­ο­δο­ξί­α, η χλι­δή, η εξε­ζη­τη­μέ­νη και προ­κλη­τι­κή εν­δυ­μα­σί­α δεν συμ­βι­βά­ζον­ται με τη χρι­στι­α­νι­κή μας ιδι­ό­τη­τα και φανερώνουν αναίδεια και καταφρόνηση του θελήματος του Θε­ού! Άλ­λω­στε είναι μεγάλη ασέβεια να ερ­χό­μα­στε στο ναό για να βα­φτί­σου­με το παι­δί μας, πού ση­μαί­νει να ντυ­θεί «έν­δυ­μα αφθαρ­σί­ας», και την ίδι­α στι­γμή εμείς με τη δι­κή μας «εν­δυ­μα­σί­α» και συ­μπε­ρι­φο­ρά να προ­βάλλου­με την πνευ­μα­τι­κή γύ­μνι­α της ψυ­χής μας!
9. Κατά την αρχαία τάξη της Εκ­κ­λη­σί­ας μας, το όνο­μα δί­δε­ται στο παι­δί την όγδο­η η­μέ­ρα από τη γέν­νη­σή του. Στο Ευχο­λό­γι­ο υπάρ­χει ειδι­κή α­κο­λου­θί­α. Στις μέ­ρες μας η ο­νο­μα­το­δο­σί­α έχει συν­δε­θεί εθι­μι­κά με το βά­πτι­σμα. Πρέ­πει α­πα­ραί­τη­τα να είναι ό­νο­μα χρι­στι­α­νι­κό, να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο άγιο, για να έχει το παι­δί προ­στά­τη του και πρότυπό του τον άγι­ο, του οποί­ου φέ­ρει το όνο­μα, αλλά και να μπορεί να εορτάζει. Άλ­λα όμως ο­νό­μα­τα δεν πρέ­πει να δίδονται… Το ό­νο­μα είναι δη­λω­τι­κό του προ­σώ­που και ένα πρό­σω­πο έχει …ένα όνο­μα κι ένα όνομα τελικά επικρατεί! Η επι­μο­νή κά­ποι­ων γο­νέ­ων να θέ­λουν να δώ­σουν στο παι­δί τους δύ­ο και τρί­α ονό­μα­τα είναι αυθαί­ρε­τη. Ξε­κι­νά α­πό μι­κρο­συ­ναι­σθη­μα­τι­σμούς και ματαιοδοξία για να ικα­νο­ποι­ή­σουν τούς παππούδες και τις γι­α­γι­ά­δες. Αποτέλεσμα αυτής της λανθασμένης τακτικής είναι να φω­νά­ζου­με το παι­δί όχι με το όνο­μά του αλ­λά με ένα ψευδώνυμο πού προ­έρχεται από την κα­κο­ποι­η­μέ­νη σύ­ντμη­ση του ενός ή τη σύν­θε­ση των περισσοτέρων ονομάτων!
Το ό­νο­μα του παι­δι­ού σας είναι προ­ο­ρι­σμέ­νο για την αιω­νι­ό­τη­τα και αυ­τή η προ­ο­πτι­κή του προσ­δί­δει ιε­ρό­τη­τα. Ως χρι­στι­α­νοί οφεί­λου­με να σε­βό­μα­στε την πα­ρά­δο­ση της Εκ­κ­λη­σί­ας μας και να μην κά­νου­με του κε­φα­λι­ού μας.
Για τον λόγο αυτό ως Ορ­θό­δο­ξοι, δεν πρέπει να γι­ορ­τά­ζου­με τη βι­ο­λο­γι­κή γέν­νη­σή μας ό­πως οι ξέ­νοι τα γε­νέ­θλι­α, αλ­λά την πνευ­μα­τι­κή μας ανα­γέν­νη­σή, πού έγι­νε στη βά­πτι­σή μας, με την ονο­μα­στι­κή μας εορ­τή. Τα γε­νέ­θλι­α είναι συν­δε­δε­μέ­να με το χρό­νο και τη φθο­ρά, ενώ η γι­ορ­τή είναι συν­δε­δε­μέ­νη με το όνο­μα του Αγί­ου πού νί­κη­σε τον χρό­νο και τη φθο­ρά και ζει στην αιω­νι­ό­τη­τα. Η ο­νο­μα­στι­κή γι­ορ­τή δεν είναι ατο­μι­κή μας υ­πό­θε­ση, ό­πως τα γε­νέ­θλι­α, αλ­λά εκ­κ­λη­σι­α­στι­κό γε­γο­νός, γι­α­τί την ίδι­α ημέ­ρα γιορ­τά­ζουν μα­ζί μας και πολ­λοί άλ­λοι πι­στοί, αδελ­φοί μας, που έχουν το ίδι­ο όνο­μα μ᾽ εμάς, γι­ορ­τά­ζει επομένως ολό­κλη­ρη η Εκκλη­σί­α.
10. Το νε­ρό της κο­λυμ­βή­θρας είναι αγι­α­σμέ­νο. Γι᾽ αυτό και δεν πρέπει να κα­τα­λή­ξει σε απο­χέ­τευ­ση μαζί με ακαθαρσίες, αλ­λά στο χω­νευ­τή­ρι του να­ού (ειδική καταπακτή παραπλεύρως του ναού). Στο χω­νευ­τή­ρι του να­ού πρέπει να χυθούν και τα νε­ρά από το πλύ­σι­μο των βαπτιστικών ρού­χων, του παιδιού (το συντομότερο δυνατόν για να μη μουχλιάσουν). Θα τα πλύ­νε­τε σε μεγάλη λε­κά­νη προσεκτικά, για να μην πέσουν τα απονιψίματα οπουδήποτε αλλού. Το πρώτο μπά­νι­ο το παι­δι­ού γίνεται με­τά από οκτώ η­μέ­ρες, (πρώτη μέρα πιάνετε η μέρα της βαπτίσεως). Αν πρα­κτι­κά δεν μπο­ρείτε να τα φέ­ρε­τε στο χω­νευ­τή­ρι του να­ού, του­λά­χι­στον αδει­ά­στε τα στον κήπο σε μια γωνιά, για να απορ­ρο­φη­θούν στο έδα­φος. Τα τρία πρώτα πάμπερς του μωρού που θα λερώσει μετά τη βάπτισή του, μαζί με τα μωρομάντηλα που θα το καθαρίσετε, πρέπει να θαφτούν κι όχι να πεταχτούν οπουδήποτε. Αν έχουμε ευλά­βει­α πρέπει να προ­σέ­χουμε και τις λε­πτο­μέ­ρει­ες.
11. Τα νή­πι­α και τα μι­κρά παι­δι­ά, βα­πτι­σμέ­να και μυ­ρω­μέ­να, έχουν ανά­γκη από συ­χνή Θεί­α Κοι­νω­νί­α, όχι μό­νο «τις τρείς επό­με­νες Κυ­ρι­α­κές» με­τά τη βά­πτι­σή τους, αλλά τακτικά και συχνά, σε κάθε λατρευτική ευκαιρία. Διαφορετικά τα στερούμε αδικαιολόγητα από τη Θεία Χάρη και την αγιαστική ουράνια τροφή του σώματος και της ψυχής τους. Το Σώμα και το Αίμα του Χρι­στού τα φυ­λάσ­σει από κά­θε κα­κό. Επί­σης εξοικειώνονται με το χώρο του ιερού ναού και τα τελούμενα σ’ αυτόν, μα­θαί­νουν να ζουν σαν παι­δι­ά του Θε­ού, συ­νη­θί­ζουν και δεν φο­βούνται ούτε αντι­δρούν, όπως συμ­βαί­νει με κά­ποι­α παι­δι­ά πού οι μη­τέ­ρες τα φέρ­νουν σπά­νι­α για να κοι­νω­νή­σουν!
Αν το παιδί μετά τη βάπτισή του, έχει ανησυχία αδικαιολόγητη, ουδέποτε το ξεματιάζουμε εμείς ή άλλο γνωστό μας πρόσωπο, διότι αυτό, έστω και εν αγνοία μας, συνιστά πρακτική χρήση της «λευκής μαγείας»! Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι, να το πάμε σε έναν ιερέα να του διαβάσει την σχετική ευχή (εις βασκανία), ή αν δεν είναι εφικτό, να του τηλεφωνήσουμε να το διαβάσει απ’ τον τόπο που βρίσκεται, εάν κι αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, τότε ανάβουμε το καντήλι μας και το θυμίαμα στο εικονοστάσι του σπιτιού μας, γονατίζουμε και με ευλάβεια λέμε μια γνωστή μας προσευχή π.χ το «Πάτερ ημών…», ή κι έναν Ψαλμό του προφήτη Δαυίδ απ’ το Ψαλτήρι (κατά προτίμηση τον 17ο ή τον 69ο ) και στη συνέχεια χρίουμε το βρέφος στο μέτωπο απ’ το έλαιο της κανδήλας του εικονοστασίου μας, ή με άγιο έλαιο απ’ το μυστήριο του ευχελαίου (αν έχουμε κάπου φυλάξει). Τίποτε άλλο. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση είναι εκ του πονηρού!
 Ολόψυχα σας ευχόμαστε η βάπτιση του παιδιού σας να α­πο­τε­λέ­σει για σας και τούς κα­λε­σμέ­νους σας μια ευλο­γη­μέ­νη ευκαιρία, θερμής προσευχής και ου­σι­α­στι­κής συμ­με­το­χής στην πνευ­μα­τι­κή αναγέννηση του παιδιού σας!
 H Χάρη και η ευλογία του Αγίου Βασιλείου, να σας χαρίζει κάθε υλική και πνευματική προκοπή.
  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΑΜΟ

1. Βεβαίωση αγαμίας του μελλονύμφου γαμπρού, από την ενορία του.
2. Πιστοποιητικό αγαμίας νύμφης – Αίτηση του εφημερίου της μελλονύμφου προς τον Μητροπολίτη για την έκδοση αδείας γάμου. (από ενορία νύφης).
3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (από ενορία νύφης).
4. Δημοσίευση προαναγγελίας γάμου σε τοπική εφημερίδα (προσκομίζεται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά).
5. Ένα παράβολο χαρτοσήμου 15 Ευρώ από εφορία (Δ.Ο.Υ). Θα πρέπει όταν το ζητήσετε να τονίσετε ότι πρόκειται για παράβολο γάμου.
6. Πιστοποιητικά Οικογενειακής Καταστάσεως αμφοτέρων (του ζεύγους), από το ληξιαρχείο του Δήμου ή της κοινότητας που υπάγονται.
7. Δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις, «Προς την Ιερά Μητρόπολη Πατρών», όπου οι μελλόνυμφοι συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ο καθένας ξεχωριστά και στο τέλος βεβαιώνουν ότι: «Δεν έχω τελέσει άλλο γάμο θρησκευτικό ή πολιτικό ή σύμφωνο συμβίωσης εντός της Ελλάδος ή σε χώρα του εξωτερικού». Στη συνέχεια για το γνήσιο της υπογραφής τις θεωρούν σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα ή στα Κ.Ε.Π. Για όσους τέλεσαν πολιτικό γάμο είναι απαραίτητο στη δήλωση να το αναφέρουν. Έτσι το κείμενο της δηλώσεως τροποποιείται ως εξής: «Δεν έχω τελέσει με άλλο σύντροφο γάμο θρησκευτικό ή πολιτικό ή σύμφωνο συμβίωσης εντός της Ελλάδος ή σε χώρα του εξωτερικού, παρά μόνο πολιτικό με τον (ή την)….. (τάδε) και τώρα επιθυμώ να τελέσω μαζί του (της) και θρησκευτικό γάμο».
8. Επίσης Αστυνομικές Ταυτότητες, Αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και αριθμός Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) αμφοτέρων (του ζεύγους).

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Α. Εάν υφίσταται διαζύγιο από πρώτο γάμο. Το διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΆΜΟ» (λευκού χρώματος), εάν έρχονται σε β΄ ή γ΄ γάμο, το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, στην οποία τελέσθηκε ο γάμος. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με το αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως πού λύει τον γάμο αυτό.
Β. Εάν ο νυμφίος ή η νύμφη, βρίσκονται εν χηρεία από προγενέστερο γάμο, φέρουν τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, του (ή της) πρώην συζύγου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α’ ή Β’), από την Ενορία ή τη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
Γ. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Δεν απαιτείται νέα δημοσίευση σε εφημερίδα, αλλά φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει.
Δ. Εάν ένας εκ των δυο μελλονύμφων είναι κάτω από 18 ετών, είναι απαραίτητη η γραπτή γονική συναίνεση και η σχετική άδεια από την Ιερά Σύνοδο.
Ε. Αν είναι αλλοδαποί χρειάζονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: • Πιστοποιητικά Βαπτίσεως κατά το Ορθόδοξο δόγμα. • Άδειες παραμονής εντός Ελλάδος. • Διαβατήρια θεωρημένα από την Αστυνομία (για το χρονικό διάστημα που αφορά την τέλεση του γάμου). • Πιστοποιητικό αγαμίας από το Δήμο ή την ενορία της χώρας τους. Τα πιστοποιητικά εξωτερικού πρέπει απαραιτήτως να φέρουν σφραγίδα Χάγης ή apostil, από την αρμόδια Υπηρεσία της χώρας τους.
ΣΤ. Εάν ένας εκ των δύο είναι ετερόδοξος (καθολικός ή προτεστάντης), θα πρέπει να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη ότι συμφωνούν τα τέκνα τους που θα προέλθουν από το γάμο, να βαπτιστούν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Επίσης χρειάζεται να φέρουν και πιστοποιητικό από την θρησκευτική τους κοινότητα ότι έχουν λάβει βάπτισμα Τριαδικό (δηλ. στο όνομα της Αγίας Τριάδος).
9. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.
10. Εάν οι μελλόνυμφοι είναι άγνωστοι στον εφημέριο της ενορίας, χρειάζεται να καταθέσουν και πιστοποιητικά Γεννήσεως-Βαπτίσεως κατά το Ορθόδοξο δόγμα.
11. Οι παράνυμφοι (δηλ. οι κουμπάροι), οφείλουν να είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να μην έχουν τελέσει πολιτικό γάμο. Αυτά πρέπει να τα ποιστοποιούν με τα αντίστοιχα έγγραφα: Πιστοποιητικό Γέννησης-Βάπτισης & Οικογενιακής καταστάσεως.
12. Τα Δικαιολογητικά τα καταθέτουμε στο γραφείο γάμων της Μητροπόλεώς μας που βρίσκεται στην διεύθυνση: Βότση 34, 1ος όροφος (τηλ. 2610-320-602), απ’ όπου εκδίδεται αυθημερόν και η άδεια Γάμου, καταβάλλοντας κι ένα ελάχιστο ποσό για κληρικόσημο. Η άδεια παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους και προσκομίζεται στον Εφημέριο της ενορίας που θα τελεσθεί το μυστήριο, για να καθοριστεί η ημέρα και η ώρα τέλεσής του.
13. Μετά τον Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο: Δήλωση Τελέσεως Θρησκευτικού Γάμου, υπογεγραμμένο από τον Εφημέριο, τούς Νεόνυμφους και τούς Παρανύμφους (Κουμπάρους) και στη συνέχεια το καταθέτουν στο Ληξιαρχείο της πόλεως που διαμένουν για να ανοίξουν οικογενειακή μερίδα. Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο υποχρεωτικώς εντός 40 ημερών, από την ημέρα τελέσεως του Γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεονύμφων ή από εκπρόσωπο τους, ο οποίος φέρει μαζί του τις ταυτότητες και των δύο συζύγων.

Βασική προετοιμασία για το γάμο, που μας διαφεύγει

Ο απόστολος Παύλος μιλώντας για τον χριστιανικό γάμο λέγει: «τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν» (Εφ. 5:32). Δηλ. ότι ο γάμος είναι μυστήριον μεγίστης σπουδαιότητος γιατί αναφέρεται στην πνευματική ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό δέχεται η Εκκλησία μας. Αυτό πιστεύουμε ως χριστιανοί. Γι᾽ αυτό και οι μελλόνυμφοι επιβάλλεται να προετοιμάζονται πνευματικά για την ευλογημένη ώρα του μυστηρίου του γάμου τους. Δυστυχώς, τους απορροφούν και τους καταπονούν οι προετοιμασίες για πολύ δευτερεύοντα ζητήματα (τι θα φορέσουν, τι θα φάνε, πως θα καλλωπιστούν, ποιος θα τους φωτογραφίσει κλπ.) και τους διαφεύγει η πνευματική προετοιμασία για το ίδιο το μυστήριο.

 Η Εκκλησία μας προτείνει οι μελλόνυμφοι :

  • Να επιδιώξουν να εξομολογηθούν σε κάποιον πνευματικό πατέρα (ιερέα) και να ζητήσουν την άφεση των αμαρτιών τους και την ευχή του.
  • Να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας (εάν τους το επιτρέψει ό πνευματικός).
  • Να προσευχηθούν θερμά για τον κορυφαίο αυτό σταθμό της ζωής τους, ώστε ο Θεός να ευοδώσει την κοινή πορεία τους και να τελειοποιήσει την αγάπη τους.
  • Μέσα από την ανάγνωση ενός από τα τόσο αξιόλογα θρησκευτικά βιβλία που κυκλοφορούν για το γάμο, να εμβαθύνουν στο νόημα και το σκοπό του ορθόδοξου χριστιανικού γάμου.

ΓΑΜΟΙ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:

1. Την Μεγάλη Τεσσαρακοστή (Κυριακή της Τυρινής έως Κυριακή του Πάσχα).
2. Από 1-15 και 29 Αυγούστου.
3. Από 18-24 Δεκεμβρίου.
4. Τις ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής και των Θεοφανείων, του Τιμίου Σταυρού, λόγω του ότι τα εορταζόμενα τις ημέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών.
5. Τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή πλην της Εβδομάδος της Διακαινησίμου και του Αγίου Δωδεκαημέρου.
Advertisement