Εκκλησία και μετανάστες

Πρώτη φορά ἡ Ἐκκλησία μας βρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ χιλιάδες μετανάστες, πού στή συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι ἀλλόθρησκοι· καί αὐξάνονται….! (Ὑπολογίζεται ὅτι σέ εἴκοσι περίπου χρόνια θά εἶναι στήν πατρίδα μας 5.000.000 μουσουλμάνοι!).

Μεγάλος πειρασμός, ἀλλά καί μεγάλη πρόκληση γιά τήν Ἐκκλησία μας.

Τό θέμα δέν εἶναι μόνο, ἄν θά τούς μεταφέρει τό μήνυμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί πῶς θά «κρατήσει» τούς χριστιανούς, πού ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία, καί παραμένουν τυπικά χριστιανοί· πού εἶναι σάν τό κίτρινο φύλλο πάνω στό δένδρο, πού μέ τό παραμικρό φύσημα τοῦ ἀέρα, ἀποκόβεται ἀπό τό δένδρο,καί δέν ξαναγυρίζει!

Αὐτοί λοιπόν οἱ χριστιανοί (πού δέν εἶναι λίγοι…!) ζώντας ἀνάμεσα σέ ἀλλόθρησκους, κινδυνεύουν (ἀσυναίσθητα!) νά ἀλλαξοπιστήσουν…!

«Πρωτοποριακή ἔρευνα γιά τόν ἐγκέφαλο ἀπό ἐρευνητική ὁμάδα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης τοῦ Ἰνστιτούτου Ὑπολογιστικῶν Μαθηματικῶν τοῦ Ἱδρύματος Τεχνολογίας καί Ἔρευνας (ΙΤΕ) ἀποδεικνύει γιά πρώτη φορά (….) ὅτι ὁ ἐγκέφαλος ἐπαναλαμβάνει κρυφά τή συμπεριφορά τῶν ἄλλων ἀνθρώπων». (Ἐλευθεροτυπία 27.09.2008).

«Καθοδηγούμαστε ἀσυναίσθητα ἀπό τούς ἀνθρώπους πού μᾶς περιστοιχίζουν» λένε οἱ Nicholas A. Christakis καί James H. Fowler. («Connected: The Surprising Power of Our Social Networks» ).

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἄρνηση τοῦ χριστιανισμοῦ καί ἡ στροφή πρός τόν μουσουλανισμό, πού παρητηρεῖται στήν Εὐρώπη, Γαλλία, Ἀγγλία κ.λ.π. Κάτι πού (φεῦ!) δειλά-δειλά ἀρχίζει νά ἐμφανίζεται καί στήν πατρίδα μας. Ἄν στήν Τουρκοκρατία, πού τό φρόνημα τῶν χριστιανῶν, ἦταν σέ ψηλότερα ἐπίπεδα, πολλοί χριστιανοί, ἀκόμα καί χωρίς ἀφορμή, γίνονταν μουσουλμάνοι, ἄς σκεφθοῦμε τί μπορεῖ νά γίνει στήν ἐποχή μας, καί μάλιστα μέ τήν συμπαράσταση τῶν Μ.Μ.Ε…!

Αὐτό (καί κανένα ἄλλο) εἶναι τό καυτό θέμα, πού θά πρέπει νά καίει κάθε ἕλληνα, ὀρθόδοξο χριστιανό, καί ἰδιαίτερα αὐτούς πού κατέχουν «καίριες» θέσεις μέσα στήν Ἐκκλησία. Καί ἡ ἡ σωστή ἀπάντηση σ’αὐτή τήν ἀπειλή-καταστροφή, δέν εἶναι φυσικά οὔτε ἡ κακία μας, οὔτε ἡ ὑποκρισία μας, οὔτε ἡ πλεονεξία μας κ.λ.π., ἀλλά ἡ γνήσια κατά Χριστό ζωή.

Διαφορετικά, τί νά ζηλέψει ἕνας ἀλλόθρησκος; Καί πῶς νά στηριχθεῖ στήν πίστη του ὁ «ἑτοιμόρροπος» χριστιανός; Βλέποντας τήν ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας;

Τά περιστέρια (λέει ὁ Μ. Βασίλειος) ἔχουν ἀδυναμία στό μύρο. Καί ὅταν ἐξημερώσεις ἕνα ἄγριο περιστέρι, ἀλείφεις τά φτερά του μέ μύρο, καί τό ἀφήνεις ἐλεύθερο.

Αὐτό πάει στ΄ἄγρια περιστέρια· κι αὐτά «μαγεμένα» ἀπό τό μύρο, τό ἀκολουθοῦν· καί σοῦ φέρνει ἕνα σμῆνος (!) ἀπό ἄγρια περιστέρια! Ἔτσι, σάν ἑλκυστικό μύρο, λειτουργεῖ καί ἡ ἐνάρετη, χριστιανική ζωή (Ἐπιστολή 10,πρός Ἐλευθέραν).

Αὐτό φάνηκε καθαρά ἀπό τό ξεκίνημα κιόλας τοῦ χριστιανισμοῦ. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί, βιώνοντας τή νέα ἐν Χριστῷ ζωή, θαυμάζονταν ἀπό τούς Ἰουδαίους, πρώην σταυρωτές τοῦ Χριστοῦ! (Πρ. 2:47& Πρ. 5:13).Μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἀριθμός τῶν χριστιανῶν νά αὐξάνεται! (Πρ. 5:14).

Ἐξ αἰτίας τῆς ἐνάρετης ζωῆς (τῶν χριστιανῶν)! Καί ἄγριο θηρίο, ἄν εἶναι ὁ ἄλλος, (λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος), θά θαυμάσει καί θά ζηλέψει τήν ἀρετή (P.G. 60: 331). Π.χ. οἱ εἰδωλολάτρες δήμιοι Βάπτος καί Πορφύριος, βλέποντας τήν ἀνεξικακία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρα Χαραλάμπους (κατά τή φρικτή στιγμή τοῦ μαρτυρίου του!), πίστεψαν στό Χριστό, καί μαρτύρησαν παρέα μέ τό ἅγιο, πού βασάνιζαν οἱ ἴδιοι.

«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, Βάπτος καί Πορφύριος,οἱ τιμωροῦντες τόν Ἅγιον Χαραλάμπη, ξίφει τελειοῦνται» (Συναξάριον 10ης Φεβρουαρίου). «Ἡ ἀρετή τσακίζει κόκκαλα».

Ὁ Χριστός, ξέροντας πόση μεγάλη ἐπίδραση ἀσκεῖ στόν ἄνθρωπο ἡ ἀρετή (γιατί ὁ ἄνθρωπος εἶναι φύσει ἀγαθός, γιατί δημιουργός του εἶναι ὁ ἀγαθός Θεός), παρομοιάζει τήν αὔξηση τῶν μελῶν τῆς Βασιλείας Του, μέ τό προζύμι, πού ἀλλάζει μεγάλη μάζα ἀπό ἀλεύρι (Μτ.13:33).

Ἀκόμα πιό μεγάλη δύναμη ἔχει τό «προζύμι», πού λέγεται Ἱερέας, γιατί εἶναι σάν τήν πόλη, πού εἶναι χτισμένη πάνω στό βουνό, καί εἶναι στό μάτι ὅλων (Μτ.5:14). Ἕνας ἦταν ὁ π. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὅμως, αὐτός ὁ ἕνας ἔσωσε τήν πατρίδα μας ἀπό βέβαιο ἐξισλαμισμό. Τέτοια δύναμη ἔχει ἕνας (ἅγιος) Ἱερέας.

Ἄν λοιπόν οἱ Ἱερεῖς ἐκπέμπουν τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τότε τό λίγο αὐτό «προζύμι» θά ζυμώσει ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα. (Ἰσχύει καί τό ἀντίστροφο: Ἄν τό προζύμι εἶναι κακό, θά χαλάσει ὁλόκληρο τό ἀλεύρι· «πατάξω τόν ποιμένα καί διασκορπισθήσεται τό ποίμνιον» (Ζαχ. 13:7), λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ).

Ὅμως, οἱ μόνοι ἁρμόδιοι γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν Ἱερέων (=τῆς ζύμης πού ζυμώνει τό ἀλεύρι) εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι.

«Ἐπίσκοπος ἀμελῶν τοῦ κλήρου καθαιρείσθω» ( ΝΗ΄ Ἁγίων Ἀποστόλων). Στά χέρια λοιπόν τῶν καλῶν Ἐπισκόπων μας βρίσκεται ἡ τύχη τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ Ἔθνους μας.

«Τί θά συμβουλεύατε ἕνα νέο Ἐπίσκοπο;», ρώτησε τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Νικοπόλεως Μελέτιο, ὁ ἀμερικανός καθηγητής Stephen Lloyd Moffett.

Ἀπάντησε: «Θά τοῦ ἔλεγα νά ἀσχοληθεῖ, ὅσο πιό πολύ μπορεῖ μέ τήν εἰς βάθος καλλιέργεια τοῦ κλήρου του. Τίποτε ἄλλο».

Τό ἔκανε ὁ ἴδιος σ΄ ὅλη του τήν ἀρχιερατεία· γι’αὐτό, καί, παραλαμβάνοντας μιά Μητρόπολη μέ ἄδειες τίς ἐκκλησιές, τήν παρέδωσε μέ γεμάτη τίς ἐκκλησιές, ἀλλάζοντας ἔτσι ὁλόκληρη τήν ἐπισκοπική του περιφέρεια. Μακάρι νά τόν μιμηθοῦν καί ἄλλοι.

Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Romfaia.gr (05-07-2016)

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s