ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτ. 6:22-33)

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Θεία Πρόνοια καί πονηρό μάτι. Πῶς «δουλεύει» ἡ Θ. Πρόνοια.

«Ἄν ξέραμε τί Πατέρα ἔχουμε, ἀπό τή μεγάλη μας χαρά θά φωνάζαμε σάν τρελοί!», (Γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεϊτης, Ἡ τέχνη τῆς σωτηρίας σελ. 126). Δέν Τόν ξέρουμε, καί γι’ αὐτό δέν φωνάζουμε σάν τρελλοί! Καί δέν Τόν ξέρουμε, γιατί δέν ἀκολουθοῦμε τόν δρόμο, πού μᾶς ὁδηγεῖ κοντά Του. Μᾶς λέει, λοιπόν, ὁ Πατέρας μας: «Μή λοιπόν καταλαμβάνεσθε ἀπό ἀγωνία γιά το τί θά φᾶτε, τί θά πιεῖτε καί τί θά φορέσετε! Αὐτά, ὅπως τό ξέρετε· εἶναι τά θέματα πού θά ἀπασχολοῦν τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν χωρίς Θεό!» (Μτ. 6:31). «Γι’αὐτό σεῖς σάν πρῶτο καί κύριο αἴτημά σας νά ἔχετε, νά σᾶς δώσει ὁ Θεός τήν Βασιλεία Του· καί τότε ὅλα αὐτά, θά σᾶς τά δώσει καί χωρίς νά τά ζητᾶτε!» (Μτ. 6:33). Καί γιά νά μᾶς πείσει σέ αὐτό, προσθέτει: «Ρίχτε μιά ματιά στά πουλιά πού πετοῦν στόν οὐρανό. Δέν σπέρνουν. Δέν θερίζουν. Δέν μαζεύουν τρόφιμα σέ ἀποθῆκες. Καί ὅμως ὁ Πατέρας σας τά τρέφει! Δέν τό καταλαβαίνετε, ὅτι γι’ Αὐτόν σεῖς διαφέρετε πολύ ἀπό τά πουλιά» (Μτ. 6:26-27). Ἄν ἔφερνε σάν παράδειγμα τόν Προφήτη Ἠλία πού ἦταν στήν ἐρημιά καί τοῦ ἔφερνε φαγητό ὁ κόρακας, θά τοῦ λέγαμε «αὐτός εἶναι ἅγιος, ὁπότε αὐτό δέν ἰσχύει γιά μᾶς», γι’αὐτό μᾶς ἔφερε σάν παράδειγμα τά πολύ κατώτερά μας ἄλογα πτηνά!

Προσοχή: Γιά νά μᾶς θρέψει, ὅπως θρέφει τά πουλιά, θά πρέπει νά κάνουμε κάτι πού δέν μποροῦν νά κάνουν τά πουλιά: «Σάν πρῶτο καί κύριο αἴτημά σας νά ἔχετε, νά σᾶς δώσει ὁ Θεός τήν Βασιλεία Του· καί τότε ὅλα αὐτά, θά σᾶς τά δώσει καί χωρίς νά τά ζητᾶτε!» (Μτ. 6:33). Δέν μπορεῖ δηλαδή νά κοιμόμαστε τίς Κυριακές, μένοντας ἀλειτούργητοι, νά καταλύουμε κρέας, τυρί, αὐγό καί τά σχετικά τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή, νά κλέβουμε, νά ἀδικοῦμε, νά κατακρίνουμε νά βλασφημοῦμε τό Θεό, καί μετά νά περιμένουμε νά μᾶς θρέψει, ὅπως θρέφει καί τά πουλιά! Θά μᾶς θρέφει (ὅπως θρέφει τά πουλιά), ὅταν Τοῦ ἐναποθέσουμε τή ζωή μας. «Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐναποθέσει ὅλη του τήν ἐλπίδα στόν Κύριο, ὅταν ἀφιερωθεῖ στόν Κύριο μέ πίστη καί ὁλόψυχα, τότε τοῦ ἀποκαλύπτει τήν δύναμη τῆς θείας πρόνοιας, βοηθώντάς τον μέ διαφόρους τρόπους» (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, Λόγος ΙΘ΄, ἐλεύθερη ἀπόδοση).

Ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας Παΐσιος (+1994) καταθέτει ἕνα σχετικό περιστατικό. Γράφει: «Αἰσθανόμουν ἐξάντληση, καί μοῦ πέρασε ὁ λογισμός, ὅτι ἄν εἶχα νά φάω λίγο ψαράκι, θά μοῦ ἔκανε καλό, ὄχι ἀπό ἐπιθυμία, ἀλλά σάν φάρμακο. Εἶχα προβλήματα καί μέ τά ἔντερά μου. Βγῆκα νά πάω ἔξω. Γυρίζοντας εἶδα ἕνα μεγάλο πουλί σάν ἀετό νά χαμηλώνει πολύ, καί ἔσκυψα νά μήν μέ χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως εἶναι τίποτε τοῦ πειρασμοῦ, γιά αὐτό δέν ἔδωσα σημασία, καί μπῆκα γρήγορα στό κελλί μου. Σέ λίγο χρειάσθηκε πάλι νά βγῶ ἔξω, στό ἴδιο σημεῖο πού εἶχα σκύψει, εἶδα νά σπαρταράει ἕνα μεγάλο ψάρι. Πρῶτα ἔκανα τόν σταυρό μου, εὐχαρίστησα τόν Θεό, καί μετά πῆρα τό ψάρι» (Ἱερομονάχου, Ἰσαάκ, βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου, σελ. 243).

Ὁ Θεός τοῦ ἔστειλε ψάρι, χωρίς νά τοῦ τό ζητήσει ὁ π. Παΐσιος, γιατί ἀκριβῶς ὁ Θεός Πατέρας εἶδε ἐκείνη τή στιγμή ὅτι αὐτός ὁ ἐκλεκτός Του δοῦλος εἶχε ἀνάγκη ἀπό ψάρι. Ἄν εἶχε ἀνάγκη ἀπό κάτι ἄλλο, θά τοῦ τό ἔστελνε! Ὅπως ἔκανε καί μέ ἕναν ἄλλον ἐκλεκτό Του δοῦλο, τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Κολοβό: Ἕνα μεσημέρι κοιμόταν στό ἐρημικό κελλί του. Ἦταν φαίνεται καλοκαίρι καί ὁ τόπος καιγόταν ἀπό τή ζέστη. Καί ὁ Θεός τοῦ ἔστειλε ἕναν ἄγγελο, καί τοῦ ἔκανε (μέ ἕνα ριπίδιο) ἀέρα γιά νά τόν δροσίζει! (Γεροντικό, Ἀββᾶ Ἱωάννη τοῦ Κολοβοῦ, λγ΄).

 Μᾶς ἐκπλήσσει; Μά γιατί; Δέν μᾶς λέει ὁ Χριστός ὅτι «ὁ οὐράνιος Πατέρας σας, τό ξέρει ὅτι ὅλα αὐτά (τά ἐπίγεια πράγματα) τά χρειάζεστε στή ζωή» (Μτ. 6:32); Καί ὅτι θά μᾶς τά δώσει ἀπό μόνος Του, χωρίς νά τοῦ Τά ζητᾶμε (Μτ. 6:33); Δέν μᾶς λέει ὁ Δαβίδ ἀπό τήν πεῖρα του, ὅτι «Κύριος ποιμάνει με καί οὐδέν με ὑστερήσει» (Ψλμ. 22:1); Τό πρόβλημα λοιπόν δέν εἶναι ἀπό τή μεριά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά εἶναι ἀπό τή μεριά τή δική μας. Δέν Τόν ἐμπιστευόμαστε καί γι’ αὐτό δέν φροντίζει καί γιά τίς δικές μας ἀνάγκες.

Τά ἀνωτέρω σημαίνουν, ὅτι ὁ Θεός δέν βοηθεῖ ἐξίσου ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἀνάλογα μέ τήν ἐμπιστοσύνη πού Τοῦ δείχνουν· ὅπως κάνεις καί σύ ὡς ἄνθρωπος. Δέν βοηθεῖς ἐξίσου ὅλους τούς ἀνθρώπους. Πρῶτα βοηθεῖς τά παιδιά σου, μετά τούς φίλους σου, κ.λ.π. καί στό τέλος – τέλος βοηθεῖς καί κάποιον ξένο. Ἔτσι κάνει καί ὁ Θεός· ἀλλιῶς βοηθεῖ τούς χριστιανούς, ἀλλιῶς τούς Ὁσίους, ἀλλιῶς τούς εἰδωλολάτρες κ.λ.π. . Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος μᾶς λέει ἀπό τήν πεῖρα του: «Ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, καί ἄλλο ἡ βοήθειά Του καί ἄλλο ἡ προστασία Του καί ἄλλο τό ἔλεός Του, καί ἄλλο ἡ παράκλησή Του. Τό μέν πρῶτο (ἡ πρόνοια) ἐκτείνεται σέ ὅλη τήν κτίση (ἀκόμα καί στήν ἄλογη κτίση· στά πουλιά καί στά ζῶα καί στά φυτά καί στά δένδρα)· τό δεύτερο (ἡ βοήθειά Του) μόνο στούς πιστούς (στούς χριστιανούς)· τό τρίτο (ἡ προστασία Του) στούς συνειδητά πιστούς· τό τέταρτο (τό ἔλεός Του), σέ ὅσους Τόν ὑπηρετοῦν· σέ ὅσους δηλαδή τηροῦν τό θέλημά Του· καί τό τελευταῖο (ἡ παράκλησή Του) σέ ὅσους Τόν ἀγαποῦν, (οἱ ἅγιοι). (Λόγος 26:19).

Ἄς ἀγωνισθοῦμε, ὥστε νά ἀνήκουμε καί ἐμεῖς στήν ψηλότερη κατηγορία, ὥστε νά νιώσουμε ἐκ πεῖρας τήν ἀγάπη, τήν στοργή, τό ἔλεος, τήν παράκληση τοῦ Κυρίου μας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s