ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ

Θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν.

(Λουκ. 8:27-39 & Ματ. 8:28-34, Μαρ. 5:1-20).

Ὁ Χριστός στά Γαδαρηνά

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ Ματθαῖος ἀναφέρει ὅτι οἱ δαιμονισμένοι στά Γαδαρηνά ἦταν δύο (Ματ. 8:28), ἐνῶ ὁ Λουκᾶς ἀναφέρει ὅτι ὁ δαιμονισμένος ἦταν ἕνας (Λουκ. 8:27). Τελικά, ποιός λέει τήν «ἀλήθεια;». Οἱ δαιμονισμένοι ἦταν δύο· ἁπλά ὁ ἕνας εἶχε μέσα του πολλά δαιμόνια (Λουκ. 8:30) καί ὁ Λουκᾶς ἐπικεντρώνεται σέ αὐτόν τόν ἕναν. Ἐπίσης: Ὁ μέν Ματθαῖος ἀναφέρει ὅτι οἱ δαιμονισμένοι ἦταν στά Γεργεσηνά (Ματ. 8:28), ὁ δέ Λουκᾶς στά Γαδαρηνά (Λουκ. 8:26-27). Τά Γεργεσηνά (ὅπου βρισκόταν ὁ γκρεμός, πού ἔπεσαν τά γουρούνια ), ἀνῆκαν στήν πόλη τῶν Γαδαρηνῶν. Ἑπομένως καί ὁ Ματθαῖος καί ὁ Λουκᾶς μᾶς λένε τό ἴδιο πρᾶγμα. Ἄς δοῦμε λοιπόν πῶς ἔγινε καί αὐτό τό θαῦμα.

Ὁ Χριστός βρισκόταν στήν Καπερναούμ (πρῶτο ἔτος δημοσίου βίου Του). Ἐργαζόταν νυχθημερόν γιά τή σωτηρία τοῦ λαοῦ Του. Καί ἔκρινε ὅτι θά ἔπρεπε νά πάει ἀπέναντι στά Γαδαρηνά, γιά νά θεραπεύσει ἕναν δαιμονισμένο ἄνθρωπο καί νά ἀπαλλάξει τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν τρομακτική παρουσία τῶν δαιμόνων!

Πῆρε τούς μαθητές Του, μπῆκε στό καραβάκι καί κατέπλευσε (μετά ἀπό ἕνα «ἄγριο» ταξίδι) ἀπέναντι στά Γαδαρηνά (Λουκ. 8:22-26). Ὅμως ὁ δαιμονισμένος γύριζε· δέν στεκόταν σπίτι· ἔμενε ἤ στά μνήματα (Λουκ. 8:27) ἤ στίς ἐρημιές (Λουκ. 8:29). Καί ὁ Χριστός ἐρχόταν γιά νά τόν θεραπεύσει! Ποῦ λοπόν νά τόν ἔβρισκε;! Ἄν ἦταν ἄνθρωπος ἁπλός θά ἔπρεπε νά τόν ψάχνει μέσα στά μνήματα καί στίς ἐρημιές καί ἄν θά τόν ἔβρισκε! Ὅμως κάτι τέτοιο δέν ἴσχυε γιά τό Χριστό, γιατί ἦταν Θεός, κύριος τῶν πάντων φυσικά καί τῶν δαιμόνων!

Καί ἐνῶ λοιπόν ὁ δαιμονισμένος ἦταν στά μνήματα (Ματ. 8:28) ἔλαβε ἀπό τόν παντοδύναμο Χριστό ἀόρατη ἐντολή, νά ἀφήσει τά μνήματα, καί νά σπεύσει πρός συνάντησή Του! Καί μόλις ὁ Χριστός βγῆκε στήν ξηρά, ὁ δαιμονισμένος Τοῦ παρουσιάσθηκε μπροστά Του! (Λουκ. 8:27). Καί ἐνῶ «τόν ἔδεναν μέ ἁλυσῖδες, καί τοῦ ἔβαζαν σιδερένια δεσμά στά πόδια, αὐτός ἔσπαζε τά δεσμά, καί τό δαιμόνιο τόν ὁδηγοῦσε στίς ἐρημιές!» (Λουκ. 8:29) τώρα καί μόνο πού εἶδε τό Χριστό, «ἔβγαλε μιά κραυγή καί ἔπεσε στά πόδια Του!» (Λουκ. 8:28). Παραδόθηκε στήν παντοδυναμία Του! (Πόσο θά ἤθελε αὐτή τή στιγμή νά ἔπιανε τίς ἐρήμους καί τά βουνά! Ὅμως ἀκινητοποιήθηκε ἀπό τήν ἀόρατη δύναμη τοῦ Χριστοῦ!). Γονατιστός καί μέ δυνατή φωνή εἶπε στό Χριστό: «Τί δουλειά ἔχεις Ἐσύ μέ μένα Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου;» (Λουκ. 8:28). (Παρόλο πού πρώτη φορά ἔβλεπε τό Χριστό, ἤξερε τό ὄνομά Του, ἤξερε καί ὅτι εἶναι Υἱός τοῦ Ὑψίστου! Καί ὅσοι εἶναι τοῦ διαβόλου, μάγοι, μέντιουμ καί λοιποί μποροῦν καί αὐτοί, χάρη στό διάβολο, νά ἔχουν τό «χάρισμα» αὐτό· νά σέ γνωριζουν νά σοῦ λένε, λ.χ. ποιός εἶσαι, τί δουλειά κάνεις, καί τά σχετικά!).

Στή συνέχεια παρακάλεσε τό Χριστό: «Σέ παρακαλῶ, μή μέ βασανίσεις» (Λουκ. 8:28) ἐννοώντας νά μήν τούς στείλει ἀπό τώρα στήν ἄβυσσο (Λουκ. 8:31). Καί ὁ Χριστός τοῦ ἔκανε τή χάρη….!.[1] Ἡ συνέχεια γνωστή: Ὁ διάβολος βγῆκε ἀπό τόν ἄνθρωπο, μπῆκε στά γουρούνια καί τά γουρούνια ὅρμησαν στή θάλασσα καί πνίγηκαν (Λουκ. 8:32-33). Καί οἱ Γαδαρηνοί παρακάλεσαν τό Χριστό νά φύγει ἀπό τήν πόλη τους, «γιατί τούς ἔπιασε μεγάλος φόβος. Ἐκεῖνος μπῆκε στό πλοῖο καί γύρισε πίσω» στήν Καπερναούμ (Λουκ. 8:37). Ἤδη στήν παραλία Τόν περίμενε πολύς κόσμος! (Μαρ. 5:21). Καί κουρασμένος συνέχισε τό ἔργο Του.

Ὁ Χριστός χρειάσθηκε τέσσερις περίπου περίπου ὧρες γιά νά πάει μέ τό καραβάκι ἀπό τήν Καπερναούμ στά Γαδαρηνά, σύν ἄλλες τόσες γιά νά γυρίσει, συνολικά ὀχτώ ὧρες! Τόσες ὧρες διέθεσε γιά νά θεραπεύσει ἕναν δαιμονισμένο ἄνθρωπο· (καί νά φέρει τή γαλήνη σέ αὐτόν τόν ἄνθρωπο, στήν οἰκογένειά του καί σέ ὁλόκληρο τό χωριό). Ἐνῶ γιά νά ἀναστήσει τόν γυιό τῆς χήρας τῆς Ναϊν, (Λουκ. 7:11-16) διέθεσε μία μέρα γιά νά πάει, καί ἄλλη μία νά γυρίσει, συνολικά δύο μέρες, καί δρόμος κακός! Καί αὐτό ἦταν ἕνα ἐλάχιστο πού ὁ Χριστός ἔκανε γιά τόν ἄνθρωπο σέ σχέση μέ ἐκείνη τή μεγάλη, αἱματηρή καί ἐπώδυνη θυσία πού ἔκανε γιά μᾶς!

 Ὁ Χριστός ἦρθε στή γῆ γιά ἕναν καί μοναδικό σκοπό: Νά ὑπηρετήσει τόν ἄνθρωπο. Τό εἶπε ὁ Ἴδιος: «Ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου δέν ἦρθε γιά νά Τόν ὑπηρετήσουν, ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει καί νά προσφέρει τή ζωή Του λύτρο γιά ὅλους» (Μαρ. 10:45). Καί τό ἔκανε, ὅσο κανένας ἄλλος ἐπί γῆς! Σέ κανέναν δέν ἀρνήθηκε τήν βοήθειά Του! Σέ κανέναν δέν εἶπε, «δέν ἔρχομαι στό σπίτι σου», σέ κανέναν δέν εἶπε «ἐσένα δέν θά σέ κάνω καλά!».

Ναί! Κανένας δέν κοπίασε, δέν ἵδρωσε τόσο πολύ πρός χάρη ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων! Προπαντός κανένας δέν θυσιάσθηκε γι’ αὐτούς! Αὐτό τό ἔκανε μόνο ὁ Χριστός καί πρός χάρη ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν γι’ αὐτό καί μόνο αὐτός ἔχει τό «δικαίωμα», νά λογίζεται ὡς Θεός μας καί ὡς Σωτῆρας μας.

[1]. Ἄν ὁ Χριστός ἄκουσε τίς ἱκεσίες τῶν δαιμόνων πού Τόν παρακαλοῦσαν νά μήν τούς στείλει ἀπό τώρα στήν Κόλαση (Λουκ. 8:28-29) πόσο μᾶλλον θά ἀκούσει τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας μας, πού γίνονται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν νεκρῶν μας. Ἀκόμα καί τό πιό ἐλάχιστο, ἕνα «Κύριε ἐλέησον», νά εἰποῦμε γιά τούς νεκρούς, ἕνα κεράκι νά ἀνάψουμε γιά τήν ψυχή τους, ἕνα λεπτό τοῦ εὐρώ νά δώσουμε σέ ἕνα πτωχό γιά τήν ψυχή τους, τό ἔχουν ἀνάγκη καί τό περιμένουν γιά νά δροσισθοῦν! Θυμηθεῖτε: Ὁ πλούσιος στήν Κόλαση ζητοῦσε μιά σταγόνα ἀπό νερό! (Λουκ. 16:28).

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s