ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ταπείνωση: Ὁδός πρός τόν Θεό

«Ποῦ εἶναι ὁ νεογέννητος βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων; Εἴδαμε τό ἀστέρι Του στήν ἀνατολή καί ἤλθαμε νά Τόν προσκυνήσουμε», ρωτοῦσαν οἱ μάγοι, θρησκευτικοί ἡγέτες τῶν Περσῶν φθάνοντας στά Ἱεροσόλυμα (Ματ. 2:3). Πῶς ἤξεραν, ὅτι αὐτό τό «ἀστέρι» πού εἶδαν στόν ἀνατολή, ἦταν σημάδι ὅτι γεννήθηκε ὁ Βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων; Περιληπτικά:

Ὁ Βασιλιάς Βαλάκ τῶν Μωαβιτῶν κάλεσε τόν διάσημο μάντη Βαλαάμ (1.500 π.Χ.) νά κάνει «ξόρκια», καί νά ἐξαφανίσει τούς Ἰσραηλῖτες (Ἀριθ. Κεφ.22). Ἀνέβασαν λοιπόν τόν Βαλαάμ σέ ἕνα ὕψωμα γιά νά βλέπει τούς Ἰσραηλίτες, καί αὐτός ἀντί νά ἀρχίσει νά τούς καταριέται, ἄρχισε νά τούς ἐγκωμιάζει, προφητεύοντας μάλιστα (κατ’ ἐντολή Θεοῦ) ὅτι ἀπό τόν λαό αὐτό θά ἀνατείλει ἕνα μεγάλο «ἀστέρι» (ὁ Χριστός!) (Ἀριθμ. 24:14-25). Ἡ προφητεία του ἔκανε πάταγο· ἀπό στόμα σέ στόμα διαδόθηκε σέ ὅλον τόν γύρω κόσμο· ἔφθασε καί στήν Περσία· ἔφθασε καί στά αὐτιά τῶν μάγων. Καί μόλις εἶδαν αὐτό τό «ἀστέρι», ξεκίνησαν, περπατώντας ἐπί μέρες, γιά νά προσκυνήσουν ἕνα Βρέφος….!. Τέτοια κίνηση δὲν ξανάγινε ποτὲ στήν ἱστορία!

Καί τί ἀστέρι ἦταν αὐτό; Ἄν ἦταν ἀστέρι φυσιολογικό, κανένας δέν θά τοῦ ἔδινε σημασία, οὔτε καί οἱ μάγοι. Ἄρα ἦταν ἀστέρι ἀσυνήθιστο, γι’ αὐτό φαινόταν καί τήν ἡμέρα! Ἦταν ἄγγελος μέ τήν μορφή ἀστεριοῦ πού ἐστάλη εἰδικά γιά τούς μάγους. Καί τό εἶδαν μόνο οἱ μάγοι, γιατί ἀκριβῶς μόνο γι’ αὐτούς ἐστάλη. Ἄν τό ἔβλεπε ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, θά γινόταν ξεσηκωμός!

Οἱ πρῶτοι πού προσκύνησαν τόν Ἰησοῦ, ἦταν οἱ ποιμένες, οἱ δεύτεροι ἦταν οἱ μάγοι. Οἱ ποιμένες ἦταν Ἰουδαῖοι, οἱ μάγοι ἦταν ξένοι. Τό μήνυμα ξεκάθαρο: Ὁ Χριστός ἦρθε στή γῆ πρῶτα γιά τούς Ἰουδαίους (γι’ αὐτό καί στήν πατρίδα τους γεννήθηκε, κήρυξε, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε) καί μετά ἦρθε γιά τούς ξένους. Κοινό γνώρισμα καί τῶν μάγων καί τῶν ποιμένων ἦταν ἕνα: Ἡ ταπείνωση! Χρειάζεται ταπείνωση, νά πέσεις στά γόνατα καί νά προσκυνήσεις ἕνα Βρέφος, πού μόλις βγῆκε ἀπό τήν κοιλιά τῆς μάνας Του. Χρειάζεται ταπείνωση (ἰδιαίτερα, ὅταν εἶσαι θρησκευτικός ἡγέτης) γιά νά ξεκινήσεις ἀπό τήν μακρυνή Περσία, νά πᾶς στά Ἱεροσόλυμα, νά προσκυνήσεις ἕνα Βρέφος καί μετά νά γυρίσεις πάλι στήν πατρίδα σου! (Περσία – Ἰουδαία 3.000 χιλιόμετρα!).

Καί ὁ Ἰησοῦς , ὅταν βλέπει ἀνθρώπους με μιά τέτοια ταπείνωση, τούς πλησιάζει ἀπό μόνος Του. Ἔτσι, ἀπό μόνος Του ἔστειλε ἄγγελο στούς ποιμένες καί τούς εἰδοποίησε γιά τή Γέννησή Του. (Λουκ. 2:9-11). Τό ἴδιο ἔκανε καί μέ τούς τρεῖς μάγους. (Τά «Εὐαγγέλια» δέν μᾶς λένε ὅτι οἱ μάγοι ἦταν τρεῖς, οὔτε ὅτι ἦρθαν ἀπό τήν Περσία, ἁπλά μᾶς λένε «ἦλθαν στήν Ἱερουσαλήμ μάγοι ἀπό τήν ἀνατολή» (Ματ. 2:1). Βέβαια οἱ μάγοι ἀπό κάποια χώρα ἦρθαν, πιθανώτατα ἀπό τήν Περσία, καί σίγουρα ἦταν πάνω ἀπό δύο. Ἁπλά ἐπικράτησε νά λέμε, ὅτι ἦταν τρεῖς, ἀπό τά τρία εἴδη δώρων (χρυσό, λιβάνι, σμύρνα) πού πρόσφεραν στό Βρέφος).

Τούς ἔστειλε εἰδικό «ἀστέρι» (ἄγγελο) πού πήγαινε μπροστά τους (Ματ. 2:9) καί τούς ἔδειχνε νύχτα-μέρα τό δρόμο, πού θά ἔπρεπε νά ἀκολουθήσουν, ὥσπου νά φθάσουν στό τόπο τῆς Γεννήσεώς Του! Ἔστριβε τό «ἀστέρι» δεξιά; Ἔστριβαν καί οἱ μάγοι δεξιά! Ἔστριβε τό ἀριστερά; Ἔστριβαν καί οἱ μάγοι ἀριστερά! Πήγαινε σέ μονοπάτι, πού κάτω ἦταν γκρεμός, πήγαιναν καί οἱ μάγοι! «Τυφλή» ὑπακοή στό «ἀστέρι!». Καί αὐτό ἐπί ἑβδομάδες! (Θά ἦταν ὄντως πολύ ἐντυπωσιακό νά βλέπαμε μπροστά μας ὅλο αὐτό τό σκηνικό!). Καί τούς ἔφερε ἀκριβῶς στήν πόλη καί στό σπίτι πού ἦταν τό Βρέφος: «μέχρι πού πῆγε καί ἐστάθη ἐπάνω ἀπό τό μέρος πού βρισκόταν τό Παιδί! Αὐτοί, ὅταν εἶδαν τό ἀστέρι νά σταματάει, αἰσθάνθηκαν πολύ μεγάλη χαρά» (Ματ. 2:9-10).

Ὁ Χριστός γεννήθηκε ταπεινά, σιωπηλά, φτωχικά,μέσα σέ σταῦλο γιά νά μᾶς δείξει ὅτι σέ τέτοιο «περιβάλλον», σέ ταπεινές ψυχές ἀναπαύεται καί γεννιέται. Μέ ἄλλα λόγια, ὅποιος ἔχει συναίσθηση, ὅτι ἡ καρδιά του εἶναι σταῦλος, γεμάτη ἀπό ἄλογα ζῶα καί ἀκαθαρσίες ζώων, ὅποιος δηλαδή εὐωδιάζει ἀπό τήν ἀρετή τῆς ταπεινώσεως, γίνεται «μαγνήτης», πού μαγνητίζει τόν Κύριο, γιά νά γεννηθεῖ ἐντός του. Ὅποιος πιστεύει, ὅτι μέσα του ἔχει βαθύ σκοτάδι, σάν τό σκοτάδι ἐκείνης τῆς ἅγιας νύχτας πού γεννήθηκε ὁ Κύριος, αὐτός θά ἰδεῖ τό «Φῶς τό ἀληθινόν»· διαθέτει ὅλα τά «μέσα» γιά νά γεννηθεῖ μέσα του ὁ Χριστός καί νά γιορτάσει ἀληθινά, πνευματικά Χριστούγεννα.

Ὁ Πώλ Κλωντέλ ἦταν μεγάλος Γάλλος λογοτέχνης. Μέχρι τήν ἡλικία τῶν 22 ἐτῶν δέν πίστευε στό Χριστό. Ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων τοῦ 1888 παρακολούθησε τήν Θ. Λειτουργία, προκειμένου σάν συγγραφέας νά ἐμπνευσθεῖ καί νά γράψει κάτι τό σχετικό. Στήν ἀρχή ἦταν ἀσυγκίνητος. Ἔβλεπε τούς πιστούς καί ἔνιωθε ξένο σῶμα. Ὅμως ἀκούγοντας τά Εὐαγγέλια καί τά χριστουγεννιάτικα τροπάρια, ἄρχισε νά προβληματίζεται! «Τί εἶμαι τέλος πάντων ἐγώ, πού ἀρνοῦμαι νά πιστέψω σέ ἕναν τέτοιο Θεό, πού ἔγινε Βρέφος καί ξάπλωσε μέσα στό παχνί;». Μέσα του ἄναβε φωτιά πού ἔκαιγε τή σαπίλα τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας. Ταπεινώθηκε, γονάτισε καί πίστεψε στό Χριστό, κάνοντας πραγματικά Χριστούγεννα. Καί ἔμεινε μέχρι στό τέλος τῆς ζωῆς του πιστός δοῦλος Του.

Λίγο πρίν πεθάνει (1955), ἔγραψε σάν «διαθήκη» του: «Πόσο εὐτυχεῖς εἶναι οἱ νέοι, πού ζοῦν κοντά στόν Χριστό! Πόσο δυστυχεῖς εἶναι ἐκεῖνοι πού Τόν βγάζουν ἔξω ἀπό τή ζωή τους. Καί πιό δυστυχεῖς γιατί δέν τό καταλαβαίνουν. Καί δυστυχῶς δέν θά τό καταλάβουν παρά μόνο, ὅταν γυρίσουν κοντά Του».

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s