ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ἡ νίκη τῶν 12 Ἀποστόλων

«Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. 10,16)

ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, ἀγαπητοί μου, δὲν ὑπῆρχε ἄπιστος καὶ ἄθεος. Τώρα δυστυχῶς ὄχι μόνο στὶς πόλεις ἀλλὰ καὶ στὸ μικρότερο χωριὸ ὑπάρχουν ἄπιστοι, ποὺ ἀρνοῦνται τὸ Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία· καὶ τὰ διακωμῳδοῦν. Ψέματα λοιπὸν τὰ θεωροῦν; Ἀπαντοῦμε. Ἡ θρησκεία μας, ποὺ τὴν ἵδρυσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶνε ὅλο ἀλήθεια, λάμπει σὰν τὸν ἥλιο. Καὶ ἔχει ἀποδείξεις, ντοκουμέντα. Πόσες ἀποδείξεις; Ἂν μπορῇς νὰ μετρήσῃς τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου, ἄλλο τόσο μποροῦμε νὰ μετρήσουμε καὶ τὶς ἀποδείξεις ὅτι ἡ πίστι μας εἶνε ἡ μόνη ἀληθινή. Ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἀποδείξεις προβάλλει τώρα μία ἀπὸ τὶς πιὸ τρανές· κι αὐτὴ εἶνε οἱ σημερινοὶ ἅγιοι, οἱ 12 Ἀπόστολοι. Λίγα λόγια ἐπ᾽ αὐτοῦ.

Θ᾿ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα, ποὺ τὸ λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ξέρετε, ὅτι στὰ βουνὰ καὶ στὰ δάση ζοῦν λύκοι. Τώρα τὸ καλοκαίρι εἶνε ἐκεῖ· ἀλλὰ τὸ χειμῶνα, μὲ τὸ πολὺ κρύο, τὰ ἄγρια αὐτὰ ζῷα πεινασμένα κατεβαίνουν χαμηλά, πλησιάζουν τὰ μαντριά, ὁρμοῦν σὲ κοπάδια, τρῶνε πρόβατα, κι ἀλλοίμονο στὸν τσοπᾶνο ποὺ δὲν ἔχει σκυλιά. Πολλοὶ χωρικοί μας ἔχουν δεῖ λύκο. Ὑπάρχουν διάφορες ράτσες· οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι λύκοι εἶνε οἱ γκρίζοι. Μιὰ παρέκβασι ἐδῶ. Στὴν Τουρκία οἱ «γκρίζοι λύκοι» ἔγιναν σῆμα καὶ ὀνομασία φανατικῶν ἐθνιστῶν, ὠργανωμένων σὲ ἐγκληματικὲς ὁμάδες μὲ στόχο ἰδίως τοὺς Χριστιανούς. Τέτοιος ἦταν ὁ Κεμάλ, καὶ στὰ ἴχνη του συνεχίζουν ἄλλοι, ποὺ ζητοῦν νὰ κατασπαράξουν ὅσους Χριστιανοὺς ἀπέμειναν ἐκεῖ. Ἐπανέρχομαι. Ὑποθέστε λοιπόν, ὅτι ἔχετε 12 πρόβατα· καὶ στὰ ἄκακα αὐτὰ πρόβατα, ἐκεῖ ποὺ βόσκουν ἥσυχα, ἐπιτίθεται ἕνα κοπάδι πεινασμένων λύκων. Τί περιμένετε νὰ γίνῃ; Ἀσφαλῶς οἱ λύκοι θὰ τὰ κατασπαράξουν, θὰ τὰ κάνουν μεζέ· δὲν θὰ μείνῃ οὔτε κόκκαλο.

Ἀλλὰ σήμερα βλέπουμε ἕνα παράξενο γεγονός, ἕνα θαῦμα· 12 πρόβατα ἔπεσαν μέσα σὲ λύκους καὶ ὅμως δὲν νικήθηκαν! Ποιά εἶνε τὰ πρόβατα αὐτά; Οἱ 12 Ἀπόστολοι. Ἔτσι τοὺς εἶπε ὁ Χριστός· «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. 10:16. Λουκ. 10:3). Ἀδύνατοι ἦταν, ἄοπλοι, χωρὶς οὔτ᾽ ἕνα σουγιᾶ πάνω τους· λεφτὰ δὲν εἶχαν, οὔτε δραχμὴ στὴν τσέπη, πάμφτωχοι· γράμματα δὲν ἤξεραν, οὔτε τὴν ὑπογραφή τους μποροῦσαν νὰ βάλουν.

Τὰ 12 αὐτὰ πρόβατα τά ᾽βαλαν μὲ τοὺς λύκους, μὲ τὸν κόσμο τῆς εἰδωλολατρίας· βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορες, στρατηγοὺς καὶ ὡπλισμένα σώματα, φυλακὲς καὶ βασανιστήρια, δημίους καὶ θηρία, σχολὲς καὶ ἀκαδημίες, ῥήτορες καὶ φιλοσόφους. Ὅλοι αὐτοί, ὅταν εἶδαν τοὺς ἀποστόλους, λύσσαξαν· ἔπεσαν πάνω τους νὰ τοὺς κατασπαράξουν. Κι ὅμως οἱ ἀπόστολοι δὲν νικήθηκαν· ἀντιθέτως, αὐτοὶ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ νίκησαν ὅλο τὸν ἀρχαῖο κόσμο καὶ διέδωσαν παντοῦ τὴν ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου. Δώδεκα ἦταν καὶ νίκησαν τόσους. Σήμερα ὅπου νὰ πᾷς θὰ βρῇς νά ᾽χῃ φτάσει ἡ πίστι τοῦ Χριστοῦ. Νά τὸ θαῦμα· τὰ πρόβατα νίκησαν τοὺς λύκους! Καὶ μόνο αὐτό; Ἔγινε κ᾽ ἕνα ἄλλο ἀκόμη μεγαλύτερο θαῦμα. Ποιό· ὅτι τὰ πρόβατα σὲ πολλὲς περιπτώσεις μετέβαλαν τοὺς λύκους σὲ πρόβατα! Ὡρισμένοι ἀπὸ ᾽κείνους ποὺ τοὺς καταδίωκαν, τοὺς φυλάκιζαν, τοὺς βασάνιζαν καὶ τοὺς θανάτωναν, μετανόησαν, πίστεψαν, ἔγιναν κι αὐτοὶ πρόβατα. Πραγματοποιήθηκε ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐα ποὺ λέει, ὅτι «θὰ βοσκήσῃ μαζὶ ὁ λύκος μὲ τὸ ἀρνί» (Ἠσ. 11:6). Νά τὸ μεγάλο θαῦμα· ἀνθρώπους ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ τοὺς διορθώσουν οὔτε φιλόσοφοι οὔτε ῥήτορες οὔτε ποιηταί, τοὺς ἄλλαξε τὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα.

 Νά ἡ νίκη τῶν ἀποστόλων! Δύο θαύματα λοιπόν· τὰ πρόβατα ὄχι μόνο νίκησαν τοὺς λύκους ἀλλὰ καὶ πολλοὺς λύκους τοὺς ἔκαναν πρόβατα. Γι᾿ αὐτὸ εἶπα ὅτι οἱ ἀπόστολοι εἶνε τρανὴ ἀπόδειξις ὅτι ἡ πίστι μας εἶνε ἀληθινή. Γιατὶ διαδόθηκε βέβαια καὶ ἡ θρησκεία τοῦ Μωάμεθ, ἀλλὰ πῶς· μὲ τὸ μαχαίρι, μὲ τὴ βία· ἐνῷ ὁ Χριστιανισμὸς διαδόθηκε διωκόμενος καὶ σφαζόμενος, κι αὐτὸ δείχνει ὅτι εἶνε ἐκ Θεοῦ. Θὰ πῇ ἴσως κάποιος· Αὐτὰ εἶνε πράγματα παλαιά… Θέλεις λοιπὸν σημερινά;

Ὁρίστε. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας στὴ Ῥωσία κυβερνοῦσαν ἄθεοι, ποὺ κατεδίωξαν ἀπηνῶς, σὰν λύκοι, τὴν ποίμνη τοῦ Χριστοῦ· γκρέμισαν ἐκκλησίες, θανάτωσαν κληρικούς, φυλάκισαν ἀρχιερεῖς, ἔστειλαν στὰ ψυχιατρεῖα χιλιάδες πιστούς. Αὐτοὶ προέβλεπαν, ὅτι σὲ λίγα χρόνια δὲν θὰ ἀκούγεται πιὰ στὴ ῾Ρωσία τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ μόνο ὁ Μάρξ, ὁ Λένιν κι ὁ Στάλιν. Πέρασαν λοιπὸν 75 χρόνια, καὶ ἐν τούτοις ἡ θρησκεία ζῇ ἐκεῖ, καὶ μάλιστα πολὺ πιὸ θερμὰ ἀπὸ ἐδῶ. Θέλετε νὰ δῆτε ζωντανὴ θρησκεία, μὲ ἐκκλησιασμό, κατάνυξι, δάκρυα; πηγαίνετε στὴ Ῥωσία. Οἱ κυβερνῶντες κατάλαβαν, ὅτι δὲν μπορεῖ τὸ κράτος νὰ τὰ βάλῃ μὲ τὴ θρησκεία, καὶ ἔδωσε θρησκευτικὴ ἐλευθερία.

Θέλετε ἄλλο ἕνα σημερινὸ παράδειγμα ὅτι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ πίστι μας εἶνε ὁλοζώντανα; Προχθὲς ἦρθε στὴ μητρόπολι ἕνας δικός μας ἱεραπόστολος. Πίστευε δυνατὰ στὸ Χριστὸ καὶ νέο παιδί, 25 – 30 χρονῶν, ἄφησε πατέρα καὶ μάνα, καὶ πῆγε στὴν Ἀφρική, στοὺς μαύρους, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸν ἀληθινὸ Θεό. Ἔμεινε ἐκεῖ, ἐργάστηκε, κήρυξε, κατήχησε καὶ βάπτισε – πόσους λέτε· 15.000 χιλιάδες! Καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ ἄλλοι ἀκόμα ποὺ πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ θέλουν νὰ βαπτισθοῦν. Νά λοιπὸν ὅτι ὄχι μόνο «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ἀλλὰ καὶ σήμερα ὁ Χριστὸς ζῇ καὶ νικᾷ.

Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, κλεῖστε τ᾿ αὐτιά σας στὰ κηρύγματα τῶν ἀθέων. Αὐτοὶ θὰ πεθάνουν, θὰ σβήσουν καὶ θὰ λησμονηθοῦν, ἐνῷ ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ἡ Ἐκκλησία εἶνε δέντρο ποὺ δὲν τὸ φύτεψε ἄνθρωπος· τὸ φύτεψε ἡ ἁγία Τριάς, καὶ κανείς δὲν θὰ τὸ ξερριζώσῃ· ὅλοι οἱ σατανᾶδες νὰ μαζευτοῦν, δὲν μποροῦν νὰ τὸ κλονίσουν. Σ᾿ αὐτὴ τὴν πίστι ἀνήκουμε, σ᾿ αὐτὴν βαπτισθήκαμε, αὐτὴν ὁμολογοῦμε στὸ «Πιστεύω», σ᾿ αὐτὴν νὰ μείνουμε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μας. Πῶς τελείωσαν τὴ ζωή τους οἱ ἀπόστολοι; Πλὴν τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ποὺ εἶχε εἰρηνικὸ τέλος, ὅλοι οἱ ἄλλοι μαρτύρησαν γιὰ τὸ Χριστό, ἄλλος μὲ τὸν ἕνα κι ἄλλος μὲ τὸν ἄλλο τρόπο (σταύρωσι, ἀποκεφαλισμό, φωτιὰ κ.λπ.). Αὐτὸς εἶνε ὁ Χριστιανός.

Οἱ 12 Ἀπόστολοι μᾶς καλοῦν ὄχι ἁπλῶς νὰ τοὺς ἑορτάζουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Δηλαδὴ τί; νὰ ξεκινήσουμε νὰ πᾶμε κ᾽ ἐμεῖς στὰ ἄκρα τῆς γῆς νὰ κηρύξουμε τὸ Χριστό; Μακάρι κάποιοι νὰ τὸ ἔκαναν. Πολλοί, γιὰ ἄλλο σκοπό, ἔφυγαν στὸ ἐξωτερικό (Αὐστραλία, Καναδᾶ, Ἀμερική, Γερμανία, παντοῦ). Γιατί; Γιὰ τὰ λεπτά, γιὰ τὸ παραδάκι. Γιὰ τὸ Χριστό; οὔτε ἕνας! Τί γιορτάζουμε λοιπὸν τοὺς ἀποστόλους; ψέματα εἶνε ἡ θρησκεία μας; Ἀλλ᾽ ὄχι ἱεραπόστολοι δὲν γίνονται, μὰ οὔτε κι ὅταν ἀκοῦνε ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε χίλιες ἐνορίες χωρὶς παπᾶ συγκινεῖται κανείς. Κανείς δὲν ἀποφασίζει νὰ χειροτονηθῇ. Παπᾶς νὰ γίνω; σοῦ λέει. Ἕνα καλὸ παιδὶ στὴ Φλώρινα, δάσκαλος καὶ ψάλλει καλά, πείσθηκε καὶ μοῦ λέει· Μὲ συγκίνησες, θέλω νὰ γίνω ἱερεύς. Ὅταν ὅμως πῆγε στὸ σπίτι καὶ τὸ εἶπε στὴ γυναῖκα του, ἐκείνη θύμωσε πολύ, ἔσπασε καθρέφτες, καρέκλες, τὰ πάντα. Τί εἶπες; τοῦ λέει· ἂν πᾷς νὰ γίνῃς παπᾶς, χωρίζουμε…

Νὰ κλάψουμε. Σημεῖα τῶν καιρῶν! Δὲν σοῦ λέω λοιπὸν ν᾿ ἀφήσῃς τὸν τόπο σου καὶ νὰ πᾷς κάτω στοὺς ἀγρίους νὰ γίνῃς ἱεραπόστολος καὶ νὰ θυσιαστῇς, οὔτε σοῦ λέω νὰ βάλῃς τὸ ῥάσο καὶ νὰ γίνῃς κληρικός. Μεῖνε ἐδῶ ποὺ βρίσκεσαι καὶ γίνε ἐδῶ ἕνας ἀπόστολος. Οἱ 12 Μαθηταὶ ἦταν μεγάλοι ἀπόστολοι, ἐσὺ γίνε ἕνας μικρὸς ἀπόστολος. Τί θὰ πῇ μικρὸς ἀπόστολος; Εἶσαι π.χ. πατέρας, εἶσαι μάνα; φέρτε τὰ παιδιά σας στὴν ἐκκλησία τὴν Κυριακή, καὶ ὄχι τὴν ὥρα ποὺ χτυποῦν οἱ καμπάνες αὐτὰ νὰ κοιμοῦνται, γιατὶ ξενύχτησαν σὲ διασκέδασι καὶ κουρασμένα δὲν σηκώνονται. Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ· καὶ παρακαλῶ τὸ Θεό, ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, νὰ μιμηθοῦμε τοὺς Ἀποστόλους στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών μας, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία τους καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Τὸ θέμα μας ἦταν, ὅτι οἱ Ἀπόστολοι εἶνε ἡ πιὸ μεγάλη ἀπόδειξις τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστιανισμοῦ· διότι, πρόβατα αὐτοί, νίκησαν τοὺς λύκους, κι ὄχι μόνο νίκησαν τοὺς λύκους, ἀλλὰ ἔκαναν καὶ τοὺς λύκους ἀρνιά – μεγάλο θαῦμα ποὺ συνεχίζεται μέχρι καὶ σήμερα. Διαβάστε τί λέει ἡ Ἀποκάλυψις. Παλεύουν τὰ θηρία, ὁ λύκος, ἡ ἀρκούδα, ἡ τίγρις, τὸ λιοντάρι. Καὶ στὸ τέλος ποιό νικᾷ; Ἕνα ἀρνάκι· αὐτό, «τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον» νικᾷ ὅλα τὰ θηρία (Ἀπ. 5:6, 17:14). Τὸ δὲ ἀρνίον εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

(†) ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστῖνου Καντιώτη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s