Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 9-12-2021

Συλληψη Αγιας Αννης

Ἡ ταπείνωσή τους: «᾿Ιωακεὶμ ἱερὸς καὶ ἡ ῎Αννα, δῶρα προσήγαγον τοῖς πρὶν ἱερεῦσι, καὶ μὴ δεχθέντες, ἄγονοι τυγχάνοντες, δέησιν προσηύξαντο τῷ Δοτῇρι τῶν ὅλων» (Κάθισμα γ´ ὠδῆς Θ´ Δεκεμβρίου). Τα σχετικά με τη ζωή των γονέων της Παναγίας, από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου – Ψευδεπίγραφο, πολλές ανακρίβειες σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού.

Τὸν ᾿Οκτώβριο γιορταζόταν ἡ Σκηνοπηγία. Καί ὁ γέρο-᾿Ιωακεὶμ πῆγε στὸ ναὸ (Ἱεροσόλυμα) γιά τήν γιορτή, μὲ πλούσια δῶρα, μήπως καὶ τὸν λυπηθεῖ ὁ Θεὸς, καὶ κάνει τὸ θαῦμα Του. Πίσω του ἐρχόνταν καὶ ἄλλοι προσκυνητὲς μὲ δῶρα στὰ χέρια τους. Σχηματίσθηκε μιὰ μεγάλη «οὐρά».

Ἦρθε ὁ ἁρμόδιος ἱερέας, ὁ Ρουβείμ, νὰ παραλάβει τὰ δῶρα τους. Πρῶτος στὴ σειρὰ ὁ γέρο-᾿Ιωακείμ. «Στόπ! (τοῦ εἶπε ὁ Ρουβείμ). ᾿Εσὺ δὲν ἔκανες παιδιά. Γι’ αὐτὸ δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ προσφέρεις πρῶτος τὰ δῶρα σου στὸ Θεό. Πήγαινε πίσω. Τελευταῖος στὴ σειρά!». Πόνος στὸν πόνο! ῾Ο καταπληγωμένος ᾿Ιωακεὶμ ὑπάκουσε. Χωρὶς δεύτερη κουβέντα, ἀπὸ πρῶτος στή σειρά πῆγε τελευταῖος, μπροστὰ στὰ μάτια ὅλων! Παρέδωσε τά δῶρα στόν ἁρμόδιο ἱερέα, γύρισε συντετριμμένος σπίτι του. «Βαρὺς σταυ­ρὸς ἡ ἀτεκνία (εἶπε στὴν ῎Αννα). Πρέπει νὰ ἐπιμείνουμε στὴν νηστεία καὶ στὴν προσευχή, μήπως καί μᾶς εἰ­σακούσει ὁ Κύριος. ᾿Εσὺ θὰ μείνεις ἐδῶ στὸ σπίτι. ᾿Εδῶ θὰ κάνεις τὸν ἀγῶνα σου. ᾿Εγὼ θ’ ἀνέβω στὸ βουνό. ᾿Εκεῖ θά ἀγωνιστῶ. Καὶ ἂν ὁ Κύριος μᾶς χαρίσει παιδί, δὲν θὰ τὸ κρατήσομε δικό μας. Θὰ Τοῦ τὸ προσφέρουμε. Δικό Του θὰ εἶναι!».

῾Ο ᾿Ιωακεὶμ, παρὰ τὰ 70 του χρόνια, ἀνέβηκε καί «ἐγκαταστάθηκε» στὸ βουνό· «ὁ μέν γάρ προσευχήν ἐν τῷ ὄρει ἐτέλει» (Οἶκος Η΄Σεπτεμβρίου). «Δὲν θὰ φάω (ἔλεγε) καὶ δὲν θὰ πιῶ, ἂν δὲν μ’ ἀκούσει ὁ Κύριος. Τροφή μου καὶ ποτό μου θὰ εἶναι ἡ προσευχή μου!». Τὸ εἶπε καὶ τὸ ἔκανε.

Καὶ ἡ 60χρονη ῎Αννα προσευχόταν στὸ σπίτι της. Ἔλεγε κλαίγοντας στή προσευχή της: «Κύριε! Καὶ ἡ γῆ φέρνει καρπούς, καὶ τὰ πουλάκια γεννοῦν, καὶ τὰ θηρία γεννοῦν. Μὲ τί μοιάζω, Κύριε, ἐγώ;».

Εἶναι ἐκπληκτικό! ῾Η δημόσια προσβολὴ ποὺ ὑπέστη ὁ ᾿Ιωακεὶμ ἀπὸ τὸν ἱερέα, ἀντὶ νὰ γίνει ἀφορμὴ νὰ στραφεῖ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ (καὶ τοῦ ἱερέα!), τὸν ἔφερε πιὸ κοντὰ στὸ Θεό! Πιὸ κοντὰ πρὸς τὸν Θεὸ ἦρθε καὶ ἡ σύζυγός του ῎Αννα! Τέτοια ταπείνωση εἶχαν οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας! Τι θα κάναμε στη θέση του Ιωακείμ; Δεν θα ξαναπατάγαμε στην Εκκλησία!

Ἡ πίστη τους: Επαναλαμβάνουμε: ῾Η ῎Αννα ἦταν 60 ἐτῶν καὶ ὁ ᾿Ιωακεὶμ 70. Σὲ τέτοια ἡλικία παρακαλοῦσαν τὸν Θεὸ νὰ κάνουν παιδί! Φανταστεῖτε στὴ γειτονιά σας ἕνα ἀνδρόγυνο χωρὶς παιδιά. ῾Ο ἄνδρας νὰ εἶναι 70 ἐτῶν καὶ ἡ γυναίκα 60! Ν’ ἀκοῦτε τὴν σύζυγο, νὰ παρακαλεῖ τὸν Κύριο νὰ τῆς χαρίσει παιδί! Ν̓ ἀκοῦτε καὶ τὸν σύζυγο! Γιὰ τοὺς ὀλιγόπιστους αὐτὸ εἴναι… τρέλλα! Είναι για δέσιμο! Γιατί δὲν ἔχουν πίστη! Καὶ ὅμως αὐτὸ εἶναι πίστη! «Πίστη δὲν εἶναι ὅταν λές, πιστεύω, πὼς γιὰ τὸν Κύριο εἶναι ὅλα δυνατά, ἀλλὰ ὅταν λές, πιστεύω, πὼς ὅ,τι ζητῶ, θὰ τὸ λάβω» (Κλῖμαξ, λόγος 27, Β, 33).

 ῾Ο ᾿Ιωακεὶμ καὶ ἡ ῎Αννα πίστευαν καὶ ἔλεγαν: «Μπορεῖ ἀνθρωπίνως νὰ εἶναι γιὰ μᾶς ἀδύνατο νὰ κάνουμε παιδί. Γιὰ τὸ Θεὸ ὅμως τὰ πάντα εἶναι δυνατά. Καὶ αὐτὸ ἔχει σημασία». Σ’ αὐτὴ τὴν πίστη στηρίχθηκαν καὶ ζητοῦσαν στὴν προσευχὴ τους ἀνθρωπίνως πράγματα ἀδύνατα. Καὶ φούντωσε ἡ προσευχή τους. (Εμεῖς καὶ στ’ ἀνθρωπίνως δυνατὰ λυγίζουμε…).

Τό θαῦμα: Πέρασαν σαράντα μέρες ἔντονης προσευχῆς, καὶ αὐστηρῆς νηστείας καὶ πολλῶν γονυκλισιῶν. ῾Ο ἀγαθότατος Κύριος, βλέποντας ἀπὸ τὸν οὐρανὸ τὰ γεροντάκια αὐτὰ νὰ ἔχουν: ἀγαθότητα μικροῦ παιδιοῦ, πίστη ἀκλόνητη σ’ Αὐτὸν, προσευχή μὲ κόπο καὶ μὲ πόνο, συγκινήθηκε! Καί ἄκουσε τὸ ὑπέρλογο αἴτημά τους! Ἔστειλε δυό ἀγγέλους (!) νὰ τοὺς τὸ ἀναγγείλουν! Ὁ ἕνας ἄγγελος ἐπισκέφθηκε στὸ βουνὸ τὸν ᾿Ιωακείμ. «Χαῖρε ᾿Ιωακεὶμ (τοῦ εἶπε). ῾Ο Θεὸς ἄκουσε τὴν προσευχή σου. Πήγαινε σπίτι σου». Ὁ ἄλλος (ἄγγελος) ἐπισκέφθηκε στό σπίτι τὴν ῎Αννα, καὶ τῆς εἶπε: «Χαῖρε! ῾Ο Κύριος ἄκουσε τὴν προσευχή σου. Θὰ γεννήσεις παιδὶ ποὺ θὰ δοξασθεῖ σ’ ὅλη τὴν γῆ. Σὲ λίγο θὰ ρθεῖ καὶ ὁ ἄνδρας σου ᾿Ιωακείμ». Ο γέρο ᾿Ιωακεὶμ «ἔβγαλε φτερά» καὶ πέταξε στὸ σπίτι του. ῾Η ῎Αννα τὸν περίμενε στὴν πόρτα. ῎Ετρεξε, ὥρμησε στὴν ἀγκαλιά του: «῾Ο Κύριος μᾶς εὐλόγησε (τοῦ εἶπε). Δόξα Σοι ὁ Θεός». Καὶ στὴν κοιλιὰ τῆς ἁγίας ῎Αννης καί μετὰ ἀπὸ σαρκικὴ σχέση ἔγινε ἡ «σύλληψη» τοῦ βρέφους.

Η Εκκλησία μας τὸ γεγονὸς αὐτό, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔφερε τον γλυκύτατο καρπό, που είναι η Παναγία μας, τὸ ἔκανε γιορτή. Τὸ γιορτάζει πανηγυρικῶς στὶς 9 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου. «Τῇ Θ´ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἡ σύλληψις τῆς ἁγίας ῎Αννης, μητρὸς τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου». (Συναξάρι). Αγαπητοί μου κάποτε η γή που την πατούμε κι όλοι μέσα θε να μπούμε, ήταν άγονη και μ’ ένα πρόσταγμα …’’Βλαστησάτω η γη βοτάνην χόρτου’’ Βλάστησε! Άγονη γη ήταν και η στείρα μήτρα της Άννας και έγινε το θαύμα! Βλάστησε το Ωραιότερο λουλούδι… ¨Άγονη γη ήταν και η κοινωνία μας «Τη στειρευούση δε πρώην Εκκλησία νυν εξήνθησε». Άγονη γη είναι και η καρδιά μας, αντί για λουλούδια έχει αγκάθια, όμως η χάρις του Θεού είναι έτοιμη να κάνει το θαύμα της και να βλαστήσει η ψυχή μας τα άνθη της αρετής. Πως; Εάν ο καθένας μας υποταχθεί ταπεινά στο θέλημα του Θεού και γίνει όργανο εύχρηστο στα χέρια του παναγάθου Θεού για να οδηγηθούν κι άλλες ψυχές κοντά Του.

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Από το βιβλίο του: «Χαίρε Κεχαριτωμένη» (απόσπασμα)

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s