Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 25-12-2021

Η Γεννηση Του Χριστου

Γιατί νύχτα, σ᾽ ἕνα στάβλο, κι ἀπὸ μιὰ φτωχὴ κόρη;

Ἀνέτειλε, ἀδελφοί μου, καὶ πάλι ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων σὰν ἥλιος ποὺ φωτίζει τὶς ψυχές μας. Ἂς εὐχαριστήσουμε τὸν οὐράνιο Πατέρα ποὺ μᾶς ἀξιώνει νὰ ἑορτάσουμε τὴν ἅγια αὐτὴ ἡμέρα καὶ νὰ ξαναποῦμε κ᾽ ἐμεῖς τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις…» (Λουκ. 2,14). Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό. Πρέπει ἡ ἑορτὴ αὐτή, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη, νὰ γίνῃ ἀφορμὴ γιὰ βαθειὰ σκέψι καὶ πνευματικὴ ἔξαρσι. «Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε» ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας (καν. Χριστουγ. ᾠδ. α΄). Ὑψωθῆτε! μᾶς προτρέπει. Ἂς ἀφήσουμε λοιπόν, ἔστω γιὰ λίγο, κάθε τι ποὺ ἔχει σχέσι μὲ τὴν ὑλικὴ ζωή, καὶ ἂς ὑψωθοῦμε ὑπεράνω τῶν παθῶν μας, τοῦ ἐγωισμοῦ, γιὰ νὰ πλησιάσουμε τὸ μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου. Ταπεινοὶ κ᾽ ἐμεῖς προσκυνηταὶ τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος, «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί», «ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται» (κάθισμα· Ματθ. 2,4).

Δὲν μποροῦμε βέβαια νὰ μελετήσουμε ὅλο τὸ μυστήριο. Ἂς ἀρκεσθοῦμε σὲ τρία μόνο σημεῖα· πρῶτον, γιατί ὁ Χριστὸς προτίμησε νὰ γεννηθῇ ἐν καιρῷ νυκτός· δεύτερον, γιατί γεννήθηκε σὲ ἕνα στάβλο· καὶ τρίτον, γιατί προτίμησε ὡς μητέρα του μία φτωχὴ κόρη. Σ᾽ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα θὰ δώσουμε μία ἁπλῆ καὶ σύντομη ἀπάντησι, ὥστε νὰ ὠφεληθοῦμε ὅλοι.

Α΄. Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἐν καιρῷ νυκτός. (Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπὸ ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς ἡ λειτουργία τῶν Χριστουγέννων τελεῖται πολὺ νωρίς, προτοῦ νὰ φέξῃ). Νύχτα γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὄχι ἡμέρα, γιατὶ ἡ νύχτα μὲ τὸ σκοτάδι της εἰκονίζει τὸ βαθὺ πνευματικὸ καὶ θρησκευτικὸ σκοτάδι, στὸ ὁποῖο ζοῦσε ὁ κόσμος τὶς παραμονὲς τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος. Ὁ κόσμος εἶχε ἄγνοια ἐπάνω στὰ σπουδαιότερα ζητήματα τῆς ζωῆς, ὅπως· γιατί ἤρθαμε στὸν κόσμο; ποιός εἶνε ὁ προορισμός μας; ἀπὸ ποῦ ἤρθαμε καὶ ποῦ πηγαίνουμε; ποιά εἶνε ἡ ἀρχή μας καὶ ποιό τὸ τέλος μας; ποιός εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός;…

Ὁρίστε ζητήματα θεμελιώδη, σπουδαῖα, γιὰ τὰ ὁποῖα ὅμως ὁ ἀρχαῖος κόσμος εἶχε σκοτάδι, μεσάνυχτα. Ἡ ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων ζητοῦσε φῶς, καὶ φῶς δὲν ἔβλεπε. Εἶνε ἀλήθεια ὅτι παρουσιάστηκαν διὰ μέσου τῶν αἰώνων φιλόσοφοι καὶ ἱδρυταὶ θρησκειῶν, ἀλλὰ δὲν κατώρθωσαν νὰ φωτίσουν τὸ ἔρεβος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Ἔρριξαν λίγο φῶς, μὰ τὸ φῶς τους ἦταν ἀσθενικό, ἀνεπαρκές. Οἱ ὡραῖες διδασκαλίες τους ἦταν ἁπλῶς φωτοβολίδες τοῦ αἰωνίου Πνεύματος· φώτιζαν γιὰ λίγο κ᾽ ἔπειτα ἔσβηναν, λησμονοῦνταν, γιὰ ν᾽ ἀφήσουν τὸν κόσμο πάλι στὸ σκοτάδι. Κι ὁ δύστυχος ὁ ἄνθρωπος περιεπλανᾶτο καὶ παραπατοῦσε στὰ σκοτεινά. Νά λοιπὸν γιατί ὁ Χριστὸς γεννήθηκε νύχτα. Τὸ σκοτάδι ἐκείνης τῆς νύχτας ἦταν σύμβολο τοῦ ἄλλου ἐκείνου σκότους ποὺ βασίλευε παντοῦ. Καὶ τὸ σκοτάδι ἐκεῖνο τὸ διέλυσε ὁ Χριστός. Ἀνέτειλε σὰν ἥλιος, κι ἀπὸ τότε ἐπὶ 20 αἰῶνες φωτίζει ὅσους τοὐλάχιστον θέλουν νὰ δοῦν τὸ φῶς καὶ νὰ δεχτοῦν τὴν ἀλήθεια. Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε στὸ σκοτάδι γιὰ νὰ διδάξῃ ὅτι ὅσο μένουμε μακριά του, θὰ ζοῦμε σὰν τυφλοπόντικες στὰ αἰώνια σκοτάδια. Γιατὶ αὐτὸς εἶνε, κατὰ τὴ μαρτυρία τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γραφῆς, «τὸ Φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. 8,12).

Β΄. Ὁ Χριστὸς ὅμως γεννήθηκε ὄχι μόνο ἐν καιρῷ νυκτός, ἀλλὰ καὶ μέσα σ᾽ ἕνα στάβλο· γιατὶ τὸ σπήλαιο ἐκεῖνο, μέσα στὸ ὁποῖο κοιμήθηκε τὶς πρῶτες μέρες τῆς ζωῆς του ὁ Ἰησοῦς, οἱ κάτοικοι τὸ χρησιμοποιοῦσαν ὡς στάβλο. Προτίμησε λοιπὸν τὸν στάβλο, γιατὶ ὁ στάβλος ἦταν τὸ ἄριστο σύμβολο τῆς ἠθικῆς ἀκαθαρσίας τοῦ κόσμου. Ἀπὸ τὴν ἠθικὴ σκοπιὰ ἐξεταζόμενος ὁ ἀρχαῖος κόσμος παρουσίαζε τὸ φαινόμενο ἑνὸς βρώμικου στάβλου μὲ σταβλάρχη – ποιόν ἄλλον· τὸν σατανᾶ. Ἡ ἁμαρτία σὰν κοπριὰ εἶχε μολύνει τὰ πάντα. Εἶχε μολύνει τὰ ἀνάκτορα τῶν βασιλέων· ἐκεῖ, μέσα σὲ μαρμάρινες αἴθουσες, γίνονταν τὰ φοβερὰ ἐκεῖνα ἐγκλήματα ποὺ περιγράφει ἡ Ἱστορία.

Ἡ ἁμαρτία εἶχε μολύνει τὰ ἀμφιθέατρα· ἐκεῖ μέσα, μπροστὰ στὰ μάτια αὐτοκρατόρων καὶ ἄλλων ἐπισήμων, θηρία κατασπάραζαν τὶς σάρκες δυστυχισμένων δούλων, ποὺ ἄφηναν ἔτσι τὴν τελευταία τους πνοή, γιὰ νὰ διασκεδάζῃ τὸ ῾Ρωμαϊκὸ πλῆθος ποὺ ζητοῦσε «ἄρτον καὶ θεάματα». Ἡ ἁμαρτία εἶχε μολύνει καὶ τοὺς ναούς· ἡ σαρκικὴ ἀκαθαρσία ἐτελεῖτο ἐπισήμως μέσα στὰ ἱερὰ τῶν εἰδωλολατρῶν, ὅπως π.χ. στὴν Κόρινθο. Ἐκεῖ ὁ ναὸς τῆς Ἀφροδίτης δὲν συντηροῦσε χῆρες, ὀρφανὰ ἢ φτωχούς, ὄχι· συντηροῦσε 1.000 ἱέρειες τῆς ἀκολασίας. Ἡ πορνεία, ἡ βαρειὰ αὐτὴ ἁμαρτία, ἦταν ὑπὸ τὴν προστασία τῆς θεᾶς.

Ἡ ἁμαρτία δὲν ἄφησε τίποτα καθαρό· εἶχε μολύνει καὶ τὴν οἰκογένεια· τιμὴ γυναίκας, ἐγκράτεια ἀνδρός, ἀγάπη παιδιοῦ, στοργὴ γονέων, ἦταν λέξεις ἄγνωστες στὴν προχριστιανικὴ ἀνθρωπότητα. Μὲ στάβλο λοιπὸν ἔμοιαζε ὁ ἀρχαῖος κόσμος· στάβλο, ὅπου ἐπὶ αἰῶνες ὁ σατανᾶς συσσώρευε ἀκαθαρσίες – ὅλα τ᾽ ἁμαρτήματα· στάβλο χειρότερο ἀπὸ τοὺς στάβλους τοῦ μυθικοῦ Αὐγείου. Καὶ ὅπως ἐκεῖνο τὸ στάβλο μόνο ὁ νοῦς καὶ ἡ τέχνη τοῦ Ἡρακλέους κατώρθωσαν νὰ τὸν καθαρίσουν, ἔτσι καὶ τὸν στάβλο αὐτόν, τὴν ἐξαχρειωμένη ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες ἀνθρωπότητα, μόνο ἡ θεία δύναμις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατώρθωσε νὰ τὴν καθαρίσῃ ἀπὸ τὰ αἴσχη ποὺ τὴν ἐμόλυναν. Νά λοιπὸν γιατί γεννήθηκε σὲ στάβλο· γιὰ νὰ μᾶς διδάξῃ ὅτι στάβλος θά ᾽νε καὶ ἡ καρδιά μας, στάβλος θά ᾽νε καὶ ἡ οἰκογένειά μας, στάβλος θά ᾽νε καὶ ἡ κατοικία μας, ὅσο μένουμε μακριὰ ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό.

Γ΄. Εἴδαμε ἕως ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, γιατί ὁ Κύριός μας γεννήθηκε ἐν καιρῷ νυκτός, εἴδαμε ἐπίσης γιατί ὡς χῶρο τῆς γεννήσεώς του διάλεξε ὄχι ἕνα καθαρὸ οἴκημα, ἀλλὰ ἕνα σπήλαιο, ἕνα βρώμικο στάβλο ζῴων. Ἂς δοῦμε τέλος μὲ λίγες λέξεις καὶ γιατί προτίμησε νὰ γεννηθῇ ἀπὸ μία φτωχὴ κόρη, τὴν Παρθένο Μαρία. Ὁ Χριστὸς μποροῦσε νὰ ἐκλέξῃ ὡς μητέρα του μία βασίλισσα, μία πλούσια πριγκίπισσα, μία γυναῖκα φιλόσοφο, κάποια ἀρχόντισσα. Ἀπ᾽ ὅλες αὐτὲς προτίμησε μία καὶ μόνο. Γιατί; τί βρῆκε σ᾽ αὐτήν;

Ἡ Παρθένος Μαρία ἦταν μὲν φτωχὴ καὶ ἄσημη, εἶχε ὅμως ἕνα πολύτιμο θησαυρό, ποὺ δὲν τὸν εἶχαν καὶ δὲν τὸν ἔχουν οἱ πλούσιες καὶ ἀρχόντισσες τοῦ κόσμου· θησαυρό, στὸν ὁποῖο δὲν ἔδιναν καμμιά σημασία τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ τὸν ὁποῖο ἔβλεπαν τὰ μάτια τοῦ Θεοῦ καὶ θαύμαζαν τὰ μάτια τῶν ἀγγέλων. Αὐτὸ τὸν θησαυρὸ ἐζήλωσε αὐτή ἡ ἁγία Τριάς!

Ὁ θησαυρὸς αὐτὸς ἦταν ἡ ὅλη ἀρετή της· πλοῦτο της εἶχε τὴν ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον, στέμμα της τὴν παρθενία, πέπλο τὴν ταπείνωσι, κοσμήματα τὴ νῆψι καὶ τὴν προσοχή, διαμάντια ποὺ λαμποκοποῦσαν τὶς προσευχές, ζώνη χρυσῆ τὴν ἐγκράτεια. Γι᾽ αὐτὸ αὐτὴν ἔκανε Μητέρα Του. Ἐτσι, ἀπ᾽ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐμφανίσεώς του στὸν κόσμο, ὁ Χριστὸς διδάσκει ὅλους, ὅτι τὸ μεγαλεῖο δὲν τὸ θέτει οὔτε στοὺς θρόνους τῶν καισάρων, οὔτε στὰ πλούτη τοῦ Μίδα καὶ τοῦ Κροίσου, οὔτε στὶς δόξες τῶν κατακτητῶν· τὸ θέτει στὴν ἀρετή, ἔστω καὶ ἂν αὐτὴ σκεπάζεται μὲ τὰ ῥάκη καὶ ζῇ μέσα σὲ ὑγρὰ ὑπόγεια.

Δὲν θὰ πῶ περισσότερα, ἀγαπητοί μου· οὔτε ἡ ὥρα ἄλλως τε τὸ ἐπιτρέπει. Ἀρκετὰ αὐτά, γιὰ νὰ πεισθοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος τῶν ψυχῶν μας, ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη ἐμφάνισί του ἐκπέμπει παντοῦ δέσμες φωτὸς καὶ τὸ μήνυμα τῆς εἰρήνης ποὺ ἔφερε στὴ γῆ. Ὁ ἥλιος – Χριστὸς ἀνατέλλει καὶ πάλι στὸν κόσμο, μολονότι τὰ δελτία εἰδήσεων προκαλοῦν θλῖψι· κάθε τόσο πληροφοροῦν γιὰ ἁψιμαχίες καὶ θύματα πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ, κι ὁ ὁρίζοντας εἶνε σκεπασμένος μὲ μαῦρα σύννεφα μίσους καὶ ἔχθρας.

Οἱ ἄπιστοι μᾶς περιγελοῦν λέγοντας· Ἐσεῖς ψάλλετε «καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη», μὰ ἡ φωτιὰ τοῦ πολέμου δὲν σταμάτησε νὰ καίῃ· ποῦ εἶνε λοιπὸν ἡ εἰρήνη, τὰ ὡραῖα διδάγματα τοῦ Ναζωραίου σας;… Ἀδελφοί μου, δὲν εὐθύνεται ὁ Χριστός, ἂν οἱ ἄνθρωποι ἀρνοῦνται τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εἰρήνη του καὶ προτιμοῦν τὴν κακία καὶ ἐχθρότητα. Γι᾽ αὐτὸ μὴν ἀπελπιζώμαστε. Τὰ τέκνα τοῦ Χριστοῦ, «τὸ μικρὸν ποίμνιον» (Λουκ. 12,32), ζοῦν τὴν εἰρήνη του. Ὅσο γιὰ τὸν κόσμο, ὅταν μετανοήσῃ, τότε θὰ δῇ καὶ αὐτὸς τὰ σύννεφα τοῦ μίσους νὰ διαλύωνται. Γιατὶ ὅσο θὰ ὑπάρχῃ κόσμος καὶ ψυχὲς ποὺ ζητοῦν τὴν κάθαρσι καὶ τὴ λύτρωσι, ὁ Χριστὸς θὰ εἶνε ὁ ἀπαραίτητος.

Ὅ,τι εἶνε ὁ ἀέρας γιὰ τὰ πνευμόνια καὶ τὸ φῶς γιὰ τὰ μάτια, αὐτὸ εἶνε ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν ψυχή. Χωρὶς Χριστὸ ἡ ψυχὴ θὰ πάθῃ ἀσφυξία καὶ θὰ ζῇ στὸ σκοτάδι. Μὲ τὴν πίστι καὶ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ γίνῃ ὁ Σωτήρας ὅλου τοῦ κόσμου, ἂς ἑνώσουμε θερμὰ τὶς προσευχές μας μὲ τὸν ὕμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

 (†) ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστῖνου Καντιώτη

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s