ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (2ο)

Η Προσκυνηση των Μαγων_2

(Ματ. 2:13-23)

Στήν Αἴγυπτο

Ὁ Ἰωσήφ μέ τήν Μαριάμ χαίρονταν στή Βηθλεέμ τό Βρέφος. Παράλληλα σχεδίαζαν τό ἄμεσο μέλλον τους. Μπορεῖ μέ τό χρυσάφι πού οἱ μάγοι ἔφεραν σάν δῶρο στό Παιδί τους, νά σχεδίαζαν νά κάνουν κάτι γιά τό καλό Του.

Καί ἕνα βράδυ καθώς ὁ Ἰωσήφ κοιμόταν, τοῦ ἦρθε ἄγγελος Κυρίου καί τοῦ εἶπε: «Σήκω πάρε τό Παιδί καί τήν Μητέρα Του, καί πήγαινε στήν Αἴγυπτο. Καί θά μείνεις ἐκεῖ μέχρι νά σοῦ εἰπῶ! Γιατί ὁ Ἡρώδης θά ψάξει νά βρεῖ τό Παιδί, νά τό ἐξοντώσει!» (Ματ. 2:13). («Πάρε τό Παιδί καί τήν Μητέρα Του», τοῦ εἶπε, ὄχι «τό Παιδί σου», γιατί ὁ Ἰωσήφ δέν ἦταν ὁ σαρκικός του πατέρας). Καί «πήγαινε στήν Αἴγυπτο!» (Ματ. 2:13). Ἐδῶ καί τώρα!

Μά ἦταν εὔκολο, νά ξενιτευθεῖ καί μάλιστα τόσο ξαφνικά; Χωρίς νά τό ἔχει σκεφθεῖ καί νά τό ἔχει καλλιεργήσει μέσα του; Καί νά πάει, ποῦ; Στήν ἄγνωστη Αἴγυπτο! Ἄλλο νά ξέρεις, ὅτι ἐκεῖ ποῦ θά πᾶς, θά σέ περιμένουν οἱ δικοί σου, τά ἀδέρφια σου, οἱ φίλοι σου καί ἄλλο, νά πᾶς χωρίς νά ξέρεις κανέναν! Ἄγνωστος ἐν μέσω ἀγνώστων!

«Καί θά μείνεις ἐκεῖ μέχρι νά σοῦ εἰπῶ!» (Ματ. 2:13). Ἄλλος πειρασμός! Καί πάλι: Ἄλλο νά ξέρεις, ὅτι θά μείνεις σέ μιά ξένη χώρα ἕνα μῆνα, δυό μῆνες κ.λ.π. (πᾶς μέ ἄλλη ψυχολογία) καί ἄλλο νά μήν ξέρεις, πόσο καιρό θά μένεις, ἀλλά νά εἶσαι πάντα σέ ἀναμονή! Καί βέβαια ὁ Θεός ἤξερε, πόσο καιρό ὁ Ἰωσήφ θά ἔμενε στήν Αἴγυπτο, ἀλλά δέν τοῦ τό εἶπε, γιατί ἤθελε νά τόν «γυμνάσει» (Ἰωαν. 15:2).

Ἄν ὁ Ἰωσήφ ἦταν πνευματικά τεμπέλης, θά στρεφόταν ἐναντίον τοῦ Κυρίου καί θά «ἀναθεμάτιζε» τήν ὥρα πού δέχθηκε νά γίνει «σύζυγος» τῆς Μαριάμ! Ὅμως ἐπειδή ἦταν ἀγωνιστής, νέκρωσε, ἐνταφίασε το δικό του θέλημα καί ὑποτάχθηκε ὁλοκληρωτικά στό θέλημα τοῦ Κυρίου καί μάλιστα ἀστραπιαῖα: Τήν ἴδια κιόλας νύκτα ἔφυγε κρυφά γιά τήν Αἴγυπτο! (Ματ. 2:14). Καί σίγουρα ὁ ἀγαθός Κύριος σάν «ἀπάντηση», θά γέμισε τήν ταπεινή καί ἀγαθή καρδιά τοῦ ἐκλεκτοῦ Του δούλου Ἰωσήφ μέ γαλήνη καί ἀγαλλίαση. Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Ἰωσήφ δέν πῆγε στήν Αἴγυπτο γογγύζοντας, ἀλλά μέ χαρά καί ἀγαλλίαση, γιατί ἀκριβῶς ὑπηρετοῦσε τό ἅγιο καί σωτήριο θέλημα τοῦ Κυρίου.

Ὁ Θεός σάν παντοδύναμος μποροῦσε, νά γλυτώσει τό Βρέφος ἀπό τό μαχαίρι τοῦ Ἡρώδη καί χωρίς νά χρειασθεῖ ὁ Ἰωσήφ νά πάει στήν Αἴγυπτο. Μποροῦσε λ.χ. νά «πάρει» τόν Ἡρώδη πρίν τήν ὥρα του, ὥστε νά μήν προλάβει νά κάνει τό ἔγκλημα· μποροῦσε ἀκόμα νά κρύψει τό Βρέφος κάπου ἐκεῖ στή Βηθλεέμ ἤ στά Ἱεροσόλυμα, ἤ μακρυά στήν Καπερναούμ ἤ στήν Καισάρεια (τῆς Παλαιστίνης)· μποροῦσε ἀκόμα νά «τυφλώσει» τούς στρατιῶτες, δημίους πού θά ἔστελνε ὁ Ἡρώδης, ὥστε τό Βρέφος νά εἶναι μπροστά τους καί νά μήν τό βλέπουν, νά κλαίει καί νά μή τό ἀκοῦνε· μποροῦσε ἀκόμα νά παραλύσει τά χέρια τῶν δημίων, τή στιγμή πού θά σήκωναν τό μαχαίρι γιά νά Τό σφάξουν, καί ἄλλα πολλά πού δέν φθάνει τό μυαλό μας. Καί ὅμως ἔδωσε ἐντολή νά πάει τό Βρέφος στήν Αἴγυπτο!

Ὁ Θεός ἐνεργεῖ μέ βάση ἑνός σχεδίου, πού εἶναι πάντοτε σοφό. Δέν κάνει δηλαδή πράγματα ἄσκοπα, ἐπιπόλαια, γιατί ἀκριβῶς δέν εἶναι ἄνθρωπος ἀτελής, ἀλλά τέλειος Θεός. Ἔτσι λοιπόν καί ἐδῶ εἶχε τό σοφό Του σχέδιο.

Ἡ Αἴγυπτος ἦταν τότε γεμάτη ἀπὸ ἀγάλματα εἰδώλων. Καὶ τὸ Βρέφος ᾿Ιησοῦς ὅπως θά ἔμπαινε στὴν Αἴγυπτο, θά τά γκρέμιζε μέ τήν ἁπλῆ Του παρουσία, δείχνοντας ὅτι μόνο αὐτός εἶναι Θεός! (Ἡσ. 19:1-4). Καί τό ἔκανε! Μπαίνοντας στήν Αἴγυπτο, τά πολυάριθμα ἀγάλματα ἄρχισαν νά «αὐτοκτονοῦν»· ἄρχισαν νά πέφτουν καί νά γκρεμίζονται ἀπό μόνα τους! Τὸ διαλαλεῖ ἡ ᾿Εκκλησία μας στοὺς περίφημους χαιρετισμοὺς τῆς Θεοτόκου: «Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, φωτισμὸν ἀληθείας, ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος, τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης, Σωτήρ, μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχύν, πέπτωκεν» (Γ´ Στάση Χαιρετισμῶν).

Ὁ ᾿Ιησοῦς, ἡ Μαρία καὶ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἐγκαταστάθηκαν κάπου ἐκεῖ κοντά στὸ Κάϊρο· μέχρι σήμερα ὑπάρχει ἐκεῖ Ναός ἀφιερωμένος στήν Ἁγία αὐτή Οἰκογένεια. (Κατά τήν παράδοση, τά ἔξοδα τοῦ ταξιδιοῦ τους καί τῆς διαμονῆς τους στήν Αἴγυπτο, καλύφθηκαν ἀπό τό χρυσάφι, πού οἱ μάγοι πρόσφεραν σάν δῶρο στό Βρέφος Ἰησοῦς). Μά ὁ Ἡρώδης πέθανε. Καί τότε ἐφάνη σέ ὄνειρο στόν Ἰωσήφ στήν Αἴγυπτο ἄγγελος Κυρίου. Καί τοῦ εἶπε: «Σήκω,πάρε τό Παιδί καί τήν μητέρα Του καί πήγαινε στήν γῆ Ἰσραήλ. Αὐτοί, πού ἤθελαν νά Τό σκοτώσουν, πέθαναν! Καί πράγματι αὐτός σηκώθηκε, ἐπῆρε τό Παιδί καί τήν μητέρα Του καί ξαναγύρισε στή γῆ Ἰσραήλ» (Ματ. 2:19-21).[1]

Ναί! Ὁ Ἰωσήφ ἦταν μάρτυρας! Θυσίαζε συνεχῶς τό δικό του θέλημα πρός χάρη τοῦ Κυρίου! Πάντοτε, ἀλλά ἰδιαίτερα σήμερα πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη του,[2] ἄς τόν παρακαλέσουμε, νά πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν στόν Κύριο.

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

[1] Ὁ Ηρώδης ἦταν Ἰουδαῖος καί ἦταν Βασιλιάς ὁλοκλήρου τῆς Παλαιστίνης. Πεθαίνοντας ὁ Ἡρώδης, οἱ Ρωμαῖοι μοίρασαν τήν Παλαιστίνη (πού ἦταν ὑπό τήν κατοχή τους) στά τρία παιδιά του· στόν Ἀρχέλαο, πού ἔλαβε τήν Ἰουδαία· στόν Ἡρώδη τόν Ἀντύπα, πού ἔλαβε τή Γαλιλαία· καί στό Φίλιππα, πού ἔλαβε τήν Καισάρεια. Ὁ Ἀρχέλαος σάν κυβερνήτης τῆς Ἰουδαίας ἦταν πολύ σκληρός. Γι’αὐτό καί ὁ Ἰωσήφ, γυρίζοντας ἀπό τήν Αἴγυπτο, «ἐφοβήθηκε νά μείνει ἐκεῖ», στήν Ἰουδαία. (Ματ. 2:22). Καί ἐγκαταστάθηκε στήν Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας (Ματ. 2:22-23). Τελικά οἱ Ρωμαῖοι κατέβασαν τόν Ἰουδαῖο Ἀρχέλαο ἀπό τήν θέση τοῦ κυβερνήτη, καί στή θέση του ἔβαλαν δικό τους, Ρωμαῖο κυβερνήτη. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ξεκιίνησε τὀ κήρυγμα, Ρωμαῖος κυβερνήτης τῆς Ἰουδαίας ἦταν ὁ Πιλάτος.

[2] Σήμερα, Κυριακή μετά Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει καί τόν Ἅγιο Ἰάκωβο τόν ἀδελφόθεο· γιατί πῆγε καί αὐτός στήν Αἴγυπτο. «Φυγάς σύν αὑτῷ ἐν Αἰγὐπτω γενόμενος, σύν Ἰωσήφ τῃ Μητρί τε τοῦ Ἰησοῦ» (Αἴνοι, ΚΓ΄Οκτωβρίου). Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ: Ὅταν ὁ Ἰωσήφ μνηστεύθηκε τή Μαριάμ, τά παιδιά του (μεταξύ αὐτῶν ἦταν καί ὁ Ἰάκωβος) ἔγιναν, καί παιδιά τῆς Μαριάμ, ἄρα ἔγιναν καί ἀδέλφια τοῦ Ἰησοῦ (Μκ. 6:3). Ἐπίσης: Ἡ Σαλώμη, κόρη τοῦ Ἰωσήφ ἦταν ἡ μητέρα τῶν ἀδελφῶν Ἰωάννη καί Ἰακώβου (πατέρας τους ἦταν ὁ Ζεβεδαῖος), ἐκ τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου (Μτ. 4:18). Οἱ συγγενεῖς ὅλων αὐτῶν ἔγιναν καί συγγενεῖς τοῦ Χριστοῦ. Ὁ κόσμος τούς ἤξερε, καί τούς ἀποκαλοῦσε «Δεσπόσυνους», μέ τήν ἔννοια ὅτι ἀνῆκαν στόν Δεσπότη Χριστό (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ΚΑ΄ είς τό κατα Ἰωάννην P.G. 59: 132).

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s