«ΜΜΕ: Τά ἀγαπημένα παιδιά τῆς ἐξουσίας»

Πορφυρίτης

Τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, ἔχουν χαρακτηρισθεῖ ὡς «Τέταρτη Ἐξουσία» διότι ἔχουν ἀποκτήσει τή δύναμη νά ἐλέγχουν καί νά ἐπηρεάζουν τούς πολίτες, ἀνάλογα μέ τή βούληση αὐτῶν πού τά ἐλέγχουν. Ἡ δύναμή τους φάνηκε ἀπό πολύ νωρίς. Τόν  Ὀκτώβριο τοῦ 1938, ὅταν τό ραδιόφωνο στίς Ἡ.Π.Ἀ. μετέδωσε ὅτι οἱ Ἀρειανοί ἐπιτέθηκαν στή Γῆ, οἱ ἀκροατές πίστεψαν τήν παραστατική διήγηση τοῦ ἐκφωνητή Ὄρσον Γουέλς καί βγῆκαν στους δρόμους πανικόβλητοι![1] Ἐνῷ, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1957, τό δελτίο εἰδήσεων τῆς βρετανικῆς τηλεόρασης, μετέδωσε ἕνα ρεπορτάζ γιά τίς καλλιέργειες μακαρονιῶν στήν Ἐλβετία. Τήν ἐπόμενη μέρα, ἑκατοντάδες τηλεθεατές τηλεφώνησαν στό σταθμό, γιά νά μάθουν πῶς νά προμηθευτοῦν σπόρους γιά μακαρονόδεντρα![2]

Ἀπό τίς δύο αὐτές φᾶρσες, γίνονται κατανοητά, ἡ μεγάλη εὐκολία καθώς καί τό μέγεθος ἐπηρεασμοῦ τοῦ κοινοῦ τῶν ΜΜΕ, πράγματα πού μέχρι καί σήμερα ἐκμεταλεύονται οἱ σκοτεινοί κυβερνῶντες τοῦ κόσμου τούτου, μέσῳ τῶν τοπικῶν κυβερνήσεων. Βέβαια, ἡ βούληση γιά τόν ἔλεγχο τοῦ τύπου ἔχει βαθύτερες ρίζες. Ἐμφανίζεται ἐν εἴδει προγραμματικῶν δηλώσεων στά «Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών»: «Ἔναντι τοῦ τύπου θά ἐνεργῶμεν κατά τόν ἑξῆς τρόπον. Ποῖον ρόλον παίζει τώρα ὁ τύπος; […] Εἶναι μάταιος, ἄδικος, ψευδής, καί τό πλεῖστον τῶν ἀνθρώπων δέν ἐννοεῖ καθόλου εἰς τί χρησιμεύει. Θά τόν σαγματώσουμε καί θά το βάλωμεν σχυρούς χαλινούς […] Κανείς δέν θά θίξ τιμωρητεί τήν αγλην το κυβερνητικο μας λάνθαστου.

Τό πρόσχημα τῆς παύσεως ἐφημερίδος τινός θά εἶναι ὅτι τό περί οὖ ὁ λόγος ὄργανον ἐξεγείρει τά πνεύματα ἄνευ αἰτίου καί ἄνευ λόγου. Σᾶς παρακαλῶ νά σημειώσητε ὅτι μεταξύ ἐκείνων οἴτινες θά μᾶς ἐπιτίθενται θά πάρχουσι καί ργανα δημιουργηθέντα φ’ μν, λλά τατα θά προσβάλλωσιν ποκλειστικς σημεα τν ποίων μες θά πιθυμομεν τήν μεταβολήν.

Τίποτε δέν θά κοινοποιται ες τό κοινόν νευ το λέγχου μας. Τό ἀποτέλεσμα τοῦτο ἐπετεύχθη ἤδη εἰς τάς ἡμέρας μας διά τοῦ γεγονότος, ὅτι ὅλαι αἱ εἰδήσεις λαμβάνονται ὑπό πλείστων πρακτορείων, τά ὁποῖα τάς συγκεντρώνουν ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου. Τά πρακτορεα τατα θά εναι τότε ξ λοκλήρου δικά μας καί δέν θά δημοσιεύωσι παρ’ ,τι θά τος πιτάσσομεν.

Ἐάν ἀπό τώρα ἠδυνήθημεν νά γίνωμεν κύριοι τν σκέψεων τν Χριστιανικν κοινωνιν εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε σχεδόν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ἀντιλαμβάνωνται τά παγκόσμια γεγονότα διά τῶν χρωματιστῶν φακῶν τῶν διοπτρῶν, τάς ὁποίας θέτομεν πρό τῶν ὀφθαλμῶν των, […] τί θά γίν ταν μες θά εμεθα ο νεγνωρισμένοι Κύριοι το σύμπαντος ν τ προσώπ το παγκοσμίου Βασιλέως μν; […] Ὅλοι ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ὀνομάζομεν φιλελευθέρους εἶναι ἀναρχικοί, ἐάν μή ἐμπράκτως τοὐλάχιστον κατά τήν σκέψιν. Ἕκαστος ἐξ αὐτῶν πιδιώκει τάς φαντασιοπληξίας τς λευθερίας καί καταλήγει ες τήν ναρχίαν, διαμαρτυρόμενος πλς διά τήν εχαρίστησιν το διαμαρτύρεσθαι. […]  φιλολογία καί δημοσιογραφία εναι α δύο σπουδαιότεραι παιδαγωγικαί δυνάμεις, καί διά τοτο Κυβέρνησίς μας θά εναι διοκτήτρια τν περισσοτέρων φημερίδων. […]Τό κοινόν δέν θά ὑποπτευθῇ τι.λαι α παρ’ μν κδιδόμεναι φημερίδες θά χωσι κατ’ πίφασιν τάς πλέον ντιθέτους τάσεις καί γνώμας πργμα τό ποον θά μπνεύσ τήν ες ατάς μπιστοσύνην καί θά λκύσ πρός μς τούς ντιπάλους μας νευ δυσπιστίας. Θά πέσωσιν ες τήν παγίδα καί θά καταστσιν βλαβες. […] Α φημερίδες μας θά εναι λων τν ποχρώσεων. Α μέν θά εναι ριστοκρατικαί, α δέ δημοκρατικαί, παναστατικαί καί ναρχικαί, κόμη, φ’ σον ννοεται θά ζ τό Σύνταγμα. Θά ἔχουν, ὅπως ὁ Ἰνδός θεός Vichnou, ἑκατόν χεῖρας, ἑκάστη τῶν ὁποίων θά πισπεύδ τήν μεταβολήν τς κοινωνίας· αἱ χεῖρες αὖται θά ὁδηγῶσι τήν κοινήν γνώμην πρός τήν διεύθυνσιν, τις ρμόζει πρός τούς σκοπούς μας, διότι πάρα πολύ τεταραγμένος νθρωπος χάνει τήν δύναμιν το λογικεύεσθαι καί παραδίδεται εκόλως ες ποβολήν. Ο λίθιοι οτινες θά πιστεύωσιν τι παναλαμβάνωσι τήν γνώμην τς φημερίδος το κόμματός των, θά παναλαμβάνωσιν πλς τήν γνώμην μας τήν γνώμην ποία θά μς ρέσκ. Θά φαντάζωνται ὅτι ἀκολουθοῦσι τό ργανον το κόμματός των καί θά ἀκολουθῶσιν ἐν τῇ πραγματικότητι τήν σημαίαν τήν ὁποίαν θά ὑψώσωμεν δι’ αὐτούς»[3].

Ἤδη εἶναι γνωστό, ὅτι πάνω ἀπό τό 96% τοῦ συνόλου τῶν παγκοσμίων ΜΜΕ, κατέχουν δυό – τρεῖς «σκοτεινές» ἐταιρεῖες πού πασχίζουν δίστακτα γιά τήν παγκόσμιο κυριαρχία. Γι’ αὐτό οἱ τοπικές κυβερνήσεις, ὑπάκουες στά παγκόσμια ἀφεντικά τους, φροντίζουν γιά τήν οἰκονομική τους τακτοποίηση, πληρώνοντας δεκάδες ἑκατομμύρια εὐρώ γιά τή μετάδοση τῆς προπαγάνδας τους. Αὐτό φάνηκε ἐξαιρετικά στά δυό χρόνια τῆς κορωνοϊκῆς ἐποχῆς, ὅπου τά ΜΜΕ μετατράπηκαν σέ «24ωρα Δελτία μετάδοσης τρομο-κορωνο-πολέμου».

Γι’αὐτό χρειάζονται τά κόμματα, γι’αὐτό οἱ πολιτικοί, γι’αὐτό καί οἱ δημοσιογράφοι. Γι’ αὐτό ἀπαιτεῖται οἱ ἄνθρωποι νά εἶναι «τεταραγμένοι», χρήσιμοι «λίθιοι», δημιούργημα καί αὐτό τῶν παγκόσμιων «σοφῶν»· τίνι τρόπῳ;

Μέ τήν πίτευξη τν στόχων τους: «θέσαμεν χερα ες τήν δικαιοσύνην, ες τάς κλογάς, ες τόν τύπον, ες τήν τομικήν λευθερίαν, καί πρό παντός ες τήν κπαίδευσιν καί τήν νατροφήν ατινες εναι ο κρογωνιαοι λίθοι τς λευθέρας πάρξεως. χομεν ποκτηνώσει καί διαφθείρει τήν χριστιανικήν νεολαίαν δι’ νατροφς, βασιζομένης πί ρχν καί θεωριν ψευδν, ς γνωρίζομεν, λλ’ α ποαι νεπνεύσθησαν φ’ μν».

Μέ τήν καταστροφή τς πίστης: «νά ποσπάσωμεν πό τόν νον τν χριστιανν ατήν ταύτην τήν ρχήν τς Θεότητος καί το γίου Πνεύματος διά νά ποκαταστήσωμεν ες τατα τούς λικούς πολογισμούς καί τάς λικάς νάγκας».

Μέ τόν κφυλισμό: «Οἱ χριστιανικοί λαοί πεκτηνώθησαν διά τν σχυρν ποτν νεολαία των πεβλακώθη διά τν κλασικν σπουδν καί διά τς προώρου κολασίας, ες τήν ποίαν τήν χουσιν θήσει ο πράκτορές μας…».

Μέ τόν τρόμο, διότι: «μες εμεθα κενοι κ τν ποίων προέρχεται τρόμος, στις χει τό πν καταλάβει. χομεν ες τήν πηρεσίαν μας νθρώπους λων τν ρχν […] χομεν ζεύξει λον τόν κόσμον ες τήν ργασίαν»[4].

Ἀφήσαμε γιά τό τέλος, τήν ἐρμηνεία τῆς λέξεως «Ἐλευθερία» ἀπό τούς ἀσόφους-σοφούς. Λέξη πού ἀπετέλεσε καί τό σύνθημα τῆς κυβερνήσεως τοῦ ἀφορισμένου πρωθυπουργοῦ, γιά τόν ἐπιβαλλόμενο ἐμβολιασμό: «Τήν λέξιν ‘‘ἐλευθερία’’ τήν ὁποίαν δύναταί τις νά ἑρμηνεύσῃ κατά διαφόρους τρόπους, ἡμεῖς θά τήν καθορίσωμεν ὡς ἑξῆς: Ἡ ἐλευθερία εἶναι τό δικαίωμα τοῦ πράττειν ὅ,τι ὁ νόμος ἐπιτρέπει. Τοιαύτη τότε ἑρμηνεία τῆς λέξεως ταύτης θά κάμῃ ὥστε κάθε ἐλευθερία νά εἶναι εἰς τάς χεῖρας μας, διότι οἱ νόμοι θά καταστρέφωσιν ἤ θά δημιουργῶσι πᾶν ὅ,τι θά μᾶς εἶναι εὐάρεστον, συμφώνως πρὀς τό ἀνωτέρω ἐκτεθέν πρόγραμμα»[5]. Καί νά σκεφτεῖ κανείς ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι πού ἀκόμη πιστεύουν ὅτι τά «Πρωτόκολλα» δέν ὑπάρχουν καί ὅτι ἀνήκουν στίς θεωρίες συνομωσίας! Τελικά ἔκαναν καλή δουλειά οἱ πράκτορές τους…!

 (Δημοσιεύθηκε στόν Ὀρθ. Τύπο)


[1] «Η επίθεση των Αρειανών στις ΗΠΑ. Πανικόβλητοι πολίτες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και ο Χίλτερ ειρωνευόταν την Αμερική. Η ραδιοφωνική παράσταση του Όρσον Ουέλς που προκάλεσε εθνικό πανικό…», http://www.mixanitouxronou.gr/i-epithesi-ton-arianon-stis-ipa-panikovliti-polites-egkatelipan-ta-spitia-tous-ke-o-chilter-ironevotan-tin-ameriki-i-radiofoniki-parastasi-tou-orson-ouels-pou-prokalese-ethniko-paniko/

[2] «Τα μακαρονόδεντρα. Η επική φάρσα του BBC που έκανε τους Άγγλους να ζητάνε σπόρους για να καλλιεργήσουν μακαρόνια!», https://www.mixanitouxronou.gr/ta-makaronodentra-i-epiki-farsa-tou-bbc-pou-ekane-tous-anglous-na-zitane-sporous-gia-na-kalliergisoun-makaronia/

[3] «‘‘Πρωτόκολλα’’ τῶν σοφῶν τῆς Σιών», ἐκ τῆς ρωσσικῆς εἰς τήν γαλλικήν μετά εἰσαγωγῆς ὑπό Roger Lambelin, Μετάφρασις καί ἔκδοσις εἰς τήν ἑλληνικήν μετά προλόγου, Βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος

[4] Τά ἔντονα γράμματα καθώς καί οἱ ὑπογραμμίσεις ἔγιναν ἀπό ἑμᾶς.

[5] Ὅλα τά ἀποσπάσματα βρίσκονται στό προαναφερθέν βιβλίο, στό ὁποῖο βλ. γιά περισσότερες πληροφορίες. Ἀξιολογώτατο καί τό βιβλίο «Τά πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών, Τά σκοτεινά σχέδια τῶν σιωνιστῶν, πῶς ἐξελίσσονται σήμερα», μέ τό σχολιασμό τοῦ ἁγίου πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ὀρθοδοξος Τύπος».

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s