Μετανθρωπισμός; Ἄνθρωπος τύπου 2;

Ἕνα ἀφυπνιστικὸ κάλεσμα πρὸς ὅλο τὸν κόσμο!

Δρ. Carrie Matej

Ἡ Δρ. Carrie Madej (Κάρρυ Μαντέι) σπούδασε Ἰατρικὴ στὸ Πανεπιστήμιο Ἰατρικῶν Βιοεπιστημῶν τοῦ Κάνσας (Η.Π.Α.) καὶ στὸ Πανεπιστήμιο Mercer τῆς πολιτείας τῆς Γεωργίας (Η.Π.Α.). Γιὰ ὀκτὼ ἔτη ἦταν μέντορας φοιτητῶν Ἰατρικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ὀστεοπαθητικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πενσυλβανίας, καθοδηγώντας φοιτητὲς στὶς κλινικὲς ἐφαρμογὲς τῆς Ἰατρικῆς Παθολογίας. Ἐπίσης διετέλεσε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν διευθύντρια δύο μεγάλων κλινικῶν στὴν πολιτεία τῆς Γεωργίας τῶν Η.Π.Α. Ἀπὸ τὸ 2015 ἀσχολεῖται ἐπισταμένα μὲ τὴ φιλανθρωπία, προσφέροντας ὡς ἐθελόντρια τὶς ἰατρικὲς ὑπηρεσίες της στὴ Δομινικανὴ Δημοκρατία, μία χώρα τῆς Καραϊβικῆς, ὅπου πολλοὶ ἄνθρωποι ζοῦν σὲ συνθῆκες μεγάλης φτώχιας.

Ἡ Δρ. Carrie Matej τὸν Αὔγουστο τοῦ 2020 δημοσίευσε ἕνα συγκλονιστικὸ βίντεο, τὸ ὁποῖο ἀπευθυνόταν σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ μᾶς καλοῦσε ὅλους σὲ ἀφύπνιση καὶ δράση. Στὸ βίντεο αὐτὸ ἐξηγεῖ γιατὶ τὰ «ἐμβόλια» γιὰ τὸν κορωνοϊὸ εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνα, καθότι δύνανται νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸν μετανθρωπισμό (transhumanism), δηλαδὴ στὴ δημιουργία γενετικὰ τροποποιημένων ἀνθρώπων, ποὺ θὰ τελοῦν ὑπὸ τεχνολογικὴ παρακολούθηση καὶ θὰ ἔχουν ἀπωλέσει βασικὲς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες. Περιληπτικὰ τὸ βίντεο αὐτὸ ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

(1) Ὑπάρχουν τεχνολογίες οἱ ὁποῖες προωθοῦνται μὲ αὐτὰ τὰ «ἐμβόλια» ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν γενετικὰ τροποποιημένους ἀνθρώπους. Ἔτσι θὰ ὁδηγηθοῦμε στὸν μετανθρωπισμό.

(2) Δὲν ἔχουν γίνει οἱ ἀπαιτούμενες πειραματικὲς ἔρευνες γιὰ αὐτὰ τὰ «ἐμβόλια», οἱ ὁποῖες θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν διαρκέσει πέντε ἢ ἕξι χρόνια.

(3) Καταγράφηκαν σημαντικὲς παρενέργειες στὶς ὁμάδες τῶν ἀνθρώπων ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὶς δοκιμὲς αὐτῶν τῶν «ἐμβολίων» (Σημείωση: Τὸ βίντεο δημοσιεύθηκε πρὶν ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τῶν ἐμβολίων. Σήμερα γνωρίζουμε ἐκ τῶν πραγμάτων τὴν πληθώρα τῶν παρενεργειῶν ποὺ αὐτὰ τὰ «ἐμβόλια» προκαλοῦν.)

(4) Δὲν γνωρίζουμε τὶς μακροπρόθεσμες παρενέργειες ποὺ θὰ ἔχουν τὰ «ἐμβόλια». Ἀναμένεται πιθανὴ αὔξηση τῶν ποσοστῶν τοῦ καρκίνου, αὔξηση τῶν μεταλλαγμένων γονιδίων καθὼς ἐπίσης αὐξημένες αὐτοάνοσες ἀντιδράσεις.

(5) Τὰ ἐμβόλια θὰ ἐνεργοποιοῦν μιὰ διαδικασία ποὺ ὀνομάζεται «ἐπιμόλυνση» (transfection). Ἡ ἐπιμόλυνση εἶναι ἕνας τρόπος γιὰ νὰ δημιουργοῦμε γενετικὰ τροποποιημένους ὀργανισμούς. Ἐὰν γίνουμε γενετικὰ τροποποιημένοι, δὲν θὰ εἴμαστε ὑγιεῖς.

(6) Ἡ ἐπιμόλυνση μπορεῖ νὰ προκαλεῖ μία προσωρινὴ ἀλλαγὴ στὸ κύτταρο, εἶναι ὅμως πιθανὸ αὐτὴ ἡ προσωρινὴ ἀλλαγὴ νὰ σταθεροποιηθεῖ καὶ νὰ ἐνταχθεῖ στὸ γονιδίωμά μας. Ἐνδέχεται μάλιστα νὰ εἶναι τόσο σταθερή, ὥστε νὰ ἀρχίσει νὰ ἀναπαράγεται, ὅταν τὸ γονιδίωμα ἀναπαράγεται, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ εἶναι πλέον μόνιμο μέρος τοῦ γονιδιώματός μας.

(7) Τὸ συνθετικὸ RNA ἤ DNA, ποὺ θὰ δημιουργεῖται μὲ τὴ δράση τῶν ἐμβολίων, ἔχει ἤδη κατοχυρωθεῖ μὲ διπλώματα εὑρεσιτεχνίας. Δηλαδὴ κάποιοι ἔχουν τὴν ἰδιοκτησία του. Ἐρώτημα γιὰ προβληματισμό: Ἐὰν αὐτὸ τὸ συνθετικὸ RNA ἤ DNA εἰσαχθεῖ στὸ γονιδίωμά μας, ἐνδεχομένως ὅλοι ὅσοι κατέχουν τὰ σχετικὰ διπλώματα εὑρεσιτεχνίας (π.χ. ἡ ἑταιρεία Moderna, τὸ Ἵδρυμα «Μπὶλ καὶ Μελίντα Γκέιτς», τὸ Ὑπουργεῖο Ἄμυνας τῶν Η.Π.Α.) νὰ θεωροῦνται ἰδιοκτῆτες μέρους τοῦ γονιδιώματός μας; Τί ἐπιπτώσεις θὰ ἔχει αὐτό;

(8) Τὸ «ἐμβόλιο» γιὰ τὸν κορωνοϊὸ θὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ἔνζυμο λουσιφεράση, τὸ ὁποῖο ἔχει ἰδιότητες βιοφωταύγειας. Θὰ μπορεῖ νὰ ἀνιχνευθεῖ μὲ μία εἰδικὴ ἐφαρμογὴ στὸ iPhone, ὁπότε θὰ ἐμφανίζεται ἕνας ψηφιακὸς κωδικός, ἕνα ψηφιακὸ ἀποτύπωμα, ἕνα ψηφιακὸ μοτίβο, πού θὰ πιστοποιεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐμβολιασμένος.

(9) Ἡ ὑδρογέλη εἶναι τὸ ὑλικὸ μέσα στὸ ὁποῖο θὰ βρίσκεται τὸ «ἐμβόλιο» καὶ ἡ λουσιφεράση. Ἡ ὑδρογέλη εἶναι προϊὸν νανοτεχνολογίας καὶ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ συνδεθεῖ μὲ τεχνητὴ νοημοσύνη. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ μποροῦν νὰ συλλέξουν πληροφορίες ἀπὸ τὸ σῶμα μας.

(10) Ὁ Μπὶλ Γκέιτς καὶ ἄλλοι προωθητὲς τῶν «ἐμβολίων» εἶναι ἐκπεφρασμένοι εὐγονιστές, δηλαδὴ ἐπιθυμοῦν τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Εἶναι ἀνησυχητικὸ ὅτι ἤδη αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ὑποστηρίζουν ἔρευνες καὶ τεχνολογίες ποὺ ἀποσκοποῦν στὴ γονιδιακὴ ἐξάλειψη ἔμβιων εἰδῶν ἀπὸ τὸν πλανήτη μας.

(11) Οἱ φαρμακοβιομηχανίες ποὺ κατασκευάζουν τὰ «ἐμβόλια» ἔχουν ἐπισήμως (μὲ ἔγκριση τῶν κυβερνήσεων) ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ κάθε εὐθύνη γιὰ τὶς ὁποιεσδήποτε βλαβερὲς ἐπιπτώσεις τους. Αὐτὸ εἶναι πολὺ ὕποπτο.

(12) Οἱ γιατροὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο λογοκρίνονται σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιλογὲς ποὺ κάνουν γιὰ τὴ θεραπεία ἢ τὴν πρόληψη τοῦ Covid-19. Διότι, ἐὰν ὑπάρχει πραγματικὴ θεραπεία ἢ πρόληψη, οἱ κυβερνήσεις δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν αὐτὸ τὸ «ἐμβόλιο».

(Σημείωση «Χριστιανικῆς Ἀντίστασης»: Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ὑδροξυχλωροκίνη ἢ ἡ ἰβερμεκτίνη εἶναι δοκιμασμένα φάρμακα, ποὺ κυκλοφοροῦν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, καὶ ἀποδεδειγμένα βοηθοῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ τόσο στὴν πρόληψη ὅσο καὶ στὴ θεραπεία τοῦ κορωνοϊοῦ. Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἀποκρύπτεται καὶ οἱ γιατροὶ ποὺ χρησιμοποιοῦν μὲ ἐπιτυχία τὰ φάρμακα αὐτὰ βρίσκονται σὲ δυσμένεια!)

(13) Πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε καὶ νὰ ἀντιδράσουμε συλλογικά, γιὰ νὰ ἀναχαιτίσουμε τὸν κίνδυνο τοῦ μετανθρωπισμοῦ.

Πηγὲς

https://oaskhths.blogspot.com/2020/09/carrie-madej.html

https://tasthyras.wordpress.com/2020/09/16/

 Παρακάτω παραθέτουμε τήν ιστοσελίδα μέ τό πλῆρες κείμενο τοῦ ἐν λόγῳ βίντεο. https://chr-antistasi.com/2021/06/21/326/ Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ τὸ ἀνοίξετε καὶ σὲ μορφὴ pdf, και νὰ τὸ ἐκτυπώσετε εδώ:https://chr-antistasi.com

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s