«ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου»

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

«οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. ἄρα μαρτυρεῖτε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα. διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν· ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ ἐκδιώξουσιν, ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκχυνόμενον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης» Λουκάς 11: 47-51.

Ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι: «ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκχυνόμενον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου». Αυτά τα λόγια του Κυρίου επικαλούνται οι αιρετικοί Προτεστάντες και λέγουν: Ορίστε! Ο Χριστός αναφέρεται στον πρώτο δίκαιο άνθρωπο που δολοφονήθηκε, τον Άβελ, που αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης – την Γένεση, έως τον  δίκαιο που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη στο τελευταίο της βιβλίο (σύμφωνα με την σημερινή κατάταξη της Εβραϊκής Συναγωγής) – το Β Χρονικών /Β Παραλειπομένων ότι δολοφονήθηκε στον Ναό – τον Ιερέα ΖαχαρίαΔηλαδή ο Χριστός, σύμφωνα με τους Προτεστάντες, κάνει αναφορά στο πρώτο και στο τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης συμφώνως με την διάταξη των βιβλίων του Ιουδαϊκού κανόνα – της Ιουδαϊκής Βίβλου Αναφέρει τον φόνο του Άβελ που περιγράφεται στην Γένεση και τον φόνο του Ζαχαρία που περιγράφεται στο τελευταίο 22ο βιβλίο της Ιουδαϊκής Βίβλου δηλαδή στο βιβλίο Β Χρονικών /Β Παραλειπομένων!

Σημείωση: Οι Προτεστάντες για την Παλαιά Διαθήκη έχουν τα ίδια ακριβώς  βιβλία που δέχεται η Εβραϊκή Συναγωγή, αλλά τα χωρίζουν σε 39 βιβλία αντί 22, και τα κατατάσσουν διαφορετικά από τους Εβραίους. Στην Εβραϊκή Βίβλο το βιβλίο των Χρονικών (= Α και Β Χρονικών/ Α και Β Παραλειπομένων κατά τους Εβδομήκοντα) είναι το τελευταίο στην κατάταξη βιβλίο. Επίσης σε ορισμένα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης οι Εβραίοι έχουν δώσει άλλα ονόματα από αυτά που χρησιμοποιούμε οι Ορθόδοξοι και οι αιρέσεις του Χριστιανισμού.

«καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ, ἀνέστη Κάϊν ἐπὶ ῎Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν» Γένεση 4:8.

«Καὶ περιεχύθη τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ Ζαχαρίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέως, καὶ σταθεὶς ἐπάνωθεν τοῦ λαοῦ, εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὕτω λέγει ὁ Θεός· Διὰ τί παραβαίνετε σεῖς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου; δὲν θέλετε βεβαίως εὐοδωθῆ· ἐπειδή σεῖς ἐγκατελίπετε τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς ἐγκατέλιπεν ἐσᾶς. Καὶ συνώμοσαν κατ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν μὲ λίθους διὰ προσταγῆς τοῦ βασιλέως ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου. Καὶ δὲν ἐνεθυμήθη Ἰωὰς ὁ βασιλεὺς τὸ ἔλεος, τὸ ὁποῖον ἔκαμεν εἰς αὐτὸν Ἰωδαὲ ὁ πατήρ αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἐθανάτωσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ· ἐνῷ δὲ ἀπέθνησκεν, εἶπεν, Ὁ Κύριος ἄς ἴδῃ καὶ ἄς ἐκζητήσῃ» Β Χρονικών/ Β Παραλειπομένων 24:20-22 (Κατά το Εβραϊκό κείμενο).

Βλέπεις αγαπητέ αναγνώστα την πονηρία των αιρετικών; Ισχυρίζονται οι Προτεστάντες ότι ο Ιησούς με την αναφορά του στον φόνο του Άβελ (που αναφέρει η Γένεση) και στην δήθεν αναφορά του στον φόνο του Ιερέα Ζαχαρία (που αναφέρει το Β Χρονικών), ότι υιοθετεί τον «στενό» Ιουδαϊκό κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης με τα 22 βιβλία, (πρόκειται για τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που δέχονται οι Προτεστάντες ομαδοποιημένα σε 22 βιβλία) και όχι τον «ευρύ» κανόνα των 49 βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης που δέχεται η Ορθοδοξία !!!

Αυτό το ψευδοεπιχείρημα της Διαμαρτυρήσεως όζει αναχρονισμού ! Την εποχή του Ιησού δεν υπήρχε συγκεκριμένη κατάταξη των βιβλίων του Ιουδαϊκού Κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης όπως τα αποδέχεται σήμερα η Συναγωγή. Και αυτό ήταν φυσικό διότι τα βιβλία αποθηκεύονταν σε ρόλους όλα μαζί σε ειδικό χώρο σε κάθε συναγωγή. Η πρώτη καταγεγραμμένη κατάταξη των βιβλίων του Ιουδαϊκού κανόνος προέρχεται από τον Κώδικα ALEPPO (10ος αιώνας μ.Χ), στον οποίον όμως τα βιβλία Α και Β Χρονικών (Α/Β Παραλειπομένων)  ΔΕΝ βρίσκονται στο τέλος !!!

Οι Προτεστάντες θα πρέπει να μελετούν προσεκτικότερα την Αγία Γραφή και να μην την διαστρέφουν! Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου καταρρίπτει την επαίσχυντη Προτεσταντική Προπαγάνδα:

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου» Ματθαίος 23:29-35.

Βλέπετε τι λέγει ο Χριστός σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου ; «Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου»!!! ΑΛΛΟΝ Ζαχαρία μνημονεύει ο Ιησούς, όχι τον Ζαχαρία «τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωδαὲ» – Β Χρονικών 24:20,21.

«ΕΝ τῷ ὀγδόῳ μηνί, ἔτους δευτέρου ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου, υἱὸν ᾿Αδδὼ τὸν προφήτην» Ζαχαρίας1:1.

Ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε στον γνωστό Προφήτη Ζαχαρία που έζησε την εποχή του Δαρείου και όχι στον Ζαχαρία που έζησε την προγενέστερη εποχή του Ιουδαίου Βασιλέως Ιωάς ! – «καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν δι’ ἐντολῆς ᾿Ιωὰς τοῦ βασιλέως» Β Χρονικών /Β Παραλειπομένων 24:21. Οι δύο Ζαχαρίες έζησαν σε διαφορετική εποχή αλλά είχαν το ίδιο τέλος!

Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα ψευδοεπιχειρήματα των Προτεσταντών που δεν διστάζουν να εκτοξεύσουν τα χονδροειδέστερα ψεύδη, προκειμένου να υπερασπίσουν την δική τους εκδοχή περί των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης και πολεμούν την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Παλαιά Διαθήκη σύμφωνα με την Ορθοδοξία έχει 49 βιβλία και όχι 39 (22) !

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s