ἕως οὗ – πρωτότοκος

Χρήστος Σαλταούρας

«καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιησοῦν» Ματθαίος 1:25.

Το εδάφιο Ματθαίος 1:25 που αναφέρεται στην Γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ένα από τα αγαπημένα εδάφια των αρνητών της ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΙΑΣ της Θεοτόκου Προτεσταντών, (Πεντηκοστιανών, Ευαγγελικών, Χιλιαστών, Αντβεντιστών και λοιπών αιρετικών). Οι διάφοροι αιρετικοί νομίζουν ότι στο εδάφιο αυτό μπορούν να στηρίξουν την κακοδιδασκαλία τους ότι δήθεν η Θεοτόκος μετά την Γέννηση του Ιησού, ήρθε σε σαρκική μίξη με τον Ιωσήφ και εγέννησε και άλλα παιδιά ! Διαστρέφουν το εδάφιο για να αιτιολογήσουν την αιρετική διδασκαλία τους !

Από το εδάφιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου εστιάζουν στην φράση «ἕως οὗ» και στην λέξη «πρωτότοκον». Ισχυρίζονται ότι ο Ιωσήφ δεν είχε σαρκικές σχέσεις με την Θεοτόκο «ἕως οὗ» = έως ότου, γέννησε τον Ιησού και κατόπιν συνέβη το ΑΝΤΙΘΕΤΟ … δηλαδή εγνώρισε σαρκικώς ο Ιωσήφ την Παναγία !!! Αποτέλεσμα της υποτιθέμενης από τους αιρετικούς σαρκικής μίξεως Ιωσήφ – Θεοτόκου ήταν να γεννηθούν παιδιά – αδέλφια του «πρωτότοκου» Ιησού Χριστού !!!

Η φράση «ἕως οὗ»

Οι αρνητές της Αειπαρθενίας της Θεοτόκου, προσπαθούν να πείσουν ότι η φράση «ἕως οὗ» σημαίνει σώνει και καλά ότι μετά συνέβη το αντίθετο από το προηγουμένως αναφερθέν «οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν»! πρόκειται για βιασμό του εδαφίου και της λογικής ! Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο συγκεκριμένο εδάφιο ενδιαφέρεται να δείξει τί είναι ο Ιησούς (=υιός Παρθένου, καρπός πλήρους αγνότητος), το μετά την γέννηση διάστημα δεν τον απασχολεί στο συγκεκριμένο εδάφιο. Οι αιρετικοί όμως διδάσκουν ότι η φράση «ἕως οὗ» σημαίνει ότι μετά την Γέννηση του Ιησού Χριστού οπωσδήποτε ο Ιωσήφ γνώρισε την Θεοτόκο σαρκικά και έκαναν παιδιά!

Ας δούμε όμως τί λέγει η Αγία Γραφή:

«καὶ τῇ Μελχὸλ θυγατρὶ Σαοὺλ οὐκ ἐγένετο παιδίον ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποθανεῖν αὐτήν» Β Βασιλειών/ Β Σαμουήλ 6:23.

Δηλαδή η Μελχόλ απέκτησε τέκνο μετά θάνατον ; Συνέβη μετά θάνατον το αντίθετο ; Ασφαλώς όχι !

Έτσι και στο εδάφιο Ματθαίος 1:25 η φράση «ἕως οὗ» δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά συνέβη το αντίθετο από ότι πριν.

«τὸ δὲ ὕδωρ ἠλαττονοῦτο ἕως τοῦ δεκάτου μηνός· καὶ ἐν τῷ δεκάτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ὤφθησαν αἱ κεφαλαὶ τῶν ὀρέων.» Γένεση 8:5.

Θα ήταν φρόνιμο να υποθέσει κάποιος λόγω της λέξης «έως» ότι μετά τον δέκατο μήνα συνέβη το αντίθετο ;;; Το ύδωρ του κατακλυσμού δηλαδή άρχισε να αυξάνεται ξανά;;; Ασφαλώς όχι.

«καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» Ματθαίος 28:20.

Ο Ιησούς λέγει ότι θα είναι μαζί με τους Μαθητές «ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος», δηλαδή μετά την Συντέλεια των αιώνων θα παύσει ο Ιησούς να είναι με τους Μαθητές του ;;; Ασφαλώς όχι !

Βλέπουμε λοιπόν ότι η λέξη «ἕως» δεν σημαίνει υποχρεωτικά αλλαγή κατάστασης όπως θέλουν να διδάσκουν οι αγράμματοι αιρετικοί !

Τί απαντούν λοιπόν οι αιρετικοί ; Οι αιρετικοί με δαιμονική επιμονή προσπαθούν να διαστρέψουν το Ευαγγέλιο όπως ο διδάσκαλός τους ο Διάβολος ! Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγουν δεν λέγει απλώς «ἕως» αλλά «ἕως οὗ» το οποίο είναι διαφορετικό !!!! Σε τί συνίσταται η διαφορά ανάμεσα στο «ἕως» και το «ἕως οὗ» ΔΕΝ μας λένε !!! Τί να πουν άλλωστε οι αμαθείς !

Μερικοί εκ των αμαθεστέρων αιρετικών μάλιστα ονομάζουν «λέξη» την φράση «ἕως οὗ» !!! Δεν μπορούν να καταλάβουν την διαφορά των εννοιών «λέξη» και «φράση» !

Σε ένα κείμενό του ένας αγράμματος Πεντηκοστιανός έφτασε στο σημείο να γράψει ότι η λέξη «οὗ» στην φράση «ἕως οὗ» ότι είναι «αρνητικό μόριο» !!!!!!! Ο αμαθής άμα δε και δυστυχής αυτός αιρετικός δεν μπορεί να ξεχωρίσει το αρνητικό μόριο «οὐ» από την αναφορική αντωνυμία «οὗ» της φράσεως «ἕως οὗ» !!! Τον διαφορετικό τονισμό δεν τον βλέπει άραγε ; Τέτοιοι άνθρωποι κάνουν προπαγάνδα στο Internet και όχι μόνο…. Θέλουν να μας διδάξουν τον «λόγο του Θεού» !!! Μεγάλη προσοχή λοιπόν στο τί ακούμε και στο τί διαβάζουμε !

Παρόλο που οι αιρετικοί δεν μας λέγουν σε τί διαφέρουν νοηματικά οι φράσεις «ἕως» και «ἕως οὗ» …. Θα τους κάνουμε τη χάρη και θα αναφέρουμε φράσεις με το «ἕως οὗ» !

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με, ὅτι ἐπὶ σοὶ πέποιθεν ἡ ψυχή μου καὶ ἐν τῇ σκιᾷ τῶν πτερύγων σου ἐλπιῶ, ἕως οὗ παρέλθῃ ἡ ἀνομία» Ψαλμός 56:2(57:1).

Δηλαδή όταν παρέλθει η ανομία θα παύσει ο Ψαλμωδός να ελπίζει και να έχει την πεποίθησή του επί τον Κύριον ; Ασφαλώς όχι !

«ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης, ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη» Ψαλμός 71 (72):7.

Το εδάφιο είναι Μεσσιακό. Προφητεύεται ότι στην Μεσσιακή εποχή θα υπάρχει δικαιοσύνη και ειρήνη «ἕως οὗ» παύσει να υπάρχει η Σελήνη. Μετά δηλαδή θα συμβαίνει το αντίθετο ; Δεν θα συνεχίσει να υπάρχει μετά την ανακαίνιση του Κόσμου η δικαιοσύνη και η ειρήνη του Χριστού;

«Ωσπερ γὰρ ἄριστος κυβερνήτης ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Ελεαζάρου λογισμὸς πηδαλιουχῶν τὴν τῆς εὐσεβείας ναῦν ἐν τῷ τῶν παθῶν πελάγει καὶ καταικιζόμενος ταῖς τοῦ τυράννου ἀπειλαῖς καὶ καταντλούμενος ταῖς τῶν βασάνων τρικυμίαις, κατ’ οὐδένα τρόπον μετέτρεψε τοὺς τῆς εὐσεβείας οἴακας, ἕως οὗ ἔπλευσεν ἐπὶ τὸν τῆς ἀθανάτου νίκης λιμένα» Δ Μακκαβαίων 7: 1-3.

Σύμφωνα με το χωρίο αυτό ο ευσεβής Ιουδαίος ιερέας Ελεάζαρος αντιστάθηκε επιτυχώς στα διάφορα βασανιστήρια των Εθνικών και δεν πρόδωσε την πίστη του «ἕως οὗ» τελικώς νίκησε αφού είχε μαρτυρικό θάνατο. Ο Ελεάζαρος έως θανάτου αγωνίστηκε για την Πίστη και δεν την πρόδωσε – «οὕτως ὁ ᾿Ααρωνίδης ᾿Ελεάζαρος διὰ τοῦ πυρὸς ὑπερτηκόμενος οὐ μετετράπη τὸν λογισμόν» Δ Μακκαβαίων 7:12. Συνεπώς το «ἕως οὗ» και εδώ δεν σημαίνει αλλαγή κατάστασης.

Το χωρίο Δ Μακκαβαίων 7: 1-3 δεν ανήκει ασφαλώς στην Αγία Γραφή διότι το βιβλίο Δ Μακκαβαίων δεν είναι μέρος του Βιβλικού Κανόνα. Παραθέτουμε όμως το εν λόγω χωρίο διότι το Δ Μακκαβαίων έχει γραφεί στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα. Στόχος μας είναι να δείξουμε πως χρησιμοποιείται η φράση «ἕως οὗ» στην Αρχαία Ελληνική. Η φράση «ἕως οὗ» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης όπως διδάσκουν οι Προτεστάντες.

Την αμάθεια και το άτοπον των Προτεσταντικών επιχειρημάτων δεικνύει και η παρακάτω ανάλυση :

Παραθέσαμε εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη σύμφωνα με την Ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα που περιέχουν τις φράσεις «ἕως» και «ἕως οὗ». Πολλοί αιρετικοί ισχυρίζονται ότι η φράση «ἕως οὗ» είναι διαφορετική νοηματικά από την λέξη «ἕως» και ότι δήθεν η φράση «ἕως οὗ» σημαίνει οπωσδήποτε αλλαγή κατάστασης ! Η αντιπαραβολή όμως του Ελληνικού και του Εβραϊκού κειμένου τους διαψεύδει !!!

«τὸ δὲ ὕδωρ ἠλαττονοῦτο ἕως (עַ֖ד) τοῦ δεκάτου μηνός· καὶ ἐν τῷ δεκάτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ὤφθησαν αἱ κεφαλαὶ τῶν ὀρέων.» Γένεση 8:5.

«καὶ τῇ Μελχὸλ θυγατρὶ Σαοὺλ οὐκ ἐγένετο παιδίον ἕως (עַ֖ד) τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποθανεῖν αὐτήν» Β Βασιλειών/ Β Σαμουήλ 6:23.

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με, ὅτι ἐπὶ σοὶ πέποιθεν ἡ ψυχή μου καὶ ἐν τῇ σκιᾷ τῶν πτερύγων σου ἐλπιῶ, ἕως οὗ (עַ֝֗ד) παρέλθῃ ἡ ἀνομία» Ψαλμός 56:2(57:1).

«ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης, ἕως οὗ (עַד) ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη» Ψαλμός 71 (72):7.

Βλέπουμε λοιπόν ότι δια των Ελληνικών φράσεων «ἕως» και «ἕως οὗ» μεταφράζεται η ΙΔΙΑ ακριβώς Εβραϊκή λέξη AD – עַד. Βλέπετε πόσο έωλα είναι τα αιρετικά επιχειρήματα περί δήθεν διαφοροποίησης των εννοιών «ἕως» και «ἕως οὗ» ; Βλέπετε το μέγεθος της άγνοιας των Προτεσταντών όσον αφορά την Ελληνική και την Εβραϊκή γλώσσα ;

Όταν δείχνουμε στους αιρετικούς εδάφια με το «ἕως», μας ζητούν εδάφια με το «ἕως οὗ», αγνοώντας ότι η ίδια Εβραϊκή λέξη αποδίδεται !

Όταν στριμώχνουμε τους αιρετικούς με τα προαναφερθέντα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης που περιέχουν την φράση «ἕως οὗ», (Ψαλμοί 56:2(57:1), 71 (72):7) μας λέγουν ορισμένοι εξ αυτών, οι πλέον αμαθείς και φανατικοί, ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την φράση «ἕως οὗ» την χρησιμοποιεί πάντα όταν θέλει να δείξει αλλαγή κατάστασης !!! Προσπαθούν να αποφύγουν τα εκ της Παλαιάς Διαθήκης επιχειρήματα που περιέχουν την φράση «ἕως οὗ», διότι δεν τους συμφέρουν ! Περιορίζονται μόνο στον Ματθαίο γιατί νομίζουν ότι με αυτή την αστεία τακτική θα γλυτώσουν !!!

«ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον….. καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν» Ματθαίος 18:30,34-35.

Στο παραπάνω χωρίο από την Παραβολή του Ιησού περί του αγνώμονος δούλου, κακώς θεωρούν οι αιρετικοί ότι η φράση «ἕως οὗ» σημαίνει ότι μετά συνέβη το αντίθετο ! Τα εδάφια αναφέρονται σε πρόσωπα που ενώ ήταν ελεύθερα δεν μπορούσαν να εξοφλήσουν χρηματικό χρέος. Πως είναι δυνατόν να το εξοφλήσουν μετά την φυλάκισή τους ;;;;;; Εκείνη την εποχή ένας φυλακισμένος δεν μπορούσε να κερδίσει χρήματα μέσα στην φυλακή. Μάλιστα στο τελευταίο εδάφιο η παραβολική αναφορά του Ιησού «ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ» είναι αναφορά στην ΑΙΩΝΙΟ ΚΟΛΑΣΗ – «Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν» , συνεπώς το «ἕως οὗ» δεν σημαίνει εδώ αλλαγή κατάστασης ! Η Κόλαση δεν έχει τέλος !

Η φράση λοιπόν «ἕως οὗ» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Πολλές φορές σημαίνει διατήρηση της ίδιας κατάστασης. Κακώς λοιπόν οι Προτεστάντες επικαλούνται την εν λόγω φράση !

Η λέξη «Πρωτότοκος»

Σύμφωνα με την αιρετική «λογική», αφού ο Ιησούς ονομάζεται ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ υιός της Μητέρας του, αυτό σημαίνει υποχρεωτικά ότι ακολουθούν και άλλα μικρότερα αδέλφια. Και ότι δήθεν ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ σημαίνει τον ΠΡΩΤΟ μιας ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΚΝΩΝ !

ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ σύμφωνα με την Γραφή σημαίνει τον «διανοίγοντα μήτραν» ασχέτως αν ακολουθούν άλλα τέκνα:

«ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενὲς διανοῖγον πᾶσαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἐμοί ἐστιν…… καὶ ἀφελεῖς πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικά, τῷ Κυρίῳ· » Έξοδος 13:2,12.

Σύμφωνα με την «λογική» των αιρετικών, αφού Πρωτότοκο υποχρεωτικά ονομάζεται το ΜΗ ΜΟΝΟΓΕΝΕΣ, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός περίμενε τα ΔΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑ ΜΗΤΡΑ να παύσουν να είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗ και ΜΕΤΑ να αφιερωθούν σε αυτόν ;;;

ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ;;; Ερωτώ…

Α Βασιλειών/ Α Σαμουήλ 6:7,14 (κατά τους Εβδομήκοντα) : «καὶ νῦν λάβετε καὶ ποιήσατε ἅμαξαν καινὴν καὶ δύο βόας πρωτοτοκούσας ἄνευ τῶν τέκνων καὶ ζεύξατε τὰς βόας ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ ἀπαγάγετε τὰ τέκνα ἀπὸ ὄπισθεν αὐτῶν εἰς οἶκον·…….. καὶ ἡ ἅμαξα εἰσῆλθεν εἰς ἀγρὸν ᾿Ωσηὲ τὸν ἐν Βαιθσαμύς, καὶ ἔστησαν ἐκεῖ παρ᾿ αὐτῇ λίθον μέγαν καὶ σχίζουσι τὰ ξύλα τῆς ἁμάξης καὶ τὰς βόας ἀνήνεγκαν εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ Κυρίῳ».

Οι αγελάδες ονομάζονται ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΥΣΕΣ (άρα τα τέκνα Πρωτότοκα), παρόλο που γέννησαν ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ γιατί ολοκαυτώθηκαν ! (άρα τα τέκνα εκτός από Πρωτότοκα είναι και ΜΟΝΟΓΕΝΗ ).

«καὶ πᾶν διανοῖγον μήτραν ἀπὸ πάσης σαρκός, ὅσα προσφέρουσι Κυρίῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σοὶ ἔσται· ἀλλ’ ἢ λύτροις λυτρωθήσεται τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων λυτρώσῃ. καὶ ἡ λύτρωσις αὐτοῦ ἀπὸ μηνιαίου· ἡ συντίμησις πέντε σίκλων, κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, εἴκοσιν ὀβολοί εἰσι». Αριθμοί 18:15-16.

Το ηλικίας ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ διανοίγον μήτρα ανθρώπινο τέκνο ονομάζεται ΠΡΩΤΟΤΟΚΟ . Το ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ διανοίγον μήτρα – Πρωτότοκο ανθρώπινο τέκνο δεν είναι και ΜΟΝΟΓΕΝΕΣ;;; Ασφαλώς και είναι και Μονογενές.

«εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ· μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσωσι τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς· οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ» Ιωάννης 7:3 – 4.

Το γεγονός ότι οι αδελφοί του Ιησού του ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ τι να πράξει συνηγορεί στην άποψη ότι ήταν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ηλικίας από αυτόν ! Εκείνη την εποχή τα μεγαλύτερα αδέλφια έκαναν υποδείξεις και μάλιστα ο Πρωτότοκος. Ο Πρωτότοκος δεν δέχονταν υποδείξεις από τα αδέλφια του.

Ο Ιησούς είναι ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ και ως Υιός του Θεού-Πατρός- Κολοσσαείς 1:15 «῞Ος ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως».

Πριν από την δημιουργία της Κτίσεως ετέχθη από τον Θεό-Πατέρα αχρόνως. Η Παναγία Μητέρα του τον εγέννησε εν χρόνω όχι πριν την δημιουργία της Κτίσης. Αυτό το τονίζω διότι υπάρχουν αιρετικοί, που στην προσπάθειά τους να αρνηθούν την αλήθεια ότι κάποιος που είναι Πρωτότοκος δύναται να είναι ΚΑΙ Μονογενής, ισχυρίζονται ότι η Γραφή ΔΕΝ ονομάζει τον Ιησού ΠΡΩΤΟΤΟΚΟ ως Υιό του Θεού-Πατρός !!!

Η Γραφή λοιπόν ονομάζει τον Ιησού ως Υιό του Θεού-Πατρός ΠΡΩΤΟΤΟΚΟ όπως είδαμε (Κολοσσαείς 1:15 ) αλλά και ΜΟΝΟΓΕΝΗ :

«οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται, ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» Ιωάννης 3:17-18.

ΑΤΟΠΟ λοιπόν το επιχείρημα των αιρετικών ότι ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ σημαίνει υποχρεωτικά ότι ακολουθούν άλλα τέκνα !

Το γεγονός οτι υπάρχουν πρόσωπα που αναφέρονται ως αδελφοί του Ιησού αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν σαρκικοί αδελφοί. Η Γραφή ονομάζει τον Ιωσήφ ΠΑΤΕΡΑ και ΓΟΝΕΑ του Ιησού –«Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾿ ἔτος εἰς ῾Ιερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα… καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε· τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε» Λουκάς 2:41,48 . Ο Ιησούς δεν είχε όμως σαρκική συγγένεια με τον Ιωσήφ. Ο Ιησούς είχε ΝΟΜΙΚΗ συγγένεια με τον Ιωσήφ και με τους ονομαζόμενους αδελφούς του. Άρα το επιχείρημα των «αδελφών» είναι άτοπο ! Όπως ο Ιησούς έχει ΠΑΤΕΡΑ / ΓΟΝΕΑ νομικό έτσι έχει και ΑΔΕΛΦΙΑ νομικά.

«Διότι καὶ ἐγὼ ἐστάθην υἱὸς τοῦ πατρὸς μου, ἀπαλὸς καὶ μονογενής (יָחִ֗יד) ἐν προσώπῳ μητρὸς μου» Παροιμίες 4:3 (κατά το Εβραϊκό κείμενο).

Το Πρόσωπο που ομιλεί στο Παροιμίες 4:3 δεν είναι ο Σολομών διότι δεν ήταν ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του – Α Παραλειπομένων / Α Χρονικών 3:5: « καὶ οὗτοι ἐτέχθησαν αὐτῷ ἐν ῾Ιερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν καὶ Σαλωμών, τέσσαρες τῇ Βηρσαβεὲ θυγατρὶ ᾿Αμιήλ».

Στο εδάφιο Παροιμίες 4:3 ομιλεί ο Χριστός , η ενυπόστατη Σοφία του Θεού. Όπως και σε άλλα σημεία των Παροιμιών Πχ: Παροιμίες 8:27 «ἡνίκα ἡτοίμαζε τὸν οὐρανόν, συμπαρήμην αὐτῷ». Ασφαλώς ο Σολομών, ο συγγραφέας των Παροιμιών, δεν ήταν παρών στην δημιουργία του ουρανού! Ο Χριστός λοιπόν είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακούσετε εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=wzuOfGV8v6I

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s