ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2ο). Θεραπεία δύο τυφλῶν

(Ματ. 9:27-34)

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ Χριστός ὡς θαυματουργός

«Πιστεύετε, ὅτι μπορῶ νά τό κάμω αὐτό πού μοῦ ζητᾶτε;», ρώτησε ὁ Χριστός τούς δύο τυφλούς (Ματ. 9:28). «Ναί, Κύριε» (Ματ. 9:28). «Τότε ἄγγιξε τά μάτια τους, καί εἶπε: «Νά σᾶς γίνει ἀνάλογα μέ τήν πίστη σας!» Καί ἄνοιξαν τά μάτια τους» (Ματ. 9:29-30). Τόσο εὔκολα καί τόσο γρήγορα!

Αὐτό τό γεγονός τό προσπερνᾶμε, λές καί πρόκειται γιά ἕνα ἁπλό θέμα, θέμα ρουτίνας καί ὅμως δέν εἶναι. Εἶναι θέμα ὑπερκόσμιο! Εἶναι κάτι πού δέν μπορεῖ νά κάνει κανένας ἄνθρωπος ἐπί γῆς ὅσο δυνατός, ὅσο σοφός καί ἄν εἶναι. Ἄς μαζευθοῦν ὅλοι οἱ κορυφαῖοι ἐπιστήμονες τοῦ κόσμου αὐτοῦ, ἐφοδιασμένοι μέ ὅλα τά σύγχρονα μηχανήματα πού ἔχουν, ἄς πάρουν ἕναν τυφλό (ὄχι δύο) καί ἄς προσπαθήσουν νά τοῦ ἀνοίξουν λίγο (ὄχι πολύ) τά μάτια του, γιά νά ἰδεῖ καί αὐτός λίγο φῶς. Δέν θά τό καταφέρουν! Ὅσο καί να προσπαθήσουν καί μία ὁλόκληρη μέρα καί μιά ἑβδομάδα καί ἕνα ὁλόκληρο μῆνα καί ἕναν ὁλόκληρο χρόνο νά προσπαθήσουν, δέν θά τό καταφέρουν. Αὐτό λοιπόν πού οἱ κορυφαῖοι ἐπιστήμονες ἀδυνατοῦν νά κάνουν, ὁ Χριστός τό ἔκανε ἀμέσως καί ἀπό μόνος Του, ὄχι σέ ἕναν τυφλό, ἀλλά σέ δύο τυφλούς καί δέν τό ἔκανε μόνο σέ τυφλούς, ἀλλά καί σέ κουφούς καί σέ δαιμονισμένους καί σέ παραλύτους καί σέ λεπρούς σέ ὅλα τά εἴδη τῆς ἀσθενείας. Χωρίς φάρμακα, παρά μόνο μέ τό λόγια Του, ἔκανε καλά τήν ὁποιαδήποτε ἀρρώστια. Πρωτοφανές γιά τά παγκόσμια χρονικά!

Αὐτό τό εἶχε καταλάβει ἐξ ἀρχῆς ὁ κόσμος καί δέν Τόν ἄφηνε νά ἡσυχάσει. Ἄλλοι Τόν καλοῦσαν στό σπίτι τους γιά νά κάνει καλά τόν ἄνθρωπό τους (Ματ. 8:5-13. Λουκ. 8:41-56) ἄλλοι Τοῦ ἔφερναν τούς ἀρρώστους τους, εἴτε σέ κρεββάτια, εἴτε στόν ὦμο τους, εἴτε δεμένους (τούς δαιμονισμένους), γιά νά τούς θεραπεύσει. Παραδείγματα:

Ἕνα βράδυ (Μαρ. 1:32) «Τοῦ ἔφεραν ὅλων τῶν εἰδῶν τούς ἀρρώστους· ἀνθρώπους, πού τούς ἐβασάνιζαν πολυποίκιλες βασανιστικές ἀρρώστιες, καί δαιμονισμένους καί σεληνιαζομένους καί παραλυτικούς, καί τούς ἐθεράπευε!» (Ματ. 4:24). (Σκεφθεῖτε τί μεγάλο πανηγύρι ἔγινε ἐκεῖνο τό βράδυ στήν Καπερναούμ!).

Μιά ἄλλη φορά «ἀφοῦ ἐπέρασαν τήν θάλασσα ἐπῆγαν στήν περιοχή τῆς Γεννησαρέτ. Μά ἐκεῖ ἀμέσως Τόν γνώρισαν οἱ ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς ἐκείνης. Καί ἔστειλαν ἀνθρώπους σέ ὅλα τά περίχωρά τους καί Τοῦ ἔφεραν ὅλους τούς ἀρρώστους τους. Καί Τόν παρακαλοῦσαν νά τούς ἀφήσει νά ἀκουμπήσουν τουλάχιστον τήν κάτω ἄκρη τοῦ ἱματίου Του. Καί ὅσοι τήν ἀκούμπησαν, σώθηκαν!» (Ματ. 14:34-36).

Καί πάλι μιά ἄλλη φορά: «Ἐπῆγε κάπου κοντά στήν θάλασσα τῆς Γαλιλαίας. Ἀνέβηκε στό ὄρος καί καθόταν ἐκεῖ. Καί ἐπῆγε κοντά Του κόσμος πολύς. Καί μαζί τους εἶχαν κουτσούς, κουφούς, κουλλούς καί ἄλλους πολλούς. Καί ὅλους αὐτούς τούς ἔρριξαν μπροστά στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ. Καί τούς ἐθεράπευσε. Μέ ἀποτέλεσμα ὅτι ὁ κόσμος ἔμεινε κατάπληκτος. Γιατί ἔβλεπαν κουφούς νά ἀκοῦνε, μουγγούς νά μιλᾶνε, κουλλούς νά εἶναι ὑγιεῖς, κουτσούς νά περπατοῦν, καί τυφλούς νά βλέπουν. Καί ἐδόξαζαν τό Θεό τοῦ Ἰσραήλ» (Ματ. 15:29-31).

Θαύματα δέν ἔκανε μόνο σέ ζωντανούς, ἀλλά καί σέ νεκρούς! Μέ πόση εὐκολία ἀνέστησε τό μοναχογυιό τῆς χήρας τῆς Ναϊν: «Νεαρέ, σέ διατάζω νά σηκωθεῖς. Ἀνακάθησε ὁ νεκρός καί ἄρχισε νά μιλάει!». (Λουκ. 7:14-15). Μέ τήν ἴδια εὐκολία ἀνέστησε καί τή νεκρή κόρη τοῦ Ἰαείρου: «Τήν ἔπιασε ἀπό τό χέρι καί τῆς εἶπε δυνατά: «Κορίτσι σήκω!.» Τό πνεῦμα της ἐπέστρεψε κι αὐτή ἀμέσως σηκώθηκε» (Λουκ. 8:54-44). Μέ τήν ἴδια ἐπίσης εὐκολία ἀνέστησε τόν φίλο του τό Λάζαρο πού ἦταν θαμμένος τέσσερις μέρες καί το σῶμα του ἄρχισε νά ἀποσυντίθεται! (Ἰωαν. 11:17). Στάθηκε ἀπέξω ἀπό τό μνῆμα «κραύγασε μέ φωνή δυνατή: «Λάζαρε, ἔλα ἔξω.» Βγῆκε ὁ νεκρός μέ δεμένα τά χέρια του καί τά πόδια του σέ πάνινες λουρίδες, καί τό πρόσωπό του ἦταν περιτυλιγμένο μέ τό σουδάριο» (Ἰωαν. 11:43-44).

Γιά νά τά καταλάβουμε πιό καλά τά ἀνωτέρω, ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἕνας διάσημος γιατρός μπαίνει σέ ἕνα Νοσοκομεῖο καί κάνει καλά ὅλους τούς ἀρρώστους ἀπό ὅποια ἀρρώστια καί ἄν πάσχουν. Πάει λ.χ στήν Παθολογική Κλινική καί τούς θεραπεύει ὅλους· καί τούς καρκινοπαθεῖς. Πάει στήν «Ἐντατική» καί κάνει καί ἐκεῖ τό ἴδιο· τούς θεραπεύει ὅλους ἀκόμα καί ὅσους εἶναι «φυτό», καί ἀναπνεύουν μέ μηχανική ὑποστήριξη. Κατεβαίνει καί στό «Νεκροτομεῖο» καί ἀνασταίνει ὅλους τούς νεκρούς!

Ποιός δέν θά θαύμαζε ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο; Ἕνας τέτοιος «ἄνθρωπος» ἦταν ὁ Χριστός! Ἄν εἴχαμε ἕνα video καί βλέπαμε μπροστά μας ὅλα αὐτά τά θαυμαστά πού ἔκανε ὁ Χριστός, θά σοκαριζόμασταν! Καί θά πέφταμε στά γόνατα καί θά Τόν προσκυνούσαμε, ὅπως ἔκανε καί ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ, βλέποντας μέ τά μάτια του αὐτά τά θαυμαστά πού ἔκανε ὁ Χριστός (Ματ. 15:31). Ὁ Χριστός δέν ἄλλαξε, ἀλλά εἶναι πάντοτε ὁ ἴδιος. Ὁπότε καί σήμερα μπορεῖ νά κάνει τά ἴδια θαύματα, πού ἔκανε καί τότε, ἀρκεῖ νά ἔχουμε πίστη. Αὐτό, πίστη, ἦταν τό πρῶτο πού ζητοῦσε ἀπό τούς ἀρρώστους.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s