ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ (2ο)

Ἡ Κλήση τῶν μαθητῶν (Λουκ. 5:1-11)

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ Χριστός μᾶς δοκιμάζει

«Καθώς τά πλήθη συνωστίζονταν καί ἔπεφταν πάνω Του γιά ν΄ἀκούσουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ κι ἐκεῖνος (ὁ Χριστός) στεκόταν στήν ὄχθη τῆς λίμνης Γεννησαρέτ» (Λκ.5:1). Ἄς φαντασθοῦμε τό ὡραῖο σκηνικό: Τό Χριστό νά στέκεται στήν παραλία τῆς λίμνης Γεννησαρέτ,  γύρω Του νά ἔχουν μαζευθεῖ πλήθη λαοῦ, νά πέφτουν ἐπάνω Του,  καί  νά περιμένουν ἐναγωνίως νά ἀκούσουν τό κήρυγμά Του.

Καί ὁ Χριστός εἶχε  τώρα δύο ἐπιλογές: Ἤ  νά καθίσει ἔχοντας  πίσω Του τή θάλασσα,  μπροστά Του τά πλήθη  καί νά μιλάει στά πλήθη   ἤ νά καθίσει κοιτώντας πρός τή θάλασσα καί   ἔχοντας, πάντα, μπροστά Του τά πλήθη καί νά τούς μιλάει. Ὅμως δέν ἔκανε οὔτε τό ἕνα, οὔτε τό ἄλλο·  ἀλλά ἀνέβηκε πάνω στό καϊκι τοῦ Πέτρου, πού ἦταν στήν ἄκρη τῆς λίμνης  (Λκ. 5:3). Ἰδανική θέση γιά κήρυγμα! Ὅλους τούς ἔβλεπε καί ὅλοι Τόν ἔβλεπαν καί ὅλοι θά Τόν ἄκουγαν.  Καί ἐνῶ τώρα ὅλοι περίμεναν νά ἀρχίσει ἀπό ἐκεί καί  νά τούς μιλάει, δέν τό ἔκανε! « Παρακάλεσε (τόν Σίμωνα) νά τραβηχθεῖ λίγο ἀπό τήν ξηρά» (Λκ. 5:3),  νά  πάει λίγο πιό μακρυά ἀπό τά πλήθη…!  Τότε «κάθισε στό καϊκι καί ἀπ’αὐτό δίδασκε τά πλήθη» (Λκ.5:3).

Μά ὅταν δέν ἔχεις μικρόφωνα  καί θέλεις νά μιλήσεις στά πλήθη καί εἶσαι πάνω στό καϊκι,   δέν πᾶς πιό μακρυά ἀπό τά πλήθη, γιατί ἔτσι δέν θά σέ ἀκοῦν καλά, ἀλλά στέκεσαι ἐκεῖ, στήν ἄκρη πού εἶσαι καί ἀπό ἐκεῖ τούς μιλᾶς. Ἔτσι ἔκανε (ὁ Χριστός)   ἄλλες φορές: «Ἐπῆγε καί ἐκάθησε στήν παραλία. Καί πολύ γρήγορα συγκεντρώθηκαν κοντά Του πλήθη πολλά. Ἀναγκάσθηκε, λοιπόν, νά  μπεῖ σέ ἕνα πλοῖο. Καί ἐνῶ ὅλος ὁ κόσμος στεκόταν στό γιαλό, αὐτός ἀπό τό πλοῖο τούς εἶπε πολλά χρησιμοποιώντας διάφορες παραβολές»  (Μτ.13:1-3). Ὅμως τώρα ἀπομακρύνθηκε ἀπό τό ἀκροατήριό Του! Καί ἀπό μακρυά μιλοῦσε στό λαό!  (Λκ.5:3).  Ὁ κόσμος δυσκολευόταν νά Τόν ἀκούσει! Ὁ δέ Χριστός ἔπρεπε νά φωνάζει ὅσο δυνατά μποροῦσε!

Ἄν αὐτή τήν «κίνηση» τήν ἔκανε κάποιος ἄλλος, θά διερωτώμασταν, ἄν αὐτός ὁ ἄνθρωπος,  πού ἔκανε  αὐτό τό πρᾶγμα, εἶναι στά καλά του! Ἦρθε γιά νά μιλήσει, καί ἀντί νά κάνει τά ἀδύνατα δυνατά, ὥστε νά διευκολύνει τό ἀκροατήριό του γιά νά ἀκούσει ὅσο πιό καλά τό λόγο του, αὐτός  φέρνει ἀπό μόνος του  ἐμπόδια καί δυσκολίες! Ὅμως αὐτή τήν κίνηση τήν ἔκανε ὁ Χριστός καί ἄρα σάν κίνηση εἶχε μεγάλη σημασία!

Ὅταν θέλουμε νά ἀκούσουμε ἀπό τό ραδιόφωνο κάποια εἴδηση πού μᾶς ἀφορᾶ   καί τό   ραδιόφωνο πού ἔχουμε ἐκείνη τή στιγμή μπροστά μας,  ἐκπέμπει πολλά  παράσιτα, θά κάνουμε τά ἀδύνατα δυνατά, ὥστε νά ἀκούσουμε τήν εἴδηση. Θά βάλουμε τό ραδιόφωνό στό αὐτί μας καί ὅ,τι ἀκούσουμε! Ἄν δέν μᾶς ἀφορᾶ ἡ εἴδηση, τό κλείνουμε καί φεύγουμε! Ἔτσι λοιπόν τά πλήθη πού  συνωστίζονταν γύρω ἀπό τό Χριστό καί  ἔπεφταν ἐπάνω Του (Λκ.5:1) ἄν ἤθελαν νά Τόν ἀκούσουν,  θά ζύγωναν ὅσο πιό κοντά Του μποροῦσαν·   θά  ἔμπαιναν ἀκόμα καί στή θάλασσα! Διαφορετικά θά Τόν ἐγκατέλειπαν! Ἔ! Γι’αὐτό τό λόγο ἔκανε ὁ Χριστός αὐτήν τήν κίνηση. Ἦταν ἕνα τέστ πού ἔκανε   σέ αὐτό τό περίεργο πλῆθος!  (Βλέπετε ὅτι ὁ Χριστός δέν μᾶς ἀναγκάζει γιά νά Τόν ἀκοῦμε…! Πολλές φορές «δημιουργεῖ» ἀπό μόνος Του ἐμπόδια καί δυσκολίες γιά νά μήν Τόν ἀκοῦμε…! Γιά νά δοκιμάζεται ἡ πίστη μας καί ἡ ἐμπιστοσύνη μας στό Πρόσωπό Του!).

Ἀνάλογο τέστ  ἔκανε  καί στούς Ἰσραηλῖτες, πού καταπιέζονταν σκληρά ἀπό τούς Αἰγυπτίους καί ἤθελαν τήν λευτεριά τους (Ἔξοδ.1:7-22). Τούς ἔβαλε ἀρχηγό τόν Μωυσῆ, πού ἦταν βραδύγλωσσος! Μιλοῦσε δηλαδή ἀργά καί σπαστικά πού δύσκολα τόν καταλάβαιναν! Μεγάλο μειονέκτημα γιά ἕναν ἀρχηγό!  Ὁ Μωυσῆς παρακάλεσε θερμά τόν Κύριο, νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό αὐτό τό ἀξίωμα, ἀλλά  ὁ Κύριος ἦταν ἐδῶ ἀνυποχώρητος· πρώτη φορά  ἐπέμεινε τόσο πολύ νά γίνει τό «δικό Του»· πρώτη φορά «καταπίεσε» τόσο πολύ ἕναν ἐκλεκτό Του δοῦλο. Ὥσπου τελικά τόν ἔπεισε νά γίνει ἀρχηγός τοῦ λαοῦ, ἔχοντας σάν «διερμηνέα» τόν ἀδερφό του Ἀαρών! (Ἔξοδος Κεφ. 3.4:1-18).  Ἄν λοιπόν οἱ Ἰσραηλῖτες ἤθελαν τήν ἐλευθερία τους, ἄν εἶχαν αὐτό σάν στόχο στή ζωή τους, θά ἀνέχονταν τόν ἀρχηγό του μέ αὐτό τό μειονέκτημα! Ἄν ὄχι, θά «κολλοῦσαν» σέ αὐτό τό μειονέκτημα, θά τόν ἀπέρριπταν  καί θά ἔμειναν στήν Αἴγυπτο!

 Καί στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχουν ἀτέλειες καί ἐλαττώματα καί στούς ἀρχιερεῖς καί στούς ἱερεῖς,  παντοῦ. Ἄν ὄντως ἔχουμε σάν στόχο τή σωτηρία μας, δέν κολλᾶμε στά ἐλαττώματα, ἀλλά στόν στόχο μας! Ἄν δέν ἔχουμε σάν στόχο τή σωτηρία μας, κολλᾶμε στά ἐλαττώματα καί φεύγουμε ἀπό τήν Ἐκκλησία! Καί ἀντί νά τά βάλουμε μέ τόν ἑαυτό μας, (πού δέν ἔχει στόχο στή ζωή του) τά βάζαμε μέ τούς ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς πού ἔχουν ἐλαττώματα, ἐνῶ ἐμεῖς εἴμαστε τέλειοι!

          Ἄς εἴμαστε λοιπόν σταθεροί, ἀμετακίνητοι στό σωτήριο στόχο σας,  πρός σωτηρία τῶν ψυχῶν μας καί πρός χαράν τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ!

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s