ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (3ο) (Ματ. 4:12-17)

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Μετάνοια καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ

«Μεγάλο δωρο ἡ ζωή!», ἔλεγε ξεψυχώντας ὁ Μ. Ἀλέξανδρος. Γιατί μέσα ἀπό τή ζωή αὐτή κατέκτησε ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ὅμως ὁ χριστιανός μπορεῖ νά κάνει ἀκόμα πιό μεγάλες κατακτήσεις: Νά κατακτήσει ὁλόκληρο τόν Οὐρανό· χάρη στή μετάνοιά του!

«Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματ. 4:17). Ἦταν τό σύνθημα τοῦ Κυρίου. Τό ἴδιο σύνθημα εἶχε καί ὁ Ἰωάννης (Ματ. 3:2). Ἐννοώντας, ὁ μέν Ἰωάννης ὅτι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι κοντά μας καί χρονικά καί τοπικά, ὁ δέ Ἰησοῦς, ὅτι ἡ Βασιλεία ἔχει ἔρθει καί τοπικά καί χρονικά.

Τό ἀξιοσημείωτο εἶναι ἐδῶ ὅτι καί ὁ Ἰωάννης καί ὁ Χριστός συνδέουν τόν ἐρχομό τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέ τή μετάνοια. Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ μετάνοια μᾶς ὁδηγεῖ στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν· δηλαδή στόν Ἰησοῦ. «Ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου» (Ἡσ. 40:3). Ἑτοιμάστε τίς καρδιές σας γιά νά εἰσέλθει μέσα σας ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  «Εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» (Ἡσ. 40:3) Καί πάλι: Κάντε εὐθεῖες τίς καρδιές σας. «Ὅλες οἱ χαράδρες νά ἐπιχωματισθοῦν· κάθε βουνό πρέπει νά ἰσοπεδωθεῖ·  ὅλα τά ἀνώμαλα ἐδάφη πρέπει νά εὐθυγραμισθοῦν καί κάθε δύσκολος δρόμος νά ἐξομαλυνθεῖ» (Ἡσ. 40:4). Ὁτιδήποτε  ὑπάρχει μέσα στόν ἄνθρωπο καί  ἐμποδίζει τήν εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά του  (ἐγωϊσμός, προκατάληψη, στραβή ἀντίληψη κ.λ.π.) θά πρέπει νά «ἰσοπεδωθεῖ»· νά ἐξαφανισθεῖ· ἔτσι «θά φανεῖ ἡ δόξα τοῦ Κυρίου, καί κάθε ἄνθρωπος θά ἰδεῖ τήν ἐκ τοῦ Θεοῦ σωτηρία!» (Ἡσ. 40:5).

Ἄν παρομοιάζαμε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μέ ἕνα ὑπέρλαμπρο ἐπίγειο Ναό, θά λέγαμε ὅτι ὁ Πρόναος τοῦ ἐπιγείου αὐτοῦ Ναοῦ, εἶναι αὐτή ἡ ἐπίγεια ζωή τοῦ ἀνθρώπου· ὁ κυρίως Ναός εἶναι τό Βάπτισμά του ἤ ἡ μετάνοιά του· τά δέ  «Ἅγια τῶν Ἁγίων» εἶναι ἡ αἰώνια Ζωή. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ εἴσοδός του σέ αὐτόν τόν Πρόναο γίνεται μέ τη βιολογική του γέννηση· ὅταν δηλαδή ἀπό τήν ἀνυπαρξία ἔρχεται στή βιολογική του ὕπαρξη, πού εἶναι καί ἡ πρώτη του γέννηση. (Ὁ Πρόναος τῶν ὀρθοδόξων ἱερῶν Ναῶν «συμβολίζει» τόν προχριστιανικό ἤ ἐξωχριστιανικό  κόσμο, γι’αὐτό καί ἐκεῖ στέκονται οἱ ἀβάπτιστοι, οἱ εἰδωλαλάτρες· ἀποκομένοι ἀπό τό Μυστήριο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ).

Ὅμως ὁ ἄνθρωπος δέν γεννήθηκε γιά νά εἰσέλθει καί νά μείνει στόν Πρόναο, ἀλλά γιά νά εἰσέλθει στόν κυρίως Ναό καί νά παραμείνει σέ αὐτόν, καί ἐν συνεχεία νά «μεταβεῖ» καί νά ἐγκατασταθεῖ μόνιμα πιά στά «Ἅγια τῶν Ἁγίων». Ἄν λοιπόν εἶναι εἰδωλολάτρης, ἡ εἴσοδός του στόν κυρίως αὐτό Ναό, γίνεται μέ την Βάπτισή του καί μέ τήν ἐν Χριστῷ νέα του ζωή. Ἄν εἶναι χριστιανός, καί ζεῖ ἁμαρτωλή ζωή  (ἔχει δηλαδή βγεῖ ἀπό τόν κυρίως Ναό καί  γύρισε  στόν Πρόναο) ἡ εἴσοδός του γίνεται μέ τή μετάνοια.

Καί τό Βάπτισμα καί ἡ μετάνοια ἀποτελοῦν γιά τόν ἄνθρωπο μιά νέα (δεύτερη) γέννηση. «Νεκρός ἦν καί ἀνέζησε», (Λουκ. 15:31) εἶπε ὁ Χριστός γιά τόν ἄσωτο υἱό, πού ζοῦσε στήν ἁμαρτία καί στή συνέχεια ἀποκόπηκε ἀπό τήν ἁμαρτία καί εἰσῆλθε στόν σπίτι τοῦ Πατέρα του. «Τώρα ζῶ ἀληθινά! Πρίν ἤμουν νεκρή!», μοῦ ἔλεγε ὅλο χαρά μιά 27χρονη κοπέλα, πού ἀποκόπηκε ἀπό τήν ἁμαρτία καί εἰσῆλθε στήν Ἐκκλησία. «Εἶμαι τριῶν ἐτῶν», μᾶς ἔλεγε ἕνας δικηγόρος τῶν Ἀθηνῶν! Καί ἦταν ἡλικίας 45 ἐτῶν! Καί μᾶς ἐξήγησε: «Ἔχω μόλις τρία χρόνια πού ἄφησα τήν ἁμαρτωλή μου ζωή· πού μετάνιωσα, ἐξομολογήθηκα, καί ἀναγεννήθηκα πνευματικά! Τώρα ζῶ ἀληθινά!». Ἄφησε, λοιπόν, τόν Πρόναο καί εἰσῆλθε στόν κυρίως Ναό τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ὅμως ὁ ἀπώτερος σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ εἴσοδός του στά «Ἅγια τῶν Ἁγίων» τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Καί αὐτός ὁ τελικός στόχος ἐπιτυγχάνεται μόνο μέ τόν θάνατό του…! Εἶναι ἡ τρίτη (καί τελευταία του) γέννηση. Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ἀποκαλοῦσε τόν θάνατό του «τοκετό». Ἐνῶ βάδιζε πρός τόν μαρτυρικό του θάνατο, ἔγραφε στούς χριστιανούς τῆς Ρώμης «Ὁ τοκετός μοι ἐπίκειται» (Ρωμ. 6:1). Γι’αὐτό καί οἱ μνῆμες τῶν Ἁγίων (Μαρτύρων) καλοῦνται στήν Ἐκκλησίας μας «γενέθλια» (ΝΑ΄ & ΝΒ΄ τῆς  Λαοδικείας).

Ἄς ἀγωνιζόμαστε στή ζωή αὐτή, ὥστε νά παραμένουμε πάντα στόν κυρίως Ναό τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν (καί ὄχι στόν Πρόναο!). Ἄς προσπαθοῦμε νά «μετανοοῦμε» καθημερινά, νά ζοῦμε τήν καθαρή ζωή τῆς μετανοίας, γιά νά εἰσέλθουμε στήν καθαρώτατη Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, κατά τό λόγο τοῦ Κυρίου: «Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

Ἕνα γνωστό ρητό λέει: «Ἄν πεθάνεις, πρίν πεθάνεις, δέν θά πεθάνεις, ὅταν πεθάνεις». Δηλαδή: Ἄν πρίν τόν σωματικό σου θάνατο, θανατώσεις τήν ἁμαρτία, (μένοντας μέχρι τέλος στόν κυρίως Ναό) ὅταν ἔρθει ἡ στιγμή νά πεθάνεις σωματικά, δέν θά πεθάνεις πνευματικά, ἀλλά θά ζεῖς αἰώνια στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s