Οἱ «ὀρθόδοξες» ἱέρειες καί ὁ κορυφαῖος Μητροπολίτης

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47  ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.  210 8025211
estiapm@gmail.com

Ἀλγεινή ἐντύπωση προκάλεσαν οἱ ἀπό τηλοψίας δηλώσεις τῆς πρώην ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ, Ἄννας Διαμαντοπούλου, περί ἱερωσύνης γυναικῶν. Μεταξύ ἄλλων, ἡ κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε γιά τήν Ἐκκλησία: «Εἶναι ἕνας κόσμος τῶν ἀνδρῶν, μεταξύ τους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά διαφεντεύουν τά τῆς ἰδιωτικῆς ἀντίληψης τῶν ἀνθρώπων, τῆς θρησκείας, γιατί εἶναι ἰδιωτικός χῶρος τοῦ καθενός, χωρίς νά ὑπάρχει τό βίωμα τῆς μισῆς κοινωνίας. Μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει ἡ μισή κοινωνία, οἱ γυναῖκες» [1].

Σχετικά μέ τήν ἱερωσύνη τῆς γυναίκας, θά ἀρκοῦσε τό ἐπιχείρημα ὅτι ὁ Χριστός ἀπό τόν Ὁποῖο πηγάζει ἡ Ἱερωσύνη, δέν τήν μετέδωσε σέ μία ἀπό τίς πολλές καί ἀφοσιωμένες μαθήτριές Του, οὔτε κἄν στήν Παναγία Μητέρα Του, ἡ Ὁποία εἶναι ἀνώτερη ὄχι μόνο ἀπό τούς ἄνδρες, ἀλλά καί ἀπό τίς ἀγγελικές δυνάμεις. Ἄν ὁ Κύριος ἤ οἱ φωτισμένοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα Ἀπόστολοι, ἤθελαν νά δοθεῖ Ἱερωσύνη στίς γυναῖκες, θά τό εἶχαν πράξει οἱ ἴδιοι.

Αὐτό φυσικά δέν σημαίνει ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι ἀπόβλητη ἤ κατώτερη ἀπό τόν ἄνδρα. Ἔγραφε σχετικά ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος:

«Τό σῶμα ἔχει πολλά μέλη καί τό κάθε μέλος ἔχει τή δική του ἀποστολή, πού ἐκπληρούμενη, συμβάλλει μέ τήν ἀξία καί μοναδικότητά της, στή γενική ἁρμονία. Τό νά θέλουν ὅλα τά μέλη νά ἐκτελοῦν τήν ἴδια λειτουργία στό σῶμα ἀποτελεῖ ἔνδειξη σοβαρᾶς ἀσθένειας τῶν ἴδιων καί τοῦ σώματος. «Μή πάντες ἀπόστολοι; μή πάντες προφῆται; μή πάντες διδάσκαλοι; μή πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μή πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μή πάντες διερμηνεύουσι;» Στό ὀρθόδοξο ἦθος ὁ σεβασμός τῆς ἰδιαιτερότητος ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀρχή, τήν ὁποία οἱ σύγχρονες δυτικές κοινωνίες δέν ἀποδέχονται εὔκολα. Ἔτσι καί ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς γυναίκας καί τῶν λειτουργημάτων πού ἐπιτελεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ἔχει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τό νόημα τῆς ὑποτιμήσεώς της.

Οἱ ὑποστηρικτές τῆς ἱεροσύνης τῶν γυναικῶν παραγνωρίζουν τό θεολογικό νόημα τῆς ἱεροσύνης. Ὁ ἱερεύς δέν ἐνεργεῖ ὡς ὄργανο ἐξουσιοδοτημένο κατά τήν ἄσκηση τῶν τελετουργικῶν του καθηκόντων, ἀλλά εἶναι αὐτή ἡ ἴδια ἡ σωματική παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὀρθόδοξη, δηλαδή, θεολογία ταυτίζει τόν λειτουργό ἱερέα μέ τόν Ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας. Παρίσταται, μέ ἄλλες λέξεις, «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ», κατά τήν φρασεολογία τῶν Πατέρων. Περαιτέρω, κατά τήν ἀνθρώπινή Του ὑπόσταση, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν ἄνδρας. Στήν ἐκκλησιαστική γλώσσα τό πρόσωπό Του λέγεται «θεανδρικό». Αὐτή, λοιπόν, ἡ ταύτιση ἀπετέλεσε τή βάση γιά τήν παροχή τοῦ χαρίσματος τῆς ἱεροσύνης μόνο σέ ἄνδρες» [2].

Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν καί πρακτικοί λόγοι γιά τούς ὁποίους οἱ γυναῖκες, ἀδυνατοῦν νά ἀσκήσουν ἐφημεριακά καθήκοντα (περίοδοι ἐγκυμοσύνης, λοχείας, ἔμμηνης ρύσης κ.λπ.). Ἡ γυναίκα δέν μπορεῖ νά γίνει ἱέρεια στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά μπορεῖ νά γίνει Ἁγία. Καί ὡς Ἁγία νά ἐπηρεάσει οὐσιωδέστερα τό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας μέ τά ἔργα, τούς λόγους της καί τήν προσευχή της.

Ἀπό τήν ἱερωσύνη δέν ἀποκλείονται μόνο οἱ γυναῖκες, ἀλλά καί ἄνδρες μέ κάποια ἀναπηρία, ἔστω καί ἐλαφριά. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑποτιμᾶ τούς ἀνθρώπους αὐτούς, ἀντιθέτως βλέπει τήν ἀναπηρία τους ὡς ἕνα σταυρό μέσῳ τοῦ ὁποίου μποροῦν νά ἁγιαστοῦν οἱ ἴδιοι καί νά μεταδώσουν ἁγιασμό, ἀλλά καί παράδειγμα ὑπομονῆς στούς ἀρτιμελεῖς. Ἀποκλείονται, ἐπίσης καί ἄνδρες μέ συγκεκριμένα βαριά ἁμαρτήματα, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι καί ἐκεῖνοι εἶναι ἀπόβλητοι ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά μέσῳ τῆς μετανοίας, τῆς εἰλικρινοῦς ἐξομολογήσεως καί τῆς σκληρῆς πάλης ἐναντίον τῶν παθῶν τους, μποροῦν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς ψυχικές συνέπειες τῆς ἁμαρτίας καί νά γίνουν ἅγιοι. Ἀκόμα καί γιά ἐγκλήματα πού ἡ κοινωνία δέν συγχωρεῖ, ἡ Ἐκκλησία δέν διστάζει νά τά ἐναποθέσει σάν σταγόνα στό ἄπειρο πέλαγος τούς ἐλέους τοῦ Θεοῦ καί νά δώσει τή μοναδική παρηγοριά καί ἐλπίδα στόν μετανοημένο ἁμαρτωλό. Δέν τοῦ δίνει, ὅμως, τήν ἱερωσύνη, γιά νά προστατεύσει καί τόν ἴδιο ἀπό τήν εὐθύνη, ἀλλά καί τό ποίμνιο ἀπό τό σκανδαλισμό.

Ἄλλωστε, ἡ ἱερωσύνη δέν εἶναι μέσο γιά κοινωνική καταξίωση, ἀλλά πνευματικό διακόνημα μέ βαριά εὐθύνη, καθώς ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πνευματικός πατέρας, δέν θά λογοδοτήσει μόνο γιά τά δικά του παραπτώματα στόν Κύριο, ἀλλά καί γιά τήν ψυχή τοῦ τελευταίου ἀνθρώπου πού τοῦ ἔστειλε ὁ Θεός γιά νά τή βοηθήσει στόν ἀγώνα γιά τή σωτηρία.

Ἡ ὅλη συζήτηση περί ἱερωσύνης γυναικῶν ἐκπορεύεται ἀπό τό φεμινιστικό κίνημα, τό ὁποῖο εἶναι ἄκρως ἐχθρικό πρός τίς ἀξίες τῆς Ἐκκλησίας καί δέν προβλημάτισε ποτέ τούς ἴδιους τούς πιστούς. Καμία ἀπό τίς ἑκατομμύρια Ἁγίες γυναῖκες ἀνά τούς αἰῶνες, γνωστές καί ἄγνωστες, δέν αἰτήθηκε τήν ἱερωσύνη, ἀλλά καί σήμερα καμία εὐλαβής γυναίκα πού μετέχει συνειδητά στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά φανταστεῖ τόν ἑαυτό της στό ρόλο τῆς ἱέρειας.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι οἱ γυναῖκες, παρότι δέν χειροτονοῦνται, ἀποτελοῦν τήν πλειοψηφία τοῦ συνειδητοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως διαπιστώνεται εὔκολα μέ μία ἐπίσκεψη σέ ἕνα ναό ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας.

Τή στιγμή τῆς Θ. Λειτουργίας, συμμετέχει καί ἡ γυναίκα στά τελούμενα, ὄχι παθητικά, ἀκούγοντας τούς ὕμνους σάν νά βρίσκεται σέ συναυλία, ἀλλά ἐνεργητικά μέ τή θερμή προσευχή της, ἡ ὁποία ἑνώνεται μέ τίς προσευχές ὅλων καί ἀνεβαίνουν μαζί στό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Αὐτή τή μεγαλειώδη στιγμή, δέν ὠφελεῖται περισσότερο ὁ ἱερέας, ὁ ψάλτης, ὁ νεωκόρος, ἀπό τούς ἄλλους πιστούς. Ἀλλά ὁ Κύριος κατεβαίνει γιά ὅλους καί θρονιάζεται, ὄχι σέ ἐκείνους πού ἔχουν ὀφίκια καί θέσεις, ἀλλά σέ ταπεινές καί ἄδολες καρδιές.

Ἡ πρώην Ὑπουργός καί ἄλλοι φορεῖς πού ἐνστερνίζονται παρόμοιες ἀντιδραστικές ἀπόψεις, ὁμιλοῦν σάν ἡ Ἐκκλησία νά εἶναι φιλανθρωπική ΜΚΟ μέ φιλοσοφικές ἀνησυχίες. Ἡ πίστη καί τό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως, δέν καθορίζονται ἀπό τόν ἀνθρώπινο παράγοντα, ἀλλά εἶναι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Θεός δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τά κοινωνικά κινήματα καί τίς τάσεις τῆς μόδας, οὔτε δεσμεύεται ἀπό ἀνθρώπινες ἀντιλήψεις. Ὁ ἴδιος Θεός πού ἔδωσε μόνο στή γυναίκα τήν εὐλογία νά κυοφορεῖ καί νά γεννᾶ, χωρίς νά διαμαρτύρονται οἱ ἄνδρες πού δέν ἔχουν αὐτή τήν τιμή, ἔδωσε καί στόν ἄνδρα τήν εὐλογία νά μπορεῖ νά γίνει ἱερέας.

Τό αἴτημα γιά γυναικεία ἱερωσύνη, ἀποτελεῖ καρπό ὑπερφίαλης ἀλαζονείας, ὅπως καί καθετί πού τοποθετεῖ τίς κοσμικές ἀντιλήψεις πάνω ἀπό τή θεόπνευστη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὑπερηφάνεια ὁδηγεῖ στήν ἀσέβεια καί ἡ ἀσέβεια ὁδηγεῖ σέ αἰτήματα νά χειροτονοῦνται γυναῖκες, ἀλλά καί ἄνδρες μέ κωλύματα ἱερωσύνης, οἱ ὁποῖοι προξενοῦν μεγάλο κακό στούς ἑαυτούς τους καί στήν Ἐκκλησία, κατά τούς Ὁσίους Ἰάκωβο ἐν Εὐβοίᾳ  καί Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστή.

Ἡ πρώην ὑπουργός ἀπεκάλυψε ὅτι οἱ καινοφανεῖς καί ἀθεολόγητες ἀπόψεις της ἔχουν βρεῖ ἀνταπόκριση στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο ἀπό ἕναν Μητροπολίτη «κορυφαῖο καί νέο». Ὅμως, δέν ἀπεκάλυψε τό ὄνομά του διότι «θά τόν κατασπαράξουν», ὅπως δήλωσε.

Δέν θά μποῦμε στόν πειρασμό νά μαντέψουμε, ἄν καί φωτογραφίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο. Θά σχολιάσουμε ἁπλῶς, ὅτι στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο πάντοτε ὑπῆρχαν οἱ πρόθυμοι κληρικοί καί ἀξιωματοῦχοι, συνήθως φιλόδοξοι καί φιλόκοσμοι. Αὐτοί, μέ σύμμαχο τούς ἰσχυρούς τῆς ἡμέρας, φοβοῦνται μή τούς «κατασπαράξουν» οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά δέν προβληματίζονται μήν κατασπαράξουν οἱ ἴδιοι τούς πιστούς μέ τίς ψυχοκτόνες διδασκαλίες τους.

Ζητοῦμε ἀπό τό ὑγιές κομμάτι τῆς Ἱεραρχίας καί ἐν γένει τοῦ Κλήρου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τή σιωπηλή πλειοψηφία, νά ὀρθώσει ἀντιρρητικό λόγο σέ νέες ψευτοθεολογικές θεωρίες πού σκοπό ἔχουν νά ἀμβλύνουν τήν Ὀρθοδοξία καί τό ἀσκητικό της φρόνημα, μέ τίς «πλάτες» ἀσεβῶν ἀρχόντων. Αὐτή ἡ ἐπιτακτική πνευματική ἀνάγκη, κατά τά πρότυπα τῶν Μεγάλων Πατέρων, δέν θά ὠφελήσει μόνο τούς ἴδιους πού θά ὁμολογήσουν τήν Ἀλήθεια, γιά τήν Ὁποία ἀξίζει κάθε προσωπικό κόστος, ἀλλά θά προστατεύσει καί ἑκατομμύρια πιστούς στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖοι μήν ἔχοντας γερές βάσεις, ἄγονται καί φέρονται ἀπό «τυφλούς ὁδηγούς τυφλῶν» [3], μέ ἀποτέλεσμα ἀμφότεροι νά πίπτουν εἰς βόθυνον.

Τέλος, μέ τή νέα παρέμβαση τῆς κ. Διαμαντοπούλου γεννᾶται ἕνας ἀκόμη προβληματισμός. Τί καί ποιοί εἶναι αὐτοί πού τήν κρατοῦν στό προσκήνιο, τή στιγμή πού τήν ἀπέρριψε μέ πάταγο ὁ ἑλληνικός λαός στίς ἐκλογές τοῦ 2012; Παραμένει ἀξέχαστη ἡ θητεία της στό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀρκεῖ νά ἀναφέρουμε μόνο ὅτι ἦταν ἐκείνη πού εἶχε εἰσαγάγει πιλοτικά τά ἀντισυνταγματικά καί παράνομα προγράμματα σπουδῶν γιά τά θρησκευτικά τοῦ Σταύρου Γιαγκάζογλου, στρώνοντας τό χαλί στήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τῶν ὑπουργῶν Φίλη καί Γαβρόγλου νά τά καθιερώσουν πανελλαδικῶς.

Ἡ κ. Διαμαντοπούλου, ἀλλά καί κάθε νουνεχής ἄνθρωπος, ὀφείλει νά γνωρίζει καί νά ἀναγνωρίζει πώς τό γεγονός ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι σήμερα ἰσότιμη μέ τόν ἄνδρα στόν πολιτισμένο κόσμο, ὀφείλεται ἀποκλειστικά στίς ἀρχές τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὅποιος ἀδυνατεῖ νά τό κατανοήσει, ἄς μελετήσει ἱστορικά βιβλία γιά τή θέση τῆς γυναίκας, πρίν καί μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ στόν κόσμο. Ἄν πάλι ἀδυνατεῖ νά μελετήσει ἱστορικά βιβλία, ἄς ἐπισκεφθεῖ σήμερα χῶρες μέ ἐπίσημη θρησκεία τό Ἰσλάμ, τό Βουδισμό, τόν Ἰνδουισμό, γιά νά τό καταλάβει.

 …………………………………………………………………………………….

[1] Άννα Διαμαντοπούλου: «Δεν έχει καμία λογική μία γυναίκα να μην μπορεί να είναι ιερέας» https://enromiosini.gr/arthrografia/anna-diamantopoyloy-den-echei/

[2]  + Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/woman/woman_church.html

[3] Ματθ. 15, 14

https://www.orthros.eu

Advertisement

Ἡ περίπτωση τῆς Ἀτλαντίδος

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Ἡ πρόσληψη ἀρχαίων ἑλληνικῶν μυθευμάτων ἀπό τόν σύγχρονο ἀποκρυφισμό.

Μέ τόν ὅρο Ἀτλαντίδα εἶναι γνωστό ἀρχαῖο μυθικό νησί στόν Ἀτλαντικό ὠκεανό, τό ὁποῖο βυθίστηκε, σύμφωνα μέ τίς φανταστικές καί μή ἱστορικοῦ χαρακτῆρα ἀναφορές πού κάνει ὁ Πλάτων στούς Διαλόγους του Τίμαιο καί Κριτία.

Ὁ φαντασιακός χαρακτήρας καί ἡ μή ἱστορική ὕπαρξη τῆς Ἀτλαντίδας ἦταν ἀπολύτως βέβαιες γιά τόν Ἀριστοτέλη καί τόν Στράβωνα, πλήν ὅμως ὁ μύθος ἐπιβίωσε κατά τόν μεσαίωνα καί ἔφθασε ὥς τίς ἡμέρες μας. Στά νεότερα χρόνια, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἔγινε ἀφορμή γιά τή δημιουργία μεγάλου πλήθους μυθικῶν θεωριῶν καί συγγραφῶν διαφόρων παραλλαγῶν.

Ὁ μύθος τῆς Ἀτλαντίδας ὅμως υἱοθετήθηκε καί ἀπό διαφόρους ἐκπροσώπους καί ἱδρυτές ἀποκρυφιστικῶν συστημάτων, οἱ ὁποῖοι ἐπιχείρησαν νά παρουσιάσουν τήν Ἀτλαντίδα ὡς δῆθεν ἱστορική πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας την ὁ καθένας στό δικό του ἀποκρυφιστικό καί ἀνορθολογικό σύστημα1 .

Ἡ H.P. Blavatzki, ἡ ἱδρύτρια τῆς Θεοσοφίας, θά ἀσχοληθεῖ ἐκτενῶς. Ὑποτίθεται ὅτι ἀντλεῖ τίς πληροφορίες πού παραθέτει ἀπό τό λεγόμενο «Βιβλίο τῶν Ντυζάν», ἔργο πού εἶναι, κατά τά φαντασιοκοπήματά της, κρυμένο στό Θιβέτ καί εἶχε γραφεῑ ἀπό τούς Ἄτλαντες2 .

Ὁ R. Steiner, ἱδρυτής τῆς Ἀνθρωποσοφίας, στό δικό του ἀποκρυφιστικό σύστημα θά δώσει μιά τελείως διαφορετική ἐκδοχή καί πληροφορίες γιά τήν Ἀτλαντίδα, ἀντλώντας αὐτά τά στοιχεῖα ἀπό τά λεγόμενα «Ἀκασικά Ἀρχεῖα», μία ἀκόμη δηλαδή ἀποκρυφιστική πηγή3 .

Ὁ E. Cayce (1877-1945), ἀπό τούς μεγαλύτερους Ἀμερικανούς ἀποκρυφιστές, θά ἐνδιαφερθεῖ ἐπίσης γιά τήν Ἀτλαντίδα καί θά δώσει τή δική του ἐκδοχή. Στά χιλιάδες ἐκστατικά ὁράματά του «ἀνακάλυψε» πώς ἡ Ἀτλαντίδα ὑπῆρξε ὡς νησί κοντά στή Φλόριδα τῶν ΗΠΑ καί προφήτευσε ὅτι θά ἀναδυθεῖ ἀπό τόν Ἀτλαντικό ὠκεανό τό 1969. Ἐπίσης ἰσχυριζόταν, καί οἱ ὀπαδοί του ἀφελῶς πίστευαν, ὅτι εἶχε συναντήσει κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του 700 μετενσαρκωμένους Ἄτλαντες4 .

Ἡ E. Clare-Wulf, «προφήτιδα» τῆς ἀποκρυφιστικῆς ὀργάνωσης Church Universal and Triumphant, ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ Ἀτλαντίδα ἐξαφανίστηκε λόγῳ τῆς ἀποστασίας τῶν Ἀτλάντων ἀπό τόν Κύριο τοῦ Φωτός (νεογνωστική ἐκδοχή) καί τή μίξη μέ ἄλλες ὀντότητες πού τροποποίησαν τόν γενετικό τους κώδικα. Αὐτά τά δύο γεγονότα ὑποτίθεται κατά τήν κίνηση συνέβαλαν στήν καταστροφή τοῦ νησιοῦ καί τοῦ ὑποτιθέμενου πολιτισμοῦ του5 .

Ἡ ἐνασχόληση μέ τόν μύθο τῆς Ἀτλαντίδος στόν ἀποκρυφιστικό χῶρο δέν θά σταματήσει ἐδῶ. Θά υἱοθετηθεῖ σέ ποικιλία ἐκδοχῶν ἀπό διάφορες κινήσεις τῆς Νέας Ἐποχής, θά καταχωρίζεται ὡς λῆμμα σέ Λεξικά σχετικά μέ τόν Ἐσωτερισμό-Ἀποκρυφισμό6, θά χρησιμοποιεῖται ἡ ἀναφορά της ἀπό ποικίλους σύγχρονους ψευδοπροφῆτες, συνωμοσιολόγους κλπ. Ἀξιολογώντας τήν ὑπόθεση ἀπό χριστιανικῆς πλευρᾶς βρισκόμαστε ἐνώπιον σύγχρονης ἐκδοχῆς αὐτοῦ πού ὁ ἀπόστολος Παῦλος χαρακτήριζε: «βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους» (Α΄ Τιμ. 4, 7).

………………………………………………………

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Βλ. B. Grom, “Esoterik”, στό H.Gasper – J.Müller – Fr.Valentin (Hrsg.), Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen, 20017 , στ. 254. 2. Βλ. M. York, Historical Dictionary of New Age Movements, 2004, σ. 27. 3. Βλ. M. York, ὅ.π., σ. 27. 4. Βλ. M. York, ὅ.π., σ. 27. R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, 2005, σ. 21. 5. Βλ. M. York, ὅ.π., σ. 28. 6. Βλ. Ν. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 20042 , σ. 22. Πρβλ. R. Biewald, Kleines Lexikon, ὅ.π., σ. 20-21

 ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ  Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2018 Τεῦχος 5ον  –entaksis.gr

Τι ήταν ο αινιγματικός αστέρας των Χριστουγέννων;

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Ένα από τα μυστηριώδη γεγονότα στην ιστορία του κόσμου, στο οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα  ικανοποιητική και γενικά αποδεκτή ερμηνεία, είναι και η εμφάνιση του αινιγματικού άστρου κατά τη γέννηση του Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, μόνος αυτός αναφέρεται στο φαινόμενο αυτό, το οποίο το συσχετίζει με την προσκύνηση του Θείου Βρέφους από τους Μάγους της Ανατολής (Ματθ.2,1-9).

Πριν εκθέσουμε τις επικρατέστερες θεωρίες για το παράδοξο αστέρα της Βηθλεέμ, ας δούμε ποιοι ήταν οι παράξενοι Μάγοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας από αυτόν τον αστέρα. Η λέξη μάγος πιθανότατα σανσκριτικής προέλευσης σήμαινε το σοφό δάσκαλο, το γιατρό, τον αστρονόμο, τον μάντη των ονείρων, στους Βαβυλωνίους, τους Πέρσες, τους Μήδους και άλλους ανατολικούς λαούς. Ο Ηρόδοτος (Βιβλ. Α΄101) αναφέρει πως οι μάγοι ήταν αρχικά Μηδική φυλή, η οποία απέβη αργότερα ιερατική τάξη στους Πέρσες, όπως οι Χαλδαίοι στη Βαβυλώνα. Οι Μάγοι της ευαγγελικής διήγησης ήταν πιθανότατα και σύμφωνα με νεότερες θεωρίες οπαδοί ή ιερείς του Ζωροαστρισμού, μιας πολύ προηγμένης θρησκείας, σε σχέση με τις άλλες ειδωλολατρικές θρησκείες της αρχαιότητας, που είναι γνωστή και ως Παρσισμός. Οι ιερείς της θρησκείας αυτής γνώριζαν και μελετούσαν τα μυστικά των άστρων και είχαν συγκροτήσει μια αξιοθαύμαστη αστρολογική θεωρία. Ήταν επίσης σοφοί διδάσκαλοι και επιστήμονες αστρονόμοι της εποχής τους, οι οποίοι μελετώντας τον ουράνιο θόλο, διαπίστωσαν την πρόσφατη γέννηση κάποιου ξεχωριστού μεγάλου βασιλιά και γι’ αυτό αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο ταξίδι ως την Ιουδαία προκειμένου να προσκυνήσουν το Υψηλό Βρέφος.

Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες πως οι σοφοί της Ανατολής περίμεναν κάποιο λυτρωτή από την Ιουδαία. Προφανώς αυτή την προσδοκία την καλλιέργησαν σ’ αυτούς οι διεσπαρμένοι Εβραίοι στην ευρύτερη Ανατολή και κυρίως στη Βαβυλώνα. Όπως αναφέρει ο ρωμαίος ιστορικός Σουετώνιος (α΄ αιώνας μ. Χ.), στα χρόνια του, ήταν τόσο έντονη η προσδοκία αυτή, ώστε ο Πέρσης βασιλιάς Τιριδάτης έφθασε με τους μάγους του ως τη Ναμπλούς (Νεάπολη) της Παλαιστίνης, με την ελπίδα να συναντήσει το σωτήρα του κόσμου! Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες πως έχουμε και άλλες επισκέψεις κατά καιρούς μάγων της Ανατολής στην Παλαιστίνη. Αξιοσημείωτη πάντως είναι η βεβαιότητα των Μάγων του Ευαγγελίου για τη γέννηση του Σωτήρα, οι οποίοι στην Ιερουσαλήμ ρώτησαν απλώς που γεννήθηκε (Ματθ.2,1)!

Ποιο ήταν άραγε το παράξενο άστρο το οποίο έκαμε γνωστό στους Μάγους τη Γέννηση του Θεανθρώπου και τους οδήγησε στη Βηθλεέμ; Το ερώτημα αυτό προβλημάτισε κατ’ αρχήν τους Πατέρες της αρχαίας Εκκλησίας. Κάποιοι από αυτούς (Χρυσόστομος, Θεοφύλακτος, κ.α.) υποστήριξαν πως δεν επρόκειτο για φυσικό γεγονός, αλλά για έκτακτο υπερφυσικό γεγονός. Αντίθετα  ο Ωριγένης (+254), πρώτος αυτός, απέδωσε το γεγονός σε φυσικό φαινόμενο (κομήτη).

Πρώτη σοβαρή προσπάθεια επιστημονικής ερμηνείας του φαινομένου αυτού έγινε από τον περίφημο αστρονόμο και πιστό χριστιανό Κέπλερ το 1605. Αφορμή της μελέτης του έδωσε η συζυγία των πλανητών Δία και Κρόνου το Δεκέμβριο του χρόνου εκείνου. Την επόμενη άνοιξη πλησίασε και ο Άρης έτσι ώστε να εμφανιστεί άστρο μεγάλης λαμπρότητας, το οποίο ο Κέπλερ το συσχέτισε με το άστρο της Βηθλεέμ. Κάνοντας πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς διαπίστωσε πως το έτος 747 από κτίσεως Ρώμης, δηλ. το 7 π.Χ. έλαβε χώρα συζυγία Διός και Κρόνου στον αστερισμό των Ιχθύων, φαινόμενο το οποίο συμβαίνει κάθε 794 χρόνια!

Ελάχιστοι όμως έδωσαν σημασία στη θεωρία του Κέπλερ, επειδή  το φαινόμενο δεν συνέπιπτε με την παραδεδομένη χρονολογία της γέννησης του Χριστού, αλλά απείχε 7 χρόνια. Αργότερα όμως διαπιστώθηκε πως ο δημιουργός της χριστιανικής χρονολόγησης μοναχός Διονύσιος ο Μικρός (+544) έκαμε σοβαρό λάθος, τοποθετώντας τη γέννηση του Χριστού το έτος 754 από κτίσεως Ρώμης αντί το σωστό 747, αφού ο Ηρώδης, ο οποίος σχετίζεται με τη γέννηση του Χριστού, σύμφωνα με τον  ιστορικό Ιώσηπο, πέθανε το Πάσχα του έτους 752 από κτίσεως Ρώμης.

Ο Κέπλερ επιμένοντας στη θεωρία του, ανακάλυψε αργότερα ένα αρχαίο σχόλιο στο έργο του διάσημου ραβίνου Ambarnabel, στο οποίο διασώζονταν πανάρχαια εβραϊκή Παράδοση, πως τον ερχομό του Μεσσία θα φανέρωνε η ένωση του φωτός του Δία και του Κρόνου στον αστερισμό των Ιχθύων! Επίσης τον περασμένο αιώνα ο δανός ερευνητής Mynter, μελετώντας μεσαιωνικά εβραϊκά κείμενα, ανακάλυψε σε ένα σχόλιο, πως οι σοφοί ραβίνοι πίστευαν ότι ένα από τα “σημεία” της έλευσης του Μεσσία θα είναι η σύνδεση Δία – Κρόνου στον αστερισμό των Ιχθύων! (βλ. V. Messori, Υπόθεσις Ιησούς, Αθήνα 1980, σελ.107).

Στα 1902 τυπώθηκε η γνωστή “Πλανηταριακή Τράπεζα”, ο περίφημος αρχαίος αιγυπτιακός πάπυρος, ο οποίος βρίσκεται στο Μουσείο του Βερολίνου, και που παρουσιάζει με ακρίβεια τις κινήσεις των πλανητών από το 1700 π. Χ. μέχρι το 1000 μ. Χ. Αναφέρεται σ’ αυτή σαφώς και η συζυγία του 7 π. Χ., η οποία έγινε ορατή σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο και τη μέση Ανατολή.

Στα 1925 αποκρυπτογραφήθηκε το περίφημο “Αστρικό Ημερολόγιο SIPPAR”. Πρόκειται για αρχαία βαβυλωνιακή πλάκα, χαραγμένη σε σφηνοειδή γραφή. Προέρχονταν από βιβλιοθήκη βαβυλωνίων αστρολόγων και περιελάμβανε, παραδόξως, όλα τα αστρονομικά φαινόμενα μετά το 7 π. Χ. “Προτιμήθηκε το έτος αυτό, γράφει ο ιταλός μελετητής V. Messori, γιατί σύμφωνα με τους αστρονόμους των βαβυλωνίων, κατά το χρόνο αυτό έπρεπε να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις φορές η ένωση του Δία με τον Κρόνο στον αστερισμό των Ιχθύων: στις 29 Μαΐου, την 1η Οκτωβρίου και την 5η Δεκεμβρίου. Κανονικά η ένωση αυτή γινόταν κάθε 794 χρόνια και μόνο για μια φορά! Ο υπολογισμός αυτός των εμπειρογνωμόνων της SIPPAR κρίθηκε απόλυτα ακριβής από τους συγχρόνους αστρονόμους” (V. Messori, όπου ανωτ. Σελ. 108). Ακόμα οι αρχαιολόγοι ερμήνευσαν τα σύμβολα της αστρονομικής πλάκας. Ο Δίας  για τους αρχαίους αστρολόγους ήταν ο πλανήτης των ισχυρών του κόσμου, ενώ ο Κρόνος ήταν ο πλανήτης που προστάτευε το Ισραήλ. Ο αστερισμός των Ιχθύων θεωρούνταν ως σημείο του “τέλους των καιρών”.

Η θεωρία του Κέπλερ παραμένει μέχρι σήμερα η επικρατέστερη. Βεβαίως έχουν διατυπωθεί και άλλες, όπως αυτή των sypernova αστέρων (καινοφαινών αστέρων). Σύμφωνα με αυτή το άστρο των Χριστουγέννων ήταν ένας από τους 30 περίπου sypernova αστέρες του Γαλαξία μας, οι οποίοι εκρήγνυνται ξαφνικά κάθε χρόνο, γίνονται πάνω από 10.000 φορές λαμπρότεροι και ύστερα επανέρχονται στη φυσιολογική τους κατάσταση.

Από πλευράς συγχρόνων διακεκριμένων θεολόγων ελλήνων και ξένων, χωρίς να απορρίπτεται καμιά θεωρία, επιχειρείται να συνδυαστεί, όπως στην αρχαία Εκκλησία, το φυσικό με το υπερφυσικό, περιμένοντας τις νεώτερες επιστημονικές ανακοινώσεις για το όντως θαυμαστό αυτό γεγονός.

Η ευαγγελική διήγηση για την εμφάνιση του παραδόξου αστέρα της Γεννήσεως και της προσκύνησης των Μάγων ενέχει, εκτός από το μυστήριο και το θαύμα, υψηλό θεολογικό και ηθικό μήνυμα. Το Θείο Βρέφος της Βηθλεέμ είναι για τη Χριστιανική Θεολογία ο νοητός Ήλιος της Δικαιοσύνης, ο Οποίος ανέτειλε για να διαλύσει το πνευματικό και ηθικό σκοτάδι  που επικρατούσε στη γη. Ο αστέρας της Γεννήσεως φάνηκε ως δορυφόρος αστέρας του Ηλίου της Δικαιοσύνης Χριστού. Η προσκύνηση των Μάγων φανερώνει τον υπερεθνικό, παγκόσμιο και πανανθρώπινο χαρακτήρα του χριστιανικού μηνύματος και της νέας εν Χριστώ εποχής. Ο Χριστός είναι η μοναδική και υπέρτατη προσωπικότητα, ο Οποίος χώρισε την ιστορία στα δύο, στην προ Χριστού εποχή της εφιαλτικής ειδωλολατρίας, της δεισιδαιμονίας και του σκοταδισμού και στην μετά Χριστόν εποχή του φωτισμού, της χάριτος, του αγιασμού και της απολυτρώσεως από τα φρικτά δεσμά της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου! Αιώνια δόξα και αίνος στο μοναδικό Λυτρωτή μας Ιησού Χριστό!

Πηγή:http://aktines.blogspot.com

Ανυπόστατα τα περί ‘’κοινών αξιών’’ με το Ισλάμ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Οι διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και η πρέπουσα αγάπη προς κάθε άνθρωπο, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αφορμή διαθρησκειακών ατοπημάτων στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται με μωαμεθανούς.  Η αγωνιώδης αναζήτηση «κοινών αξιών», καταλήγει συνήθως σε συγκρητιστικά ατοπήματα και όχι σε ουσιαστικό διάλογο. 

Πολλές φορές καταντούν να ομιλούν οι στηρίζοντες τέτοιας μορφής «διαλόγους», με κοινωνιολογισμούς περί δήθεν «ετεροφοβίας» και ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια «να γνωρίσουν δήθεν τον άλλο».  Για ποια συνάντηση και γνωριμία με τον άλλο ομιλούν;  Ουδεμία αμφιβολία υπάρχει για την αντιτριαδική αυτή πλάνη,  μέσα από το πλήθος αιρέσεων που περιμάζεψε ο Μωάμεθ.  Για ποια «ετεροφοβία» λοιπόν ομιλούν; Το πράττουν για να γνωρίσουν δήθεν τον άλλο, του οποίου την πλάνη γνωρίζουν;  Τα περί δήθεν προκατάληψης μπροστά στο άγνωστο που προβάλλουν δεν υφίστανται.   

Στα πλαίσια της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιούν, παραπέμπουν σε προηγούμενους διαλόγους Χριστιανών με μωαμεθανούς.  Όσες φορές όμως έγινε διάλογος Χριστιανού με μωαμεθανό, κατέληξε σε ομολογητική απάντηση του Χριστιανού και ουδέποτε έγινε διαφυγή στο μεγάλο ατόπημα περί δήθεν «κοινών αξιών».  Η εφεύρεση των «κοινών αξιών» γίνεται προς ευαρέσκεια των μωαμεθανών. 

Ομιλώντας για «κοινές αξίες» με τον μωαμεθανισμό, αλλοιώνουν τις αξίες αυτές που θεωρούν ως «κοινές». Προσδίδοντας τον χαρακτηρισμό «κοινή αξία» σε αξίες που ο Χριστός προσέδωσε το πραγματικό τους κάλλος, προσδίδουν άλλο εννοιολογικό περιεχόμενο στις αξίες αυτές. 

Έχουμε την αγάπη ως κοινή αξία με το Ισλάμ;  Στο κοράνι ποια «αγάπη» διδάσκεται;  Η κορανική βία ποια αγάπη αφήνει να κηρυχθεί;   Μπορεί να θεωρηθεί η χριστιανική αγάπη με όλο της το μεγαλείο, ως «κοινή αξία» με τη μωαμεθανική θρησκεία, όπου η προτρεπόμενη κορανική βία προκαλεί αποτροπιασμό; 

Περί ποια ειρήνης μπορούν να ομιλούν ως δήθεν κοινής αξίας.  «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν· ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» (Ιω. 14,27) λέγει ο Κύριος. Δεν υπάρχει χρεία επεξήγησης.  Αρκεί ο λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με αυτό που προσθέτει, με το «ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» (Ιω. 14,27).  

Περί ποιου σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας μπορούν να ομιλούν ως «κοινής αξίας»;  Και μόνο στη κορανική στάση απέναντι στη γυναίκα να σταθούν, είναι αρκετό για να δειχθεί το είδος του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Ας μην τοποθετούν αξίες της χριστιανικής πίστης, το κάλλος των οποίων κατέγραψε ο ίδιος ο Κύριος, ως δήθεν «κοινές αξίες» με τη μωαμεθανική πλάνη  η οποία πολεμά την πίστη στον αληθινό Τριαδικό Θεό.   Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα περί «κοινών αξιών» με τη αντιτριαδική μωαμεθανική θρησκεία, προσδίδουν σε αξίες της χριστιανικής πίστης, το κάλλος των οποίων κατέγραψε ο ίδιος ο Κύριος, διαφορετικό εννοιολογικό επίπεδο.   Ο λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, «ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» (Ιω. 14,27) είναι σαφέστατος.

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΘΕΪΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 20η Ιουνίου 2022

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΘΕΪΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ!

Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν με πάμπολλες ανακοινώσεις μας γύρω από το φαινόμενο της αθεΐας, όταν κληθήκαμε να σχολιάσουμε κείμενα αθεϊστών συγγραφέων και αποδείξαμε επαρκώς, ότι ο αθεϊσμός είναι παραλογισμός! 

Και τούτο, διότι ενώ απορρίπτει κάθε είδους θρησκευτική πίστη, κατ’ ουσίαν  επαγγέλλεται μια άλλου είδους, μια «μεταφυσική» πίστη, η οποία όμως δεν μπορεί, εδώ και τριακόσια χρόνια να αποδείξει την….πίστη της! Και επειδή δεν μπορεί να αποδείξει τη δική της πίστη, δηλαδή την δήθεν ανυπαρξία του Θεού, προσπαθεί να καταρρίψει την πίστη, όσων έχουν διαφορετική πίστη και πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού! Περισσότερο από κάθε άλλη θρησκευτική πίστη η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πολεμήθηκε και πολεμείται, από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα με ένα πρωτοφανές μίσος και μανία από τα ποικίλα συστήματα της αθεΐας, είτε αυτά εμφανίστηκαν υπό την μορφή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, είτε του άθεου Ουμανισμού, είτε του Διαλεκτικού Υλισμού και Μαρξισμού, είτε υπό άλλες μορφές και προσωπεία, πίσω από τα οποία, βέβαια, κρύβεται ο εμπνευστής των, ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου, πίστεως και απιστίας, αληθείας και ψεύδους, διεξάγεται ένας αδιάλειπτος και τιτάνιος αγώνας, ο οποίος θα συνεχίζεται μέχρι συντελείας των αιώνων. Στον αγώνα αυτόν η απιστία και ο αθεϊσμός ανέκαθεν στρατολόγησε όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο στράφηκε προς την επιστήμη, στην οποία αναζήτησε στηρίγματα, για να δικαιωθεί. Ένα δε από τα σπουδαιότερα επιχειρήματα, τα οποία προέβαλε, ήταν ότι η επιστήμη είναι ο μεγάλος πολέμιος του Χριστιανισμού και ότι οι μεγάλοι επιστήμονες της ανθρωπότητος με τις επιστημονικές τους ανακαλύψεις έρχονται δήθεν σε αντίθεση με τη χριστιανική πίστη και καταρρίπτουν τον «μύθο περί του Χριστιανισμού».

Την «παντιέρα» του αθεϊσμού την κρατούν σήμερα κάποιοι ελάχιστοι επιστήμονες, οι οποίοι διαποτισμένοι από τα σύγχρονα αθεϊστικά, ιδεολογικά ρεύματα, χρησιμοποιούν τις επιστημονικές τους γνώσεις, για να τις θέσουν στην υπηρεσία της αθεΐας.  Ένας από αυτούς υπήρξε και ο γνωστός Άγγλος φυσικός Στίβεν Χόκινγκ. Ασφαλώς ως επιστήμων υπήρξε μια ιδιοφυΐα και  η συμβολή του στον χώρο της αστροφυσικής και στη μελέτη του Σύμπαντος είναι αναμφισβήτητη. Ωστόσο αποδείχθηκε φοβερά ανεπαρκής εις ό,τι αφορά τις μεταφυσικές αντιλήψεις του και κυρίως στις δοξασίες του περί Θεού. Παρά το γεγονός ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, υποφέροντας από μία σπάνια μυϊκή ασθένεια, δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει την μικρότητα του, την ανεπάρκειά του. Κυριεύτηκε από ένα απίστευτο εγωισμό, πίστευσε ότι έγινε πάνσοφος και νόμισε ότι εφόσον κατανόησε ορισμένα «μυστήρια» του αισθητού κόσμου, (π.χ. μαύρες τρύπες του διαστήματος), θα μπορούσε να κατανοήσει και τον άπειρο και ακατανόητο από το ανθρώπινο μυαλό, Θεό! Και επειδή δεν κατόρθωσε να τον κατανοήσει, (φυσικό ήταν), τον αρνήθηκε με τον  πλέον αφελή τρόπο, ο οποίος δεν ταίριαζε σε καμιά περίπτωση στην κατά τα άλλα επιστημονική του αξία!

Μετά το θάνατό του κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, με τίτλο: «Σύντομες απαντήσεις σε μεγάλα ερωτήματα»στο οποίο αναπτύσσει τις μεταφυσικές ιδέες του. Σ’ αυτό προσπαθεί, με τρόπο πραγματικά παιδαριώδη, να «αποδείξει» την ανυπαρξία του Θεού!  Ιδού τι έγραψε για την πίστη στο Θεό:  Αρχίζει με το ερώτημα: «αν υπάρχει Θεός» και δίνει την εξής απάντηση«Νομίζω», λέει, «ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε αυθόρμητα εκ του μηδενός, σύμφωνα με τους νόμους της επιστήμης. Αν αποδέχεστε, όπως εγώ, ότι οι νόμοι της φύσης είναι καθορισμένοι, τότε δεν χρειάζεται πολύ για να ρωτήσετε: ποιός ρόλος απομένει για το Θεό;….Αν θέλετε, μπορείτε να πείτε ότι οι νόμοι αυτοί είναι έργο του Θεού, αλλά αυτό είναι μάλλον ένας ορισμός του Θεού, παρά μια απόδειξη για την ύπαρξή του», (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)! Για τον Χόκινγκ οι νόμοι της βαρύτητας, της σχετικότητας, της κβαντομηχανικής κ.α. είναι αρκετοί για να εξηγήσουν τα πάντα στο σύμπαν!  Κατά την ταπεινή μας γνώμη οι νόμοι της φύσεως μπορούν ασφαλώς να μας εξηγήσουν πολλά γύρω από τη λειτουργία του σύμπαντος, όχι όμως τα πάντα, δεδομένου ότι  ακόμη και μέχρι σήμερα πολλά φυσικά φαινόμενα δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και η επιστήμη δεν μπορεί προς το παρόν να μας δώσει σαφείς και πλήρεις απαντήσεις γι’ αυτά. Σίγουρα όμως δεν  μπορούν να μας απαντήσουν στα ερωτήματα: Πως δημιουργήθηκαν, ή  ποιος δημιούργησε τους φυσικούς νόμους και γιατί αυτοί λειτουργούν, με τον τρόπο που λειτουργούν και όχι διαφορετικά; Επίσης όταν δεχόμαστε ότι οι νόμοι της φύσεως είναι έργο του Θεού, αυτό δεν σημαίνει ότι φτάνουμε σε ένα ορισμό του Θεού, όπως αφελώς νομίζει ο Χόκινγκ, διότι ο Θεός είναι στη φύση του άπειρος και ακατάληπτος, ενώ οι νόμοι της φύσεως μπορούν να ερευνηθούν και να γίνουν καταληπτοί. Επίσης χρησιμοποιώντας τη λέξη «νομίζω», στον ισχυρισμό του «ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε αυθόρμητα εκ του μηδενός», εκφράζει κατ’ ουσίαν μια πίστη, την οποία όμως δεν μπορεί να αποδείξει με επιστημονικά επιχειρήματα.

Παρά κάτω γράφει: «Μήπως όμως ένα θεϊκό χέρι δημιούργησε τον ‘αυτόματο πιλότο’ των φυσικών νόμων που διέπουν το σύμπαν; Αυτή είναι η βασική πεποίθηση των θρησκευόμενων επιστημόνων, (περίπου ένας στους τρεις επιστήμονες πιστεύει στο Θεό, σύμφωνα με έρευνες) και των απλών ανθρώπων…. Μήπως ο Θεός δημιούργησε τους κβαντικούς νόμους, που επέτρεψαν στην Μεγάλη Έκρηξη, (Μπιγκ Μπανγκ), να συμβεί; Δεν θέλω να προσβάλω οποιονδήποτε πιστό, αλλά νομίζω ότι η επιστήμη έχει πιο πειστική εξήγηση από έναν θεό δημιουργό»! Δεν μας εξηγεί, ποια είναι αυτή η «πιο πειστική εξήγηση» επειδή απλά δεν υπάρχει! Η θεωρία της «Μεγάλης Έκρηξης» δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά, αλλά παραμένει ως μια από τις πολλές θεωρίες περί της «αρχής του κόσμου», όχι καθολικά αποδεκτής και η οποία σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείει τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό! Είναι φανερό ότι οι μεταφυσικές απόψεις του Χόκινγκ, δεν αποτελούν επιστημονικά πορίσματα, αλλά προσωπικές αντιλήψεις, αυθαίρετους δογματισμούς, στους οποίους καταφεύγει, προκειμένου να φθάσει στο συμπέρασμα που θέλει, στην «τυχαία» δημιουργία του Σύμπαντος! Γι’ αυτό και ελάχιστη απήχηση είχαν και έχουν στον επιστημονικό κόσμο. Δεν αποκλείεται να αποτελούν εξωτερικεύσεις και ξεσπάσματα της ταραγμένης ψυχικής του κατάστασης, εξαιτίας της χρόνιας αναπηρίας του.

Πρόσφατα εμφανίστηκε ένα 15χρονο παιδί ελληνικής καταγωγής, ένα παιδί- θαύμα, όπως θα φανεί στη συνέχεια, για να ταράξει τα νερά στο χώρο της «μαχητικής αθεΐας» και ιδιαίτερα στους θαυμαστές του Χόκινγκ. Ονομάζεται Ουίλιαμ (Βασίλειος) Μαΐλλης και είναι υιός ιερέως. Σύμφωνα με δημοσίευμα: «Πάνε σχεδόν έξι χρόνια από τότε που ο Ουίλιαμ (Βασίλειος) Μαΐλλης, μάγευε το κοινό στην τελετή αποφοίτησής του από το λύκειο Penn-Trafford στο Πίτσμπεργκ, απαγγέλλοντας στίχους από τη Βίβλο στα αρχαία Ελληνικά και εξηγώντας αποφθέγματα του Καρτέσιου. Τότε ήταν μόλις εννέα ετών. Πριν από τέσσερα χρόνια ο μικρός ομογενής -παιδί θαύμα τον χαρακτήρισαν από την ηλικία των πέντε ετών- αποφοίτησε από το κολλέγιο Saint Petersburg στη Φλόριντα και ετοιμαζόταν να συνεχίσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, όπως είπε σε τοπική εφημερίδα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, την ενορία του ιερέα πατέρα του, π. Πέτρου Μαϊλλη, στην περιοχή Τάμπα Μπέι. […]  Τον Αύγουστο ο μικρός θα αρχίσει σπουδές Φυσικής, ώστε να κάνει αργότερα -στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον – καριέρα στην Αστροφυσική και να εργαστεί στη NASA».

Πριν από δύο χρόνια η ιστοσελίδα upsocl.com δημοσίευσε ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στον Ουίλιαμ, με τίτλο «13χρονος ιδιοφυΐα προσπαθεί να αποδείξει ότι ο Stephen Hawking έχει άδικο». Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ουίλιαμ πιστεύει ότι «ο Θεός υπάρχει». Είπε: «Το πρώτο ποτό από το ποτήρι της φυσικής επιστήμης θα σε κάνει άθεο, αλλά στον πάτο του ποτηριού σε περιμένει ο Θεός.… Γιατί είναι πιο λογικό ότι κάτι δημιούργησε το σύμπαν παρά ότι το σύμπαν δημιούργησε τον εαυτό του» (Πηγή: in.gr)! Εμείς απλά να προσθέσουμε πως η «αυτοδημιουργία» του κόσμου είναι τόσο παράλογη πίστη, ώστε καταρρίπτεται από την στατιστική επιστήμη, σύμφωνα με την οποία τα 13.000.000.000 χρόνια υπάρξεως του κόσμου, είναι απίστευτα ανεπαρκή για να «δημιουργηθούν» κατά τύχην οι συνθήκες δημιουργίας και το σπουδαιότερο οι συνθήκες δημιουργίας της ζωής, (βλ. Α. Αντωνίου, δρ. Αστροφυσικής, «Η Ζωή στο Σύμπαν, μύθος και πραγματικότητα», 2009)!

Είναι γεγονός ότι οι αθεϊστικές μεγαλοστομίες, ντυμένες με το κάλυμμα της επιστήμης, δεν αποτελούν τίποτε περισσότερο από πίστεις και μάλιστα πίστεις πολύ πιο βαθιές από τις θρησκευτικές! Ο μεγάλος Έλληνας αστροφυσικός μακαριστός Δημήτριος Κωτσάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο περισπούδαστο έργο του με τίτλο: «Οι πρωτοπόροι της Επιστήμης και η γένεσις του κόσμου», («Κοσμολογικά θέματα», Αθήναι 1976, σελ. 134), διακηρύσσει με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο την παρουσία του Θεού μέσα σ’ όλη την κτίση. Γράφει: «Διαβλέπει ο νους του ανθρώπου μέσα εις την δημιουργίαν τα ίχνη του Θεού και η καρδιά του διαισθάνεται ότι ζή μέσα εις μίαν θείαν ατμόσφαιραν. Πρέπει όμως να σταματήσει ο ανθρώπινος λόγος, ο ορθός λόγος, που συχνά είναι ξηρός, να ομιλήσει ο όλος άνθρωπος με όλας τας δυνάμεις της ψυχής του και του είναι του, διά να διαπιστώσει την παρουσίαν Εκείνου, ο οποίος ‘ην εν αρχή….πάντα δι’ αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν’», (Ιω. 1,2,3). Ουσιαστικά επαναλαμβάνει τον θεόπνευστο λόγο του ψαλμωδού: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα», (Ψαλμ. 18,1).

Όπως έγραψε ο επίτιμος αρεοπαγίτης κ. Ευάγγελος Aνδριανός«Όσοι με τα υπάρχοντα μέσα της Eπιστήμης δεν μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο και δεν περιορίζονται σε μια θεωρία, αλλά λένε ‘δεν πιστεύω’, κινούνται και αυτοί στον χώρο της μεταφυσικής, έξω από τα όρια της Eπιστήμης. Oταν ο κ. Xόκινγκ λέει ότι ‘δεν πιστεύει’ και ειρωνεύεται όσους πιστεύουν, έχει εξέλθει από τα όρια της επιστήμης του και κινείται και αυτός στον χώρο της μεταφυσικής»! Ο αρχ. π. Κύριλλος Κωστόπουλος, Δρ. Θεολογίας, παρατηρεί τα εξής για τον αθεϊστικό παραλογισμό: «Ο σημερινός άνθρωπος ξεπέρασε την αθεΐα του Διαφωτισμού και της λογικής υπεροχής και εισήλθε στον χώρο της αθεΐας του τρόμου και της απελπισίας. Με κάθε τι το οποίον σκέπτεται, εκφράζει και πράττει, αποδεικνύει ότι έχει φθάσει στον έσχατο παραλογισμό και την απογύμνωση από κάθε, έστω, προσωπείο….Η ορθόδοξος πορεία προς την αποδοχή της υπάρξεως του Θεού είναι πορεία – τρόπος ζωής και όχι σκέψεως και λογικής. Είναι βιωματική εν ταπεινώσει σχέση και αποδοχή και όχι εγωϊστική και ορθολογιστική κατανόηση. ‘Μακάριος ο πάσης ελπίδος των κατά τόν κόσμον τούτον εαυτόν αποστήσας, καί μόνην έχων εαυτού ελπίδα τόν Θεόν’» Θεολογικές και Φιλοσοφικές προσεγγίσεις», Πάτρα 2006, σ.σ. 17-21)!

Θεωρήσαμε χρέος μας να σχολιάσουμε την σημαντική αυτή είδηση, τιμώντας έναν νεαρό Έλληνα, του οποίου η προσφορά στον χώρο της επιστήμης προοιωνίζεται λαμπρά. Ελπίζουμε ότι το παιδί αυτό, προικισμένο από τον Θεό με φώτιση και φρόνηση, θα λαμπρύνει το χώρο της αληθινής επιστήμης και θα την αποκαθάρει από τις ανόητες ιδεοληψίες των αθεϊστών με τη γνωστή εχθρότητα προς την πίστη στο Θεό και μάς τους πιστούς! Παραπέμπομε και στο πόνημα του Μητροπολίτου μας Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, που δωρεάν είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεώς μας, (imp.gr), με τίτλο: «Κόσμος: Εξέλιξις, ή δημιουργία; Τυχαιότης, ή απερινόητος σκοπιμότης; Φυσική επιλογή, ή πάνσοφος Θεία Πρόνοια;» Εκεί θα βρούμε εκπληκτικά στοιχεία, που θεμελιώνουν τον ταπεινό μας λόγο απολύτως!!!

Κλείνοντας, θέλουμε να εκφράσουμε τη χαρά μας γιατί ο φωτισμένος και ευφυέστατος αυτός νέος δίνει την μαρτυρία της πίστεως στην σύγχρονη ανθρωπότητα της πλήρους αποστασίας και ισοπεδώσεως των πάντων. Η θαυμαστή περίπτωσή του μας θυμίζει τον θεόπνευστο λόγο του αποστόλου Παύλου, ότι «τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα τους σοφούς καταισχύνη, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα καταισχύνη τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός, και τα μη όντα, ίνα τα όντα καταργήση», (Α΄Κορ.1,21-28)! Εν προκειμένου εξέλεξε ένα νεαρό παιδί, για να ντροπιάσει έναν υπερφίαλο «σοφό», τον διάσημο κατά κόσμο, Stephen Hawking και τους επίσης υπερφίαλους ομοίους του!

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Πηγή: http://aktines.blogspot.com