Ομοφυλοφιλία: Απελευθέρωση ή Δουλεία;

«Οὐαὶ οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς,

οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκύ,

Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς,

καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες»

Ἠσαΐας 5, 20-21

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν θέσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ν. Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ ἐπὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ μὲ δεδομένο τὴν ἀπὸ ἐτῶν ἔκπτωση ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν στὸ μεῖζον αὐτὸ ζήτημα τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας, γίνεται ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο τὸ ἐρώτημα τῆς Σοφίας Σειράχ: «τὶ ἐστιν ἄνθρωπος;» καὶ «τὶς ἡ χρῆσις αὐτοῦ;» (Σοφ. Σειρ. 18,8)

Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου χαρακτηρίζει τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς παρὰ φύσιν πάθος ἀτιμίας καὶ ἀσέλγειας, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἁμαρτία αὐτὴ καθ’ἑαυτὴν ἐξεβίασε τὴ φωτιὰ τῆς γέενας νὰ φανεῖ ἐνωρίτερα κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον. Παρὰ ταῦτα, ἄνθρωποι ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸν φθηνό »ἀγαπισμό» τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ ἀπαταιῶνος, μὲ περισσὸ θράσος ἐπιμένουν νὰ διαβρώνουν τὴν ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰ νοσηρὰ διανοήματά τους. Ἡ διδαχή ‘’ἑτέρου Εὐαγγελίου’’ παρ’ ὅ ἐδόθῃ ἡμῖν ἐκ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, καθιστᾶ αὐτομάτως τὸν ἑτεροδιδάσκαλον ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

Στὶς ἄκρως ἐμετικὲς ἀποστροφές, τοῦ ὡς ἄνω Μητροπολίτου, μὲ τὴν προωθημένη ἡμιμάθειά του, ὅπως ἀπεδείχθῃ, τόσο σὲ θεολογικὸ ὅσο καὶ σὲ ἐπιστημονικὸ πεδίο, ἔχω νὰ ἐπισημάνω τὰ ἀκόλουθα ἐλάχιστα ἀλλὰ ἐνδεικτικά, ποὺ ἀποτελοῦν προδημοσίευση, ἀπὸ τὴν ὑπὸ ἔκδοση μονογραφία μου, Ἡ Αὐτονομία τοῦ ἔρωτα, Ὁμοφυλοφιλία: Ἀπελευθέρωση ἢ δουλεία. Πρόκειται γιὰ μελέτη στὶς ρίζες τῆς ζωῆς, στὴν ἔκπληξη τῆς δημιουργίας, μέσα ἀπὸ τὴν διαλεκτικὴ ἱεροῦ καὶ βεβήλου στὴν διαχρονία καὶ τὸ τώρα.

1. Ἁγία Γραφὴ καὶ Πατερικὴ διδασκαλία (ἀντιπροσωπευτικὰ χωρία)

α. Ἀπὸ τὴν κατ’ ἐξακολούθηση ἀμετεώριστη διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐπιλέγω τὸν λόγο τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα περὶ ὁμοφυλοφιλίας: «Ὅπως τὰ Σοδομα καὶ τὰ Γόμορα καὶ οἱ τριγύρω τοὺς πόλεις, ποὺ κατὰ παρόμοιο τρόπο πρὸς τοὺς ἀσεβεῖς αὐτούς, γιὰ τοὺς ὁποίους μίλησα παραπάνω παρέδωκαν τοὺς ἑαυτούς τους στὴν πορνεία καὶ πῆγαν πίσω ἀπὸ ἄλλη σάρκα καὶ παρασύρθηκαν σὲ παρὰ φύσιν ἀσέλγειες εἶναι ἐνώπιον μας παράδειγμα ἁμαρτωλῶν, οἱ ὁποῖοι τιμωρήθηκαν μὲ τὴν ποινὴ τῆς φωτιᾶς ποὺ τοὺς ἔκαυσε ἀμετάκλητα καὶ γιὰ πάντα.» (στίχ. 7 κ. ἑ.)

β. Ἀπὸ τὴν Πατερικὴ διδασκαλία, συνοπτικώτατος, ὁ ἁγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας κατηγορεῖ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, ὅτι διαφθείρουν τὴν πλασθεῖσα ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀνδροπρεπῆ μορφή (»θεόπλαστον ἀνδροπρεπῆ μορφήν») ἑκουσίως ἢ ἀναγκαζόμενοι καὶ ἔτσι γίνονται μολυσματικὴ θανατηφόρα νόσος (»λοιμοὶ τῆς φύσεως»), μίασμα τῆς πολιτείας (»σπίλοι πολιτείας») καὶ τῆς ζωῆς ὑβριστές (»ζωῆς ἐφύβριστοι»).

2. Ἑλληνική ἀρχαιότητα

Ὁ Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεὺς (120-192 μ.Χ.) συνοψίζει τὴν ἀντίληψη περὶ ὁμοφυλοφιλίας, ποὺ ἀπαντᾷ στὴν ὁμηρική, τὴν ἀρχαϊκή, τὴν κλασσική, τὴν ἑλληνιστικὴ καὶ τὴν ῥωμαϊκὴ περίδο. Τὴν χαρακτηρίζει ὡς «ἀμφίβολον αἴνιγμα διπλῆς φύσεως» ἢ «ἀσπόρων τεράστιον αἴνιγμα». Τὴν θεωρεῖ σαφῶς ὡς «νόσον» μὲ τὸ αἰτιολογικόν ὅτι «ἡ πάντα τολμῶσα τρυφὴ» παρενόμησε «θεσμὸν ἀνάγκης ὅσιον» παραβιάζουσα «τὰ ἀκίνητα τῆς προνοίας δόγματα». Ἀποτέλεσμα δὲ αὐτοῦ ἀποτελεῖ τὸ ἐνδεχόμενο, ὅπως «τελείως ἄσπερμον ἡμῶν φθαρῇ τὸ γένος».

3. Θεωρία τῆς ἐξέλιξης καὶ ὁμοφυλοφιλία

Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀσύμβατη μὲ τὴν ἐξελικτικὴ θεωρία, ποὺ διέπει τοὺς ὅρους τῆς κληρονομικότητας. Ἀναδύεται, λοιπόν, τὸ ἐρώτημα˙ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ διατηρεῖται ἕνας γονότυπος, ὁ ὁποῖος παράγει φαινότυπο, ποὺ ἀποκλείει τὴ ἀναπαραγωγὴ νέου γονότυπου; Ἐτσι φθάνουμε σὲ φαινοτυπικὸ ἀδιέξοδο.

Μὲ ἄλλα λόγια, ἀφοῦ οἱ ὁμοφυλόφιλοι, στὴ πλειονότητά τους, δὲν ἀποκτοῦν παιδί, θὰ ἔπρεπε μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου νὰ ἔχει ἐξαφανισθεῖ ἐκεῖνος ὁ γονότυπος, ποὺ προσδιορίζει τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἐφ’ὅσον αὐτὸς ὑπάρχει. Τὸ γεγονός, ὅμως, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία ὑπάρχει στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες, ὠθεῖ τοὺς ἐρευνητὲς νὰ ὁμιλοῦν γιὰ »δαρβινικὸ παράδοξο». Αὐτὸ τό »παράδοξο», τῆς ἀνδρικῆς ὁμοφυλοφιλίας, προσπαθοῦν νὰ ἑρμηνεύσουν, μὲ διάφορες προσεγγίσεις ἐκ τῶν ὁποίων καμμιὰ δὲν ἔχει ἐπαληθευθεῖ.

4. Γενετικὴ καὶ ὁμοφυλοφιλία

Μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς γενετικῆς ὑπῆρξαν, ἀπὸ ἐτῶν, πολλὲς προσπάθειες, ποὺ εἶχαν ὡς στόχο νὰ ἀνιχνευθεῖ ἐνδεχόμενη γενετικὴ προδιάθεση γιὰ ὁμοφυλοφιλία. Μέχρι σήμερα δὲν ἔχει δοθεῖ ἀπάντηση, οἱ περισσότεροι δὲ τῶν ἐρευνητῶν θεωροῦν, ὅτι ἀποτελεῖ οὐτοπία νὰ ἀναζητεῖται ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ τάση σὲ ἕναν καὶ μόνον παράγοντα. ‘’Ἡ προσδοκία, ὅτι κάθε ψυχικὴ διαταραχὴ θὰ ἐξηγεῖται βάσει κάποιου ἁπλοῦ γονιδίου, νευροδιαβιβαστὴ ἢ νευρωνικοῦ κυκλώματος, ἀποδείχθηκε ἀφελὴς καὶ ἀπατηλή ‘’, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα τῶν Jannini E.A., Blanchard R, κ.ἄ.

Τὸ 1993 ἀναφέρθηκε ἀπὸ τὸν Hamer καὶ συνεργάτες ἡ γενετικὴ σύνδεση τῆς ἀνδρικῆς ὁμοφυλοφιλίας μὲ τοὺς μικροδορυφορικοὺς δεῖκτες στὸ χρωμόσωμα Χ, καὶ μάλιστα τῆς περιοχῆς Xq28, μὲ βάση μοριακὲς προσεγγίσεις˙ ἀργότερα αὐτὸ ἐπιχειρήθηκε καὶ στὶς χρωμοσωμιακὲς περιοχὲς 7q36, 8p12 καὶ 10q26. Τὸ εὔρημα αὐτὸ δὲν ἐπιβεβαιώθηκε σὲ μετέπειτα μελέτες, ἀλλὰ καὶ νεώτερες ἔρευνες δὲν ὑποστηρίζουν τὴν ὕπαρξη ἑνὸς X-συνδεδεμένου γονιδίου, ποὺ μπορεῖ νὰ ὑποκρύπτει τὴν ἀρσενικὴ ὁμοφυλοφιλία˙ οἱ μελέτες σύνδεσης παράγουν μηδενικὰ ἀποτελέσματα.

Τὴν γενετικὴ ὑπόθεση τῆς ὁμοφυλοφιλίας δὲν εὐνοεῖ οὔτε ἡ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ τῶν ζώων. Σημαντικὴ μάλιστα εἶναι ἡ πειραματικὴ παρατήρηση, ὅτι τὰ ζῶα δὲν ἐκδηλώνουν ὁμοφυλοφιλικὲς τάσεις σὲ ἐλεύθερο χῶρο.

Ὁ κοινωνιοβιολόγος E.Wilson στηριζόμενος σὲ παρατηρήσεις τοῦ Calhoun (1992), ἐπισημαίνει ὡσαύτως, ὅτι σὲ πειραματικὰ συνωστισμένο πληθυσμὸ ἀρσενικῶν ἀρουραίων παρατηρήθηκε «ὑπερτεταμένη συμπεριφορά, ὡρισμένοι μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἐπέδειξαν ὑπερσεξουαλικότητα καὶ ἐνεπλάκησαν σὲ κανιβαλισμό.» Ἀκόμη καὶ σὲ χαρακτηριζόμενες ὡς ὁμοφυλοφιλικὲς ἐνδείξεις στὴ συμπεριφορὰ κάποιων ζώων, ὅπως ἡ λόρδωση σὲ ποντίκια, ὑπάρχει ἀμφισβήτηση, διότι ἡ παρουσία τοῦ θηλυκοῦ τίς ἀκυρώνει.

Ὑπάρχει μιὰ ἄνευ προηγουμένου προσπάθεια νὰ ἐγκαταστήσουν τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς μιὰ ἄλλου εἴδους ἔκφραση τῆς σεξουαλικότητας ἐξ ἴσου φυσιολογικὴ μὲ τὴν ἑτεροφυλοφιλία. Καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο παραποιοῦνται τὰ πραγματικὰ δεδομένα, εἴτε ἀπὸ πρόθεση εἴτε ἀπὸ μεθοδολογικὲς ἀστοχίες ἑνὸς προβλήματος, ἰδιαίτερα πολύπλοκου, ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους κλινικοὺς ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνουν, ὅτι ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου ἀποστρέφεται τὸ παρὰ φύσιν, καὶ ἀναζητοῦν ἐρείσματα γιὰ τὴν δικαίωση τῆς ἐκτροπῆς τους. Ἀγνοοῦν ἢ ἀρνοῦνται ὅτι ἡ φύση οὐδὲν μάτην ποιεῖ, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, γι’ αυτὸ καὶ ἀποστρέφεται τὸ κενό. Ἰσχυρὰ παραδείγματα ἀποτελοῦν ὁ Alfred C. Kinsey, ὁ Kallman καὶ οἱ Bailey JM Pillard RC.

Ἀλλωστε, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐρευνῶν γίνεται στὴν πολυπολιτισμικὴ ἐπικράτεια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅπου τὰ πληθυσμιακὰ μεγέθη εἶναι μεγάλα, ἀλλὰ κινοῦνται πάνω σὲ κενὴ γῆ, χωρὶς ἱστορικὸ ὑπόβαθρο καὶ ἀξίες ζωῆς.

5. Ἐπιγενετικὴ καὶ ὁμοφυλοφιλία

Ἐπιγενετικὴ εἶναι ἡ μελέτη κληρονομήσιμων ἀλλαγῶν στὴν ἔκφραση των γονιδίων, οἱ ὁποῖες ὅμως ἀναστρέφονται, χωρὶς νὰ ἀλλάζει ἡ ἀλληλουχία τῶν γονιδίων. Ὡς ἐπιγενετικὲς ἀλλαγὲς θεωροῦνται οἱ ἀλλαγὲς στὰ χαρακτηριστικὰ τῶν κυττάρων, ἀνάλογα μὲ τὸ περιβάλλον καὶ γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα, καὶ γίνονται μέσα ἀπὸ τὴν μεθυλίωση τοῦ DNA, ἀκόμη καὶ στὴν ἐμβρυικὴ ζωή.

Μὲ τὴν ἐπιγενετικὴ ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ DNA δὲν εἶναι τό ‘’πεπρωμένο’’ μας. Ἔτσι σπάζει ἡ νομοτέλεια τοῦ DNA καὶ ἀκυρώνεται ὁ γενετικὸς ντετερμινισμός.

Ἑπομένως, ἔχουμε κληρονομικότητα ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ DNA, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ περιβάλλοντος. Παράδειγμα ἡ ἐπίδραση φαρμάκων, ὅπου οἱ χημικὲς οὐσίες μπορεῖ νὰ προκαλέσουν ἀλλαγὲς στὴν ἔκφραση γονιδίων, ποὺ παραμένουν πολὺ καιρὸ μετὰ τὴ διακοπὴ τῆς ἔκθεσης. Αὐτὸ ὀνομάζεται Pharmacoepigenomics («φαρμακοεπιγονιδιωματική»).

Ἡ διαφορά, λοιπόν, μεταξὺ τῆς γενετικῆς κληρονομικότητας καὶ τῆς ἐπιγενετικῆς κληρονομικότητας ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πρώτη δὲν εἶναι ἀναστρέψιμη ἡ δεύτερη, ὅμως, εἶναι καὶ διαρκεῖ γιὰ συγκεκριμένο καὶ μόνον χρονικὸ διάστημα.

Οἱ νέοι ὅσιοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης καὶ Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἄμοιροι ἰατρικῆς καὶ ἐν γένει ἐπιστημονικῆς παιδείας, ἀλλὰ πλήρεις Ἁγίου Πνεύματος, ἐπεσήμαιναν τὴν ἀνάγκη τῆς κατὰ φύσιν εὐπρέπειας στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν συζύγων, διότι διαφορετικά, ὅπως τόνιζαν, εἶναι δυνατὸν νὰ ταλαιπωρήσουν τὰ παιδιὰ τους μὲ ἐπιγενετικὰ προβλήματα, ὅπως καὶ αὐτὸ τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

6. Περιβαλλοντικοὶ παράγοντες καὶ ὁμοφυλοφιλία

Σήμερα παρατηρεῖται, ὅτι γίνεται προσπάθεια ἡ ὁμοφυλοφιλία νὰ ἀποτελέσει προϊὸν μάθησης, ἐφ’ὅσον οὔτε ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης, οὔτε ἡ γενετικὴ μποροῦν νὰ τὴν αἰτιολογήσουν ὡς φυσιολογικὴ κατάσταση.

Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδοψυχιατρικὴ Ἑταιρία σὲ πλήρη ταύτιση μὲ τίς θέσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ψυχιάτρων, ἀποφαίνονται κατηγορηματικῶς, ὅτι «κανεὶς δὲν γεννιεται μ’ἕνα κοινωνικὸ φῦλο. Τὸ κοινωνικὸ φῦλο (gender) εἶναι μιὰ κοινωνικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἀντίληψη καὶ ὄχι μιὰ ἀντικειμενικὰ βιολογική (sex)» καὶ ὅτι «ἡ πεποίθηση ἑνὸς ἀτόμου, ὅτι αὐτὸς ἢ αὐτὴ εἶναι κάτι ποὺ δὲν εἶναι, στὴν καλλίτερη περίπτωση εἶναι ἕνα σημάδι σύγχυσης», δηλαδὴ ψυχικῆς διαταραχῆς.

Κατὰ συνέπεια, ἡ ἄσκηση ἀγωγῆς καθὼς καὶ τὸ περιβάλλον παίζουν, καθοριστικὸ ρόλο στὴ διαμόρφωση ἀντιλήψεων καὶ τρόπου ζωῆς.

Συνεπῶς, τὰ ὑποστηριχθέντα ἀπὸ τὸν ὡς ἄνω Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ, εἶναι ἀπολύτως ἀσύμβατα μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα. Τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρὸ καὶ οἱ τρεῖς Συνοδικὲς Ἐπιτροπές, ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἐπὶ τῆς Χριστιανικῆς ἀγωγῆς καὶ Νεότητος, ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων, καὶ ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς δὲν μποροῦν πλέον νὰ προσποιοῦνται ἄγνοια ἢ, κατὰ τὸ κοινῶς λέγεσθαι, νὰ παριστάνουν τόν »κινέζο.»

Ἀντίθετα πρὸς τὴν ἄπόψη γνωστοῦ πρεσβυτέρου γιὰ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς θεωρίες του, ὅτι ὑπάρχουν ἀναπάντητα ἐρωτήματα ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ. Ἡ πίστη μας καὶ ἡ ἐμπειρία τῶν ἁγίων βεβαιώνει, ὅτι τὰ πάντα βρίσκουν τὴ λύση τους μέσα στὴν ὀρθοδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ ζωή.

Οἱ Ἐπίσκοποι δὲν βρίσκονται στὸ ἀπυρόβλητο καὶ ἐπισκοπικὸ ἀλάθητο στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία δὲν ἀπαντᾷ. Ἐπὶ τέλους, ἂς μὴ δυσχεραίνουν τὸ ἁγιαστικὸ ἔργο τῶν πρεσβυτέρων, οἱ ὁποῖοι εὐσυνειδήτως ἀγωνίζονται νὰ ἐπιτελέσουν τὸ πνευματικό τους καθῆκον ἀκινδύνως, διακονοῦντες τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας, μέσα ἀπὸ τὸν χρυσοῦν ποιμαντικὸν κανόνα: Κατακρίνεται ἡ ἁμαρτία καὶ ὄχι ὁ ἁμαρτάνων.

Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πάθος ἄτιμον, κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον, καὶ ὁ Σωκράτης στὸν Φαῖδρο διαπιστώνει, ὅτι »ὡς λύκοι ἄρνας ἀγαπῶσ’ ὡς παῖδας φιλοῦσιν ἐρασταί» δηλαδὴ ὅπως οἱ λύκοι ἀγαπᾶνε τὸ ἀρνί, ἔτσι καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἐρωτεύονται τὸν σύντροφό τους.

Ὁ Θεὸς δὲν δημιουργεῖ ἀρσενοκοῖτες. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Αὐτὲς εἶναι διαβολικὲς ἐπινοήσεις καὶ πνευματικῶς νοσηρὰ ἐπιτεχνάσματα, τὰ ὁποῖα ἐνισχύει πολλαπλῶς ἡ παράνοια ἀναγώγων ἀνθρώπων, ξένων πρὸς τὸ χριστιανικὸν ἦθος καὶ συσχηματισμένων μὲ τὴν ἀπάτη τοῦ κόσμου τούτου.

Ἐμεῖς γνωρίζουμε, ὅτι, ‘’ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔχει ἔλθει καὶ μᾶς ἔδωκε νοῦν γιὰ νὰ γνωρίζουμε Αὐτὸν ποὺ εἶναι ἀληθινός˙ καὶ εἴμεθα πραγματικὰ ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ Υἱῷ Αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστῷ. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος. Παιδιά, φυλαχθεῖτε ἀπὸ τὰ εἴδωλα.’’ (Α’ Ἰωάν. 19-21)

π.Στυλιανός Εμμ. Καρπαθίου MD, MSc, PhD, Θεολόγος-Ψυχίατρος (Εὐρύτατη βιβλιογραφία ὑπάρχει στὴν ὑπὸ ἔκδοση μονογραφία)

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Εστία Πατερικών Μελετών: Γάμος ομοφυλοφίλων

Τίς τελευταῖες δεκαετίες στήν Ἑλλάδα, παρά τίς κοκορομαχίες τῶν κομμάτων ἐξουσίας, παρατηροῦμε μία πιστή τήρηση τῆς νεοταξικῆς ἀτζέντας ἀπό ὅλες τίς κυβερνήσεις.

Εἰδικότερα ἐφαρμόζεται διαχρονικά πλήρης στήριξη στά ΛΟΑΤΚΙ αἰτήματα καί ἀνύπαρκτη δημογραφική πολιτική. Μάλιστα ἡ σημερινή κυβέρνηση συνέστησε γενική γραμματεία «δημογραφικῆς πολιτικῆς», ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μόνο μέ τό φεμινισμό (!), δείχνοντάς μας γιά ἄλλη μία φορά ἐξόφθαλμα, γιά πόσο ἀφελεῖς μᾶς ὑπολογίζουν οἱ ἄρχοντές μας.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἑτοιμάζεται καί τό σχέδιο νόμου γιά τήν ἀναγνώριση γάμου ὁμοφυλοφίλων, γιά νά δεχτεῖ ὁ ἱερός θεσμός τῆς οἰκογένειας ἀκόμα ἕνα ἰσχυρό χτύπημα ἀπό ἀνθρώπους πού ὑποχρεώνονται ἀπό τό Σύνταγμα νά τόν προστατεύουν. Φυσικά, θά ἀκολουθήσει καί ἡ δυνατότητα υἱοθεσίας, ἀφοῦ οἱ κυβερνῶντες γνωρίζουν καλά ὅτι ἀκόμα καί ἄν δέν τό νομοθετήσουν ρητῶς, ἀνοίγουν τόν δρόμο γιά δικαστική διεκδίκηση υἱοθεσίας ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια, μέ πρόσχημα τήν «ἀνισότητα» πού θά δημιουργηθεῖ ἀνάμεσα στά δυό εἴδη γάμων.

Τά συστημικά ΜΜΕ ἐδῶ καί χρόνια διαφημίζουν αὐτό τό «ἄνοιγμα» τοῦ γάμου, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν ὁ γάμος ὁμοφυλοφίλων ἀναγνωρίζεται σέ ὅλο τόν πολιτισμένο κόσμο. Στήν πραγματικότητα, ὁ γάμος ὁμοφυλοφίλων ἰσχύει σήμερα σέ 29 χῶρες σέ ὅλο τόν κόσμο, ἐνῶ πολλές εὐρωπαϊκές καί ὄχι μόνο χῶρες, ἔχουν μέχρι καί συνταγματική ἀπαγόρευση τέτοιων γάμων!

Σαφῶς καί σεβόμαστε κάθε ἄνθρωπο καί ὀφείλουμε νά τόν ἀντιμετωπίζουμε ὡς εἰκόνα Χριστοῦ, χωρίς χλεύη καί διακρίσεις. Τό θέμα τοῦ γάμου, ὅμως, δέν εἶναι ζήτημα ἰσότητας, διακρίσεων καί δικαιωμάτων, ἀλλά φυσικῶν νόμων, ἡ ὑπέρβαση τῶν ὁποίων συνιστᾶ οὐσιαστικά προσβολή τῆς ἔννομης τάξης, ἡ ὁποία ὀφείλει νά ἐναρμονίζεται μέ τά φυσικά ἰδιώματα τῶν ἀνθρώπων. Δέν εἶναι, δηλαδή, ὁ νόμος πού ἀπαγορεύει σέ ὁμοφυλόφιλους νά ἀποκτήσουν παιδιά, ἀλλά ἡ φύση. Καί αὐτό δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει, ὅσα νομοθετήματα καί ἄν ἐπιβάλει τό διεθνές λόμπυ τῶν ΛΟΑΤΚΙ.

Ἡ θεσμοθέτηση τέτοιων σχέσεων ὡς ἀπόλυτα φυσιολογικῶν καί καθ’ ὅλα ὁμοίων μέ τόν ἑτερόφυλο γάμο, θά ἔχει ὡς συνέπεια καί τήν πιό δυναμική «κατήχηση» τῶν παιδιῶν στά «πολύχρωμα» εἴδη οἰκογένειας, ὅπως ἤδη ἐπιχειρεῖται μέ τά προγράμματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς πού εἰσήχθησαν μέ τή σημερινή κυβέρνηση στά σχολεῖα. Θά δίνεται οὐσιαστικά ὤθηση στήν παιδική καί ἐφηβική περιέργεια, στόν πειραματισμό, στόν «ἀναστοχασμό» περί τοῦ βιολογικοῦ ἤ κοινωνικοῦ φύλου, κάτι πού εἶναι καταστροφικό γιά τόν εὐαίσθητο, εὐμετάβλητο καί πολλές φορές ἀντιδραστικό ψυχικό κόσμο τῶν νέων.

Γιά ἐμᾶς, γάμος, ἀνέκαθεν ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι ἡ ἕνωση δυό ἀνθρώπων διαφορετικοῦ φύλου, μέ σκοπό τήν κοινή πορεία πρός τή θέωση καί τή δημιουργία οἰκογενείας. Αὐτή ἡ παραδοσιακή οἰκογένεια εἶναι τό κύτταρο τῆς κοινωνίας. Αὐτή ἀποτελεῖ τό κρυφό σχολειό μέσα στή σημερινή πνευματική γενιτσαροκρατία καί δημιουργεῖ προσωπικότητες πού ἀντιστέκονται στίς νεοταξικές ἐπιβουλές. Αὐτή ἡ οἰκογένεια δέν παρασύρεται ἀπό τούς διαμορφωτές τῆς κοινῆς γνώμης καί δέν βρίσκει ἀδιέξοδα γιατί στρέφεται πάντα πρός τόν Θεό. Αὐτή ἡ οἰκογένεια εἶναι ἐμπόδιο στά σχέδια τῶν μεγάλων ἐπανεκκινητῶν καί γι’ αὐτό ἐπιχειρεῖται νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό νέες μορφές «οἰκογενείας».

Ὁ κατακλυσμός ἀπό τέτοιες «προοδευτικές» ἐξελίξεις μᾶς δημιουργεῖ ἕνα σφίξιμο, μία δικαιολογημένη ἀγωνία γιά τίς οἰκογένειές μας, γιά τά παιδιά μας, γιά τά παιδιά τῶν διπλανῶν μας, γιά τίς ἑπόμενες γενιές, γιά τίς ὁποῖες στήνεται ἕνα δυστοπικό σκηνικό πνευματικῆς ἀνελευθερίας καί σαρκικῆς ἀσυδοσίας, πού θέλει τόν ἄνθρωπο δέσμιο στά προσωπικά του πάθη, μέ ἀπώτερο σκοπό νά εἶναι δέσμιος στά κελεύσματα τῶν ἀνθρώπων πού θέλουν νά ἐλέγχουν τίς τύχες τῆς ἀνθρωπότητας.

Γιά αὐτό, προτείνουμε καί σέ αὐτή τήν περίπτωση κάθε νόμιμη ἀντίδραση στά ἀπαράδεκτα σχέδια τῶν κυβερνώντων, ἀλλά κυρίως τή μεγαλύτερη ἀντίδραση πού εἶναι ἡ προσωπική μας μετάνοια, ἡ σοβαρότερη ἐνασχόληση μέ τά παιδιά μας καί ἡ θωράκισή τους μέ τά ἰσχυρά ὅπλα τῆς προσευχῆς καί τῶν Μυστηρίων. Νά βιώσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πιό ἔντονα τήν πνευματική ζωή τῆς διαρκοῦς μετανοίας, ὥστε νά δώσουμε ἔμπρακτα τήν ἀντιπρόταση στούς ἀδελφούς μας, πού ἐπιπλέουν χωρίς ἐλπίδα ἀναστάσεως στό πέλαγος τῶν θλίψεων. Νά μήν ξεχνᾶμε στήν προσευχή μας καί τούς ἀδελφούς μας πού δοκιμάζονται ἀπό τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, νά τούς δίνει ὁ Θεός φώτιση, δύναμη καί πνευματική προκοπή.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Οι φεμινίστριες ζητούν 6 δις δολάρια για να προωθήσουν την παγκόσμια ατζέντα τους…

Οι φεμινίστριες ζητούν 6 δις δολάρια για να προωθήσουν την παγκόσμια ατζέντα τους που περιλαμβάνει το «δικαίωμα» των βιολογικών ανδρών να θεωρούνται «γυναίκες» και το «δικαίωμα» των βιολογικών γυναικών να σκοτώνουν τα αγέννητα παιδιά τους.

Από Center for Family & Human Rights

Rebecca Oas, Ph.D.

 12 Μαΐου 2022

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, D.C. 13 Μαΐου (C-Fam) Μια νέα έκθεση παροτρύνει τους δισεκατομμυριούχους φιλάνθρωπους του πλανήτη μας να επενδύσουν έως το 2026, πάνω από 6 δις δολάρια σε φεμινιστικές οργανώσεις, δηλ. περίπου 1,5 δις δολάρια ετησίως, προκειμένου «να πραγματοποιήσουν τη μεταμόρφωση της κοινωνίας όπως εκείνοι επιδιώκουν». Για να αποδείξουν ότι τέτοιες επενδύσεις θα αποβούν αποτελεσματικές, η έκθεση αναφέρει την πρόσφατη απελευθέρωση των νόμων για τις αμβλώσεις στην Αργεντινή, την Ιρλανδία και το Μεξικό.

Η έκθεση χαρακτηρίζει αυτές τις νίκες ως «ολοκληρωμένες νίκες» για τα φεμινιστικά κινήματα, τα οποία όπως περιγράφει, «βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στη συντονισμένη επίθεση από τα κινήματα κατά των «δικαιωμάτων» που φέρνουν πισωγύρισμα στις σκληρά κερδισμένες νίκες, όπως συνέβη στο Τέξας (στις Ηνωμένες Πολιτείες), στην Πολωνία, Αυστρία ή Γκάνα».

Η πολιτεία του Τέξας συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην έκθεση επειδή ψήφισε νόμο που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά από ανίχνευση του καρδιακού παλμού του εμβρύου. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε μια αμφισβήτηση αυτού του νόμου και τώρα εξετάζει εάν η άμβλωση είναι ή όχι συνταγματικό δικαίωμα. Λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση της έκθεσης, διέρρευσε ένα σχέδιο γνωμοδότησης του Ανώτατου Δικαστηρίου, που υποδηλώνει την πρόθεση του δικαστηρίου να ανατρέψει τον «Roe v.Wade», την απόφαση του 1973 που νομιμοποίησε την άμβλωση σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης στις ΗΠΑ ως συνταγματικό δικαίωμα.

Σύμφωνα με το  φεμινιστικό site Devex, αυτή η είδηση, δεδομένης της ευρείας παγκόσμιας επιρροής των ΗΠΑ, ​​«προκάλεσε κύματα σοκ στην κοινότητα των δικαιωμάτων των αμβλώσεων» και προκάλεσε περαιτέρω εκκλήσεις για χρηματοδότηση των φεμινιστικών αιτημάτων σε όλο τον κόσμο.

Ως άλλο ένα παράδειγμα της «διάβρωσης των δικαιωμάτων και της προοδευτικής πολιτικής», η έκθεση αναφέρει τη Συναινετική Διακήρυξη της Γενεύης, (Geneva Consensus Declaration) στην οποία περισσότερες από 30 χώρες επιβεβαίωσαν ότι «η άμβλωση δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα» και ότι η οικογένεια είναι η «φυσική και θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας» Αυτή η κοινή δήλωση υποστηρίχθηκε υπό την ηγεσία των ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά αργότερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακύρωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο συνασπισμός της «Συναίνεσης της Γενεύης», τον οποίο η φεμινιστική έκθεση καταγγέλλει ως τις «δυνάμεις κατά των δικαιωμάτων», χρεώθηκε την αποτροπή της «περαιτέρω προόδου στις δεσμεύσεις για περαιτέρω προώθηση της συμπεριληπτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, των σεξουαλικών δικαιωμάτων και των LGBTQI+ δικαιωμάτων».

H έκθεση καθιστά σαφές ότι τα δισεκατομμύρια που ζητούν οι φεμινιστικές οργανώσεις θα διατεθούν εκτός από τις αμβλώσεις και για την προώθηση της ιδεολογίας του φύλου. Σύμφωνα με τον  ορισμό που δίνουν, «γυναίκες, κορίτσια και μη δυαδικά άτομα είναι μια περιεκτική κατηγορία που αναφέρεται στις cis (δηλ. τις βιολογικές) και τις τρανς γυναίκες και κορίτσια (δηλ. βιολογικούς άνδρες) και σε άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως μη δυαδικά».

Γιατί όπως υποστηρίζουν οι συντάκτριες της έκθεσης, «οι φεμινίστριες ηγέτιδες και οι προσπάθειες πρέπει να χρηματοδοτούνται με αφθονία» προκειμένου να αντισταθμίσουν τα δεινά που προκαλούνται από την πατριαρχία, τον καπιταλισμό και άλλες αιτίες.

Σύμφωνα με έρευνα της AWID, μιας φεμινιστικής ομάδας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ των δωρητών της το Ίδρυμα Ford, το Open Society Foundation και το Swedish International Development Agency, οι φεμινιστικές οργανώσεις είναι «σημαντικά υποχρηματοδοτούμενες» και αυτό επίσης αναφέρεται στην έκθεση.

Η δημιουργία της έκθεσης υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, το οποίο υποσχέθηκε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε πέντε χρόνια για να υποστηρίξει την ισότητα των φύλων πέρυσι στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων στο Παρίσι (UN Women’s Gender Equality Forum in Paris). Παρά τις αρχικές του προσπάθειες να παρακάμψει το ζήτημα των αμβλώσεων, το Ίδρυμα Gates έχει μακρά ιστορία χρηματοδότησης ομάδων που προωθούν τις αμβλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Σε απάντηση στη γνωμοδότησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που διέρρευσε, ο Μπιλ Γκέιτς έγραψε στο Twitter ότι η ανατροπή της Roe v. Wade θα μας «φέρει 50 χρόνια πίσω». Η πρώην σύζυγός του Μελίντα κατήγγειλε με παρόμοιο τρόπο «τον περιορισμό της πρόσβασης στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας».

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Η.Π.Α.: Η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα καλύπτει έξοδα μετακίνησης για εργαζόμενές της που θέλουν να κάνουν άμβλωση

Σχόλιο «Αφήστε με να ζήσω!»: Πολυεθνικές και άλλες εταιρίες των ΗΠΑ αποφάσισαν να στηρίξουν τους εργαζομένους στην άσκηση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων… Θα επιτύχουν λοιπόν να έχουν εργαζόμενους που σκότωσαν τα παιδιά τους, διέλυσαν τα σπίτια τους, αμφισβητούν και αλλάζουν το φύλο τους, πειραματίζονται με το γάμο και την οικογένεια… Ό,τι καλύτερο για να έχει σταθερή πρόοδο μια εταιρία!

__________________________

Αρκετές εταιρείες, ανάμεσά τους η Yelp Inc, Citigroup, Levi Straus & Co και η Amazon, έχουν ήδη δεσμευθεί να καλύπτουν το κόστος για τις εργαζόμενές τους στις ΗΠΑ που θα αναγκάζονται να ταξιδέψουν σε άλλη περιοχή ή και πολιτεία προκειμένου να υποβληθούν σε άμβλωση.

Άλλες μεγάλες εταιρίες όπως η Walmart και η Target δεν έχουν προβεί σε ανακοινώσεις μετά τη διαρροή την προηγούμενη εβδομάδα σχεδίου απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο αυτό πρόκειται να ανατρέψει την ιστορική του απόφαση του 1973 με την οποία νομιμοποιήθηκαν οι αμβλώσεις στη χώρα.

Το θέμα είναι ακόμη πιο επείγον καθώς 31 πολιτείες των ΗΠΑ υιοθέτησαν φέτος νέους περιορισμούς στις αμβλώσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές του ινστιτούτου Guttmacher.

Η Microsoft «θα εξακολουθήσει να κάνει ό,τι μπορεί βάσει της νομοθεσίας για να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων της και να τους στηρίζει» ώστε να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμης σημασίας ιατρική περίθαλψη. Σε αυτή, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως η άμβλωση και θεραπείες που αφορούν τον επαναπροσδιορισμό φύλου.

«Η στήριξη επεκτείνεται για να περιλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για αυτές και άλλες ιατρικές υπηρεσίες η πρόσβαση στις οποίες είναι περιορισμένη λόγω του τόπου διαμονής ενός εργαζομένου», πρόσθεσε.

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

3 ἤ 300.000;

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ποιός ἀπό τούς δύο ἀριθμοὺς σᾶς τρομάζει; Γιὰ τὸ τρία θόρυβος. Ἐπί μῆνες ὅλα τὰ κανάλια ἀφιερώνουν μεγάλο μέρος τῶν εἰδήσεών τους. Γιὰ τὸ τρία ἔχουν ἀναστατωθῆ νοσοκομεῖα, νεκροτομεῖα, ἀστυνομία, ἀνακριτικὲς ἀρχές, δικαστήρια, νομικὸς κόσμος. Δικαιολογημένα; Ἀσφαλῶς. Γιατί αὐτὰ τὰ τρία ἦσαν παιδάκια. Ἀδελφάκια. Καὶ τὰ τρία πέθαναν μυστηριωδῶς. Γιὰ τὸ ἕνα, τὸ μεγαλύτερο λένε, ὅτι βρέθηκε ἡ ἄκρη. Ἤδη ἡ μητέρα εἶναι προφυλακισμένη. Αὐτή, λένε, τὸ σκότωσε, ὅταν ἦταν ἐννέα ἐτῶν. Γιὰ νὰ τὸ σκοτώση, λένε, τοῦ ἔδωσε μία οὐσία-δηλητήριο. Γιὰ τὰ ἄλλα δύο, πού πέθαναν σὲ πολὺ παιδικὴ ἡλικία, ἀκόμα ψάχνουν. Στὴν ἀρχὴ ρωτοῦσαν καὶ γιὰ τυχὸν εὐθύνη τοῦ πατέρα. Μὰ βρίσκονταν, λένε, σὲ διάστασι. Μὰ ὁ πατέρας, λένε, ἀποστασιοποιεῖται. Μὰ ἤδη ὁ πατέρας, λένε, θὰ παραστῆ σὲ τυχὸν δίκη ὡς πολιτικὴ ἀγωγή!

• Δὲν ξέρουμε τελικὰ τί θὰ ἀποφανθῆ ἡ δικαιοσύνη. Ἂν φυσικὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι ἡ 33χρονη μάνα δηλητηρίασε ἢ ἔπνιξε τὰ παιδιά της, θὰ πρόκηται γιὰ γεγονὸς πού συγκλονίζει ὄχι μόνο τὴν Πάτρα, ἀλλ’ ὁλόκληρο τό πανελλήνιο. Ἤδη ἡ ἀντίδρασις εἶναι μεγάλη. Γιὰ τὴν ἔμφανισί της στὴν ἀνάκρισι ἐλήφθησαν δρακόντεια μέτρα. Κόσμος συγκεντρώθηκε γιὰ νὰ τὴν «λιντσάρει». Ἀλλὰ καὶ στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ, ποῦ ὡδηγήθηκε, τὴν ἔβαλαν στὴν ἀπομόνωσι, γιατί, λένε, οἱ λοιπὲς κρατούμενες δὲν ἀνέχονται συγκρατουμένη μὲ τόσο βαρὺ κατηγορητήριο.

• Ἐμεῖς δὲν θὰ ἀποφανθοῦμε γιὰ τὴν 33χρονη ἐκ Πάτρας. Μέχρι νὰ δικασθῆ ἔχει, ὅπως κάθε κατηγορούμενος τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητας. Ἐμεῖς θὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀπόλυτη ἀντίδρασί μας γιὰ τὸν ἄλλο ἀριθμό, τὸν 300.000. Δὲν ζητεῖται ὁ δολοφόνος γι᾽ αὐτὸ τὸν ἀριθμό. Εἶναι γνωστοὶ οἱ δολοφόνοι, οἱ ἐγκληματίες, πού κάθε χρόνο σκοτώνουν στὸν τόπο μας ὄχι 3, ἀλλὰ 300.000 παιδάκια!

• Ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ παιδάκια, ποιοὶ οἱ ψυχροὶ δολοφόνοι τους καὶ γιατί δὲν συλλαμβάνονται; Ν᾽ ἀπαντήσουμε πρῶτα στὸ τρίτο ἐρώτημα: Γιατί δὲν συλλαμβάνονται; Ποιὸς νὰ τοὺς συλλάβη; Τὸ Κράτος; Μὰ τὸ Κράτος ἔφτιαξε τὸ νόμο ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων! Τὸ Κράτος ἀμείβει τὸν δολοφόνο ἐκτρωσιολόγο, ἐν γνώσει του ὅτι μὲ τὶς ἐκτρώσεις κάνει σὺν τοῖς ἄλλοις τραγικό τό πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας.

• Ἔκτρωσις: Μέθοδος παιδοκτονίας, πού δὲν ἀπαιτεῖ ἀνακρίσεις νὰ βρεθοῦν οἱ ἔνοχοι. Ἔκτρωσις: Ὅλοι τὴν γνωρίζουν, ἀλλ᾽ ἐλάχιστοι διαμαρτύρονται. Ἔκτρωσις: Ὄχι τρία, ἀλλὰ 300.000 παιδάκια κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα σφάζονται καὶ τὰ σωματάκια τους ρίχνονται στὸν… ὑπόνομο! Ἔκτρωσις: Τοῦ Ἡρώδη ἡ δουλειά, πού σήμερα ὅμως ἔχει ἀναρίθμητα θύματα.

• Πολλοὶ λένε: Νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν ἐκτρώσεων. Γιὰ τοὺς ἀγγέλους δὲν προσευχόμαστε. Στὸν οὐρανὸ βρίσκονται οἱ ἀκούσιοι μάρτυρες, μὰ πού ἦσαν ἀγγελούδια. Νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ τοὺς γονεῖς, πού θεώρησαν ἀνεπιθύμητα τά ἀγγελούδια τους καὶ τὰ «χάρισαν» στὸ μαχαίρι τοῦ σφαγέα. Νὰ μετανοήσουν. Νὰ προσευχηθοῦμε καὶ γιὰ τὸν σφαγέα. Νὰ μετανοήση, συνειδητοποιώντας ὅτι εἶναι ἄνθρωπος καὶ ὄχι δολοφόνος. Νὰ προσευχηθοῦμε καὶ γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, πού δὲν ξεσηκώνονται σὲ ζωντανὲς διαμαρτυρίες γιὰ τὰ ἀθωότερα πλάσματα τοῦ κόσμου.

—Κύριε, σῶσε τὴν Ἑλλάδα ἀπό τὴν ἐπιδημία τῶν ἐκτρώσεων! Κύριε! Ὄχι ἄλλο αἷμα ἀθώων ἐμβρύων. Κύριε! Φώτισε τοὺς ἄρχοντές μας νὰ νοιαστοῦν γιὰ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας μας. Διαφορετικὰ ἐκεῖνοι θὰ γίνουν οἱ νεκροθάφτες τῆς Ἑλλάδας, κι ἐμεῖς ὅλοι οἱ συνένοχοι γιὰ τὸ ἐθνοκτόνο τρομερὸ ἔγκλημα.

Πηγή: https://anastasiosk.blogspot.com