ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ (2ο)

῾Ριζωμένοι στὴν πίστι

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ πρώτη τοῦ νέου ἔτους. Κανονικὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶνε ἡ πρώτη τοῦ ἔτους. Γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο πρώτη τοῦ ἔτους εἶνε ἡ 1η Σεπτεμβρίου. Ἀλλὰ ἡ 1η Ἰανουαρίου, πρώτη τοῦ πολιτικοῦ ἡμερολογίου, ἐπικράτησε.

Νέο ἔτος χαιρετίζουμε, ποὺ ἀνέτειλε στὸν ὁρίζοντα. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε μὲ ἁπλᾶ λόγια νὰ διατυπώσω μερικὲς πρακτικὲς σκέψεις.

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε ὅπως τὰ ζῷα. Τὸ ζῷο ζῇ μόνο γιὰ τὶς ἀνάγκες καὶ ἡδονὲς τῆς στιγμῆς. Ὁ ἄνθρωπος ἁπλώνει τὶς ῥίζες του βαθειά· στηρίζεται στὸ παρελθόν, ζῇ τὸ παρόν, καὶ στρέφεται μὲ ἐλπίδα πρὸς τὸ μέλλον.

1.Εἶπα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος στηρίζεται στὸ παρελθόν. Τέτοιες ἰδίως μεγάλες ἡμέρες, ὅπως ἡ σημερινή, εἶνε ἡμέρες ἱερῶν ἀναμνήσεων. Θυμᾶται τὰ παιδικά του χρόνια, ὅταν ζοῦσε σὰν ἄγγελος μέσα στὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον. Θυμᾶται τοὺς καλούς του γονεῖς, ποὺ δὲν ζοῦν πλέον. Θυμᾶται τοὺς δασκάλους του, ποὺ τοῦ ἔμαθαν τὰ πρῶτα γράμματα, νὰ συλλαβίζῃ καὶ νὰ διαβάζῃ. Θυμᾶται ζωηρὰ τοὺς πνευματικούς του πατέρες – ἱερεῖς, ποὺ τὸν δίδαξαν νὰ πιστεύῃ στὸ Θεό. Θυμᾶται ἀκόμη τοὺς προγόνους –εἴμαστε ἔθνος μὲ ἱστορία–, ἐκείνους ποὺ κοπίασαν καὶ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ ζοῦμε ἐμεῖς σὲ ἐλεύθερη πατρίδα. Θυμᾶται τοὺς προσφιλεῖς νεκρούς, καὶ δάκρυα ἔρχονται στὰ μάτια του. Αὐτοὶ δὲν βρίσκονται κοντά μας, δὲν θὰ καθήσουν σήμερα στὸ τραπέζι μας. Ἀπουσιάζουν. Ὑπάρχουν κάπου ἀλλοῦ, πέρα ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ τοὺς γαλαξίες, κοντὰ στὸ Θεό, ἐκεῖ ὅπου δὲν ὑπάρχει μεταβολὴ καὶ ἀλλοίωσις. Ὅλους αὐτοὺς ἐνθυμούμεθα σήμερα, κι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς λέμε· «Αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη» καὶ «Μνησθείη αὐτῶν ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ».

2.Ἀλλὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ περνάει μπροστά μας σὰν ταινία καὶ ὅλη ἡ ζωή μας. Μέσα στὰ 20, 30, 50, 60, 80 χρόνια, ὅσο ἔχουμε ζήσει, διακρίνουμε μερικὰ σημεῖα, μερικὰ ὁρόσημα, ἔκτακτα γεγονότα, στιγμὲς ἢ ἡμέρες, κατὰ τὶς ὁποῖες ἦταν ὅλα μαῦρα καὶ σκοτεινά, ὅλοι μᾶς ἀπελπίζανε, δὲν ὑπῆρχε καμμιά διέξοδος, καὶ ξαφνικὰ ἕνα χέρι, τὸ παντοδύναμο χέρι τοῦ Θεοῦ, ἁπλώθηκε πάνω μας, πάνω στὸ σπίτι καὶ τὴν οἰκογένειά μας, καὶ μᾶς ἔσωσε. Ὅλοι στὴ ζωὴ ἔχουμε δεῖ κάποιο θαῦμα, ὅπου φαίνεται καθαρὰ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἡμέρα αὐτὴ μᾶς ὑπενθυμίζει τὶς θεῖες εὐεργεσίες, ἔκτακτες καὶ τακτικές, καὶ λέμε μαζὶ μὲ τὸ Δαυΐδ· «Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον…» (Ψαλμ. 102,1).

3.Ὅταν ὅμως σήμερα ῥίχνουμε τὸ βλέμμα στὸ παρελθόν, ἐνθυμούμεθα καὶ κάτι δυσάρεστο. Εἶνε τὸ λυπηρότερο ἀπὸ ὅλα. Ἐσεῖς ποιό θεωρεῖτε ὡς τὸ θλιβερώτερο στὸν κόσμο; Εἶνε ἡ ἀγιάτρευτη ἀρρώστια, ἡ οἰκονομικὴ χρεωκοπία, ἡ πυρκαϊά, τὸ ναυάγιο στὴ θάλασσα, ὁ σεισμός, ποιό ἀπ᾿ ὅλα αὐτά; Ὁ Μέγας Βασίλειος, ποὺ ἑορτάζει σήμερα, ἔχει μιὰ ὁμιλία σχετική. Τὸ μεγαλύτερο δυστύχημα τῆς ζωῆς, λέει, εἶνε τὰ ἁμαρτήματά μας. Ὤ τὰ ἁμαρτήματά μου καὶ τὰ ἁμαρτήματά σας! «Οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου», «ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐμέ» (Ψαλμ. 37,4-5).

Ἂν θέλετε νὰ δῆτε πόσο βαρὺ πρᾶγμα εἶνε ἡ ἁμαρτία, διαβάστε στὸ Ψαλτήρι τὸν πεντηκοστὸ (50ό) ψαλμὸ τῆς μετανοίας. Θὰ δῆτε ἐκεῖ ἕνα βασιλιᾶ μὲ στέμμα, νὰ μὴν κοιμᾶται τὴ νύχτα, ἀλλὰ νὰ πέφτῃ στὰ γόνατα καὶ νὰ παρακαλῇ τὸ Θεὸ νὰ τὸν πλύνῃ καὶ νὰ τὸν καθαρίσῃ ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά του. Ξέρεις τί θὰ πῇ νὰ σὲ κεντήσῃ ὁ σκορπιὸς τῆς συνειδήσεως; Ἕνα σχετικὸ γεγονὸς ἀνέγραψαν οἱ ἐφημερίδες. Ὁ ἀεροπόρος, ποὺ ἔρριξε στὴ Χιροσίμα τὴν ἀτομικὴ βόμβα καὶ θέρισε τόσες χιλιάδες ἀνθρώπους, ἐπέστρεψε μετὰ στὴν πατρίδα του. Τὸν ὠνόμασαν ἐθνικὸ ἥρωα, τὸν στεφάνωσαν, τοῦ ἔδωσαν σύνταξι στρατηγοῦ. Μέσα του ὅμως αὐτὸς εἶχε τύψεις. Θυμόταν τὴν ὥρα ποὺ ἔσπειρε τὴν καταστροφὴ σὲ ὁλόκληρη πολιτεία, καὶ δὲν ἡσύχαζε. Στὸ τέλος διεσαλεύθη ἡ διάνοιά του καὶ κατέληξε σὲ ψυχιατρεῖο.

Τὰ ἁμαρτήματά μας, αὐτὰ ποὺ ὅλοι ἔχουμε διαπράξει, τέτοιες μέρες ἅγιες ἔρχονται καὶ ῥίχνουν σκιὰ λύπης μέσα στὴ χαρά μας. Μᾶς κεντοῦν. Κάποιος ἀδέκαστος κριτὴς φωνάζει μέσα μας· Εἶσαι ἔνοχος!… Γι᾿ αὐτό, ἀδελφοί μου, σήμερα, πρώτη τοῦ ἔτους, ἂς πάρουμε τὴν εὐλογημένη ἀπόφασι. Ἐὰν κάποιος δὲν ἔχῃ σκεφθῆ ὣς τώρα τὰ ἁμαρτήματά του, τὸν παρακαλῶ ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, τὸ ἔτος αὐτὸ νὰ τὰ ἐξομολογηθῇ σὲ κατάλληλο πνευματικὸ πατέρα. Ξέρουμε ἄλλωστε πόσο θὰ ζήσουμε; Τέτοια μέρα πέρυσι 60.000 περίπου γιώρτασαν μαζί μας, καὶ τώρα αὐτοὶ δὲν εἶνε ἀνάμεσά μας. Γι᾿ αὐτὸ νὰ κάνουμε σήμερα ἕναν ἀπολογισμό, νὰ ἐρευνήσουμε τὴ συνείδησί μας, νὰ καλέσουμε δικαστὰς τοὺς ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ νὰ ἐξοφλήσουμε τὰ γραμμάτιά μας. Πῶς ἐξοφλοῦνται τὰ γραμμάτια τῶν ἁμαρτημάτων; Ὤ, ἕνα δάκρυ πραγματικῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως φτάνει! Τί ἀξίζει τὸ δάκρυ αὐτό; Δὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ νὰ τὸ ζυγίσῃς. Ἕνα τέτοιο δάκρυ, λέει ὁ Μέγας Βασίλειος, σὰν τὸ δάκρυ τῆς πόρνης καὶ τοῦ λῃστοῦ, εἶνε διαμάντι, εἶνε Ἰορδάνης ποταμὸς ποὺ πλένει τὸν ἁμαρτωλό.

4.Νέο ἔτος! Ῥίξαμε τὸ βλέμμα στὸ παρελθὸν καὶ εἴδαμε τοὺς νεκρούς μας, εἴδαμε τοὺς εὐεργέτες μας, εἴδαμε καὶ τ᾿ ἁμαρτήματά μας. Ἀλλ᾿ ὅπως εἴπαμε, ὁ ἄνθρωπος δὲν ζῇ μόνο γιὰ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρόν· ζῇ προπαντὸς γιὰ τὸ μέλλον. Καὶ ἡ σημερινὴ ἡμέρα μᾶς στρέφει καὶ πρὸς τὸ μέλλον. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· Τί θὰ συμβῇ ἆραγε στὸν κόσμο κατὰ τὸ νέο ἔτος;

Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, παρὰ τὴν πρόοδο τῶν ἐπιστημῶν, εἶνε ὁ δυστυχέστερος ποὺ ἔζησε ποτὲ στὴ γῆ. Γιατὶ πάνω ἀπ᾿ τὸ κεφάλι του κρέμεται ἀπὸ μιὰ κλωστὴ ἡ ῥομφαία τῆς καταστροφῆς. Σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος ὑπάρχουν ἑστίες πυρός, ἡφαίστεια ἕτοιμα νὰ ἐκραγοῦν, ζῶνες ἐπικίνδυνες. Τὰ μεγάλα ἔθνη θὰ συμφωνήσουν ἆραγε μεταξύ τους, θὰ βροῦν τρόπο συμβιβασμοῦ τῶν διαφορῶν; Ὅλοι τὴν ἅγια τούτη μέρα μὲ τὴ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας εὐχόμεθα στὸ Θεὸ «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου» (θ. Λειτ.). Ἄμποτε ἡ εἰρήνη ν᾿ ἁπλώσῃ τὰ φτερά της σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο! Ἀλλὰ αὐτὸ εἶνε μιὰ εὐχὴ τῶν Χριστιανῶν, ποὺ εἶνε μειοψηφία. Μήπως ὅμως… –τρέμει ὁ λογισμὸς καὶ δὲν θέλω νὰ προχωρήσω–, καθ᾿ ἣν στιγμὴν ἐμεῖς ὀργιάζουμε χωρὶς νὰ ὑπολογίζουμε οὔτε Θεὸ οὔτε συνείδησι, μήπως πλησιάζει ἡ ἡμέρα ἡ φρικτὴ τῆς τιμωρίας τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ πληρώσουμε μὲ τόκο καὶ ἐπιτόκιο ὅλα τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ αἴσχη μας, τὶς πορνεῖες καὶ τὶς μοιχεῖες, τὶς βλασφημίες καὶ τὶς ψευδορκίες κ.τ.λ.; Μήπως πλησιάζει ὁ Ἁρμαγεδὼν τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀπ. 16,16); Ζοῦμε σὲ μία καμπὴ τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου, σὲ μία κοσμογονικὴ περίοδο.

Αὐτὲς τὶς φοβερὲς ἡμέρες ποιά ἡ θέσι τῶν Χριστιανῶν; Εἶνε ἡ θέσι τοῦ δειλοῦ, τοῦ ἀπογοητευμένου, τοῦ μελαγχολικοῦ; Ὅπως ὁ στρατιώτης ἐν καιρῷ πολέμου βρίσκεται σὲ ἐπιφυλακή, ἔτσι κ᾿ ἐμεῖς. «Γρηγορεῖτε», «γρηγορεῖτε», φωνάζει ὁ Κύριος (Ματθ. 24,42· 25,13 κ.ἀ.). Καὶ ὁ ἀπόστολος σήμερα λέει «Βλέπετε» (Κολ. 2,8), ἀνοῖξτε δηλαδὴ τὰ μάτια σας! Ὁ καθένας μας νὰ βρίσκεται σὲ ἐγρήγορσι, νὰ εἶνε στὰ ὅπλα. Καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα τὰ ὅπλα νὰ ἔχουμε ἕνα. Ποιό εἶν᾿ αὐτό; Ἡ πίστις.

Ὦ πίστις ἁγία, πίστις ὀρθόδοξος, πίστις ἀκράδαντος. Πίστις στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Πίστις, ὅτι τὸ ἀγαθὸ θὰ νικήσῃ τὸ κακό. Κι ἂν ἀκόμη τὰ ἄνω γίνουν κάτω, ἐμεῖς πρέπει νὰ μείνουμε πιστοί. Ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ μᾶς λέει· «Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ δειλιάτω» (Ἰω. 14,27), «πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε» (ἔ.ἀ. 14,1). Αὐτὴ τὴν πίστι ἂς τὴν κρατήσουμε.

Ἀδελφοί μου! Τὶς ἡμέρες αὐτὲς κάπου εἶδα μία κάρτ – ποστὰλ μὲ μιὰ εἰκόνα πολὺ διδακτική. Εἰκονίζει ἕνα μεγάλο δέντρο, κι ἀπὸ κάτω ἔχει δυὸ στροφὲς ἑνὸς ἐκλεκτοῦ ποιητοῦ τῆς πατρίδος μας, τοῦ Ἰωάννου Πολέμη· «…Μὴ φοβηθῇς τὸ δένδρο π᾿ ἅπλωσε τὶς ῥίζες του βαθειὰ στὸ χῶμα· κι ἂς σπάσῃ τὴν κορφή του ὁ ἄνεμος καὶ τὰ πυκνὰ κλαδιά του ἀκόμα.

Μὴ φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε στὴν πίστι ἐπάνω τὴν ἐλπίδα· τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα».

Σὰν τὸ δέντρο ἂς μείνουμε κ᾿ ἐμεῖς ῥιζωμένοι καὶ ἀκλόνητοι στὴν ὀρθόδοξο πίστι. Καὶ τότε, ὅ,τι κι ἂν συμβῇ, μὴ φοβηθῆτε.

Εὔχομαι, ὅλοι τὸ ἔτος αὐτὸ νὰ δώσουμε τὴ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ μὲ ἔργα ἀγαθά, ἔργα πίστεως, συνεπεῖς στὸ λόγο τοῦ Κυρίου· «Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀπ. 2,10)· ἀμήν.

 (†) ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστῖνου Καντιώτη

Advertisement

«Τεχνοδιάσπαση». Ο νέος τρόπος να χαλάει η επικοινωνία στο ζευγάρι και την οικογένεια.

Από “Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά” και “Institute for Family Studies

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν μπει για τα καλά  στις οικογενειακές μας στιγμές!  Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των ενηλίκων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, διαθέτουν smartphone και καλύπτουν με αυτά σημαντικό μέρος της κοινωνικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όμως, πώς επιδρά η χρήση αυτών των συσκευών στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια και το ζευγάρι;

Κάποιοι ισχυρίζονται πως οι ηλεκτρονικές συσκευές, smartphone, tablet, υπολογιστές, βοηθούν το ζευγάρι να έχει επικοινωνία μεταξύ τους και με τα παιδιά . Να είναι σε επαφή. Αυτό πράγματι συμβαίνει όταν βρίσκονται μακριά και υπάρχει η ανάγκη να μοιραστούν σκέψεις, συναισθήματα. Η τεχνολογία είναι κυριολεκτικά στην τσέπη μας, οπότε είναι  εύκολο να καλύψουμε τα κενά στη ζωή μας με τη χρήση της.

 Όμως τί συμβαίνει όταν το ζευγάρι, η οικογένεια,  είναι μαζί και ο υπολογιστής, το tablet  ή το smartphone έχει τις δικές του απαιτήσεις; Τότε αποκαλύπτεται η άλλη όψη του νομίσματος, όπου η αυξημένη συνδεσιμότητα συνοδεύεται με την εμφάνιση προβλημάτων. Μερικά άτομα αναπτύσσουν προβληματική ή εθιστική χρήση των συσκευών, σε βαθμό που αυτή αρχίζει να επηρεάζει τη ζωή και τις σχέσεις τους.

Αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα των συσκευών. Αφορά τις αδυναμίες των χρηστών, που υπερεκτιμούν, υιοθετούν έναν συγκεκριμένο τύπο τεχνολογίας και τη χρησιμοποιούν υπερβολικά συχνά. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι νεότεροι ενήλικες και οι άνδρες είναι πιο πιθανό να παγιδευτούν στις νέες τεχνολογίες, αν και το χάσμα μεταξύ των φύλων τείνει γρήγορα να μειώνεται και οι γυναίκες είναι εξίσου πιθανό, αν όχι πιθανότερο, να κάνουν και κείνες υπερβολική χρήση αυτών των τεχνολογιών. Όσοι είναι εξωστρεφείς αλλά και οι καταθλιπτικοί και οι μοναχικοί διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν προβληματικούς τύπους χρήσης της τεχνολογίας.

Η ενοχλητική συμπεριφορά, αφορά κυρίως εκείνους που είναι προσκολλημένοι στις συσκευές τους και εκδηλώνεται καθώς διακόπτουν την επικοινωνία τους κατά καιρούς από τους ήχους και τις ειδοποιήσεις του κινητού τους, ενώ βρίσκονται με άλλα άτομα. Αυτές οι διακοπές μπορεί μερικές φορές να είναι ενοχλητικές, και  ίσως ιδιαίτερα ενοχλητικές όταν ο χρήστης είναι με ένα άτομο που έχει μεγαλύτερη αξία ή ενδιαφέρον όπως ο/η σύζυγος και γενικότερα τα μέλη της οικογένειας. Αυτή η διακοπή της επικοινωνίας ή της συζήτησης για χάρη του κινητού εκλαμβάνεται ως μια απόρριψη, ως περιφρόνηση,  ως υποτίμηση της προσωπικής σχέσης για χάρη κάποιου άλλου, τιμητικότερου-ενδεχομένω προσώπου ή σημαντικότερου μηνύματος.

Στο Institute for Family Studies, ξεκίνησε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί ένα μέρος από αυτό που ονομάσαμε «τεχνοδιάσπαση»: τις καθημερινές προσβολές, τις διακοπές στην επικοινωνία του ζευγαριού ή αλλιώς το «κλέψιμο του χρόνου» που περνούν μαζί δύο άνθρωποι, εξ΄αιτίας της τεχνολογίας. Θέλαμε να καταγράψουμε όλους τους τρόπους που η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να γίνει προβληματική και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις προσωπικές σχέσεις.

Χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 143 εγγάμων ή σε σταθερή σχέση γυναικών. Κάθε γυναίκα ανέφερε πόσο συχνά ορισμένες συσκευές, όπως ένα κινητό ή smartphone, tablet, υπολογιστής και τηλεόραση, διέκοψαν την επικοινωνία που είχε με τον σύζυγό της. Οι γυναίκες βαθμολόγησαν επίσης πόσο συχνά αντιμετώπιζαν συγκεκριμένες καταστάσεις «παρέμβασης» της τεχνολογίας, όπως το να στέλνει ο σύζυγος μηνύματα σε άλλους κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής συζήτησης του ζευγαριού ή να απαντά στο τηλέφωνό του καθώς έτρωγαν μαζί.

Το 70% περίπου των γυναικών δήλωσαν ότι τα κινητά/smartphone, οι υπολογιστές ή η τηλεόραση παρενέβαιναν στη σχέση τους με τον σύζυγό τους σε αρκετές ή συχνές περιπτώσεις. Πολλές γυναίκες δήλωσαν επίσης ότι οι ακόλουθες συγκεκριμένου τύπου διακοπές συνέβαιναν τουλάχιστον καθημερινά:

  • Το 62% είπε ότι η τεχνολογία παρεμβαίνει στον ελεύθερο χρόνο που περνούν μαζί.
  • Το 40% είπε ότι ο σύζυγός του αποσπάται από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας τους.
  • Το 35% είπε ότι ο σύζυγός τους θα βγάλει το τηλέφωνό του αν λάβει μια ειδοποίηση, ακόμα κι αν βρίσκεται στη μέση μιας συνομιλίας.
  • Το 33% είπε ότι ο σύζυγός τους ελέγχει το τηλέφωνό του κατά τη διάρκεια των γευμάτων που έχουν μαζί.
  • Το 25% είπε ότι ο σύζυγός τους στέλνει ενεργά μηνύματα σε άλλους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του ζευγαριού.

Πολλές από αυτές τις διακοπές είναι πιθανώς ακούσιες ή ασυνείδητες, αλλά αρκούν για να στείλουν στον άλλο το μήνυμα ότι η συσκευή ή το μήνυμα είναι πιο σημαντικά εκείνη τη στιγμή από τον δικό του άνθρωπο. Εάν αυτό γίνεται συχνά, η σχέση τους αρχίζει να υποφέρει. Και η έρευνα έδειξε ότι αυτό συμβαίνει συχνά: Οι γυναίκες που ανέφεραν περισσότερη «τεχνοδιάσπαση» στη συζυγική σχέση τους ανέφεραν και περισσότερες συγκρούσεις εξαιτίας της χρήσης της τεχνολογίας, χαμηλότερη ικανοποίηση από τη σχέση τους, περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα και χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους.

Εάν θέλετε να αποφύγετε τις συγκρούσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία πριν ακόμη ξεκινήσουν, αυτές είναι μερικές προτάσεις:

1. Μπορεί να προηγηθεί μια συζήτηση ως προς  τη χρήση του κινητού κλπ, με τον σύζυγο και τα μέλη της οικογένειά σας γενικότερα και να ορισθούν  κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού ως προς τη χρήση του κινητού στις περιόδους που είστε μαζί.

2. Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Εξετάστε προσεκτικά και κριτικά και το δικό σας μερίδιο στη χρήση των ψηφιακών συσκευών. Ελέγξτε  στον εαυτό σας…

  • Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τη συσκευή σας όταν είστε με την οικογένειά σας;
  • Είναι απαραίτητη όλη αυτή η χρήση;
  • Για ποιους λόγους χρησιμοποιείται τη συσκευή;
  • Πώς πιστεύετε ότι αισθάνεται ο/η σύζυγός σας ή η οικογένειά σας όταν σας βλέπουν να χρησιμοποιείται την συσκευή σας ή όταν ακούνε τις ειδοποιήσεις που καταφθάνουν ενώ είστε μαζί τους σαν οικογένεια;

3. Ορίσετε να υπάρχουν ώρες χωρίς συσκευές κάθε μέρα όπου, χρόνος που θα βρίσκεστε με απλότητα με το σύζυγο  ή την οικογένειά σας. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορεί να αποφασίσουν να απενεργοποιήσουν τις συσκευές τους μόλις επιστρέψουν από τη δουλειά και να τις βάλουν σε κάποιο σημείο που δεν φαίνονται. Στη συνέχεια, μπορούν να τις ενεργοποιήσουν ξανά αφού τα παιδιά κοιμηθούν και αφού βρήκαν λίγη ώρα για να μιλήσουν  μεταξύ τους και να επικοινωνήσουν ως ζευγάρι. Άλλοι μπορεί απλώς να βγάζουν τα τηλέφωνα και τα tablet τους εκτός οπτικού πεδίου κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Αυτά είναι κάποια μόνο παραδείγματα.

Μπορείτε να βρείτε πολλούς τρόπους να απομονώσετε τις ενοχλητικές διακοπές της οικογενειακής σας επικοινωνίας και να δείξετε στους δικούς σας πως  εκείνοι έχουν τη προτεραιότητα στη ζωή σας! 

https://ifstudies.org/blog/technoference-how-technology-can-hurt-relationships

https://mumdadandkids.gr/texnologia/texnodiaspasi-o-neos-tropos-na-xala-i-epikoinonia-sto-zevgari-kai-tin-oikogeneiahttp://aktines.blogspot.com/2022/12/blog-post_610.html#more

Πηγή: http://aktines.blogspot.com/2022/12/blog-post_610.html#more

Ἰωσήφ, ὁ Μνήστωρ τῆς Παρθένου

 Ἐὰν εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἡ γλώσσα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος θὰ εἶναι ἡ σιωπή, τότε ὁ Ἰωσήφ, ὁ Μνήστωρ τῆς Παρθένου, εἶναι τύπος τοῦ ἀνθρώπου τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Στὰ εὐαγγέλια δὲν διασώζεται κανένας λόγος του, δὲν ἀναφέρεται καμιὰ συνομιλία του. Περιγράφονται μόνο οἱ σκέψεις του καὶ οἱ ἐνέργειές του. Προσεγγίζει τὸ μυστήριο τῆς ἄφατης κένωσης τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ μὲ δέος, περίσκεψη καὶ σιωπή. Κι ὅταν λογισμοὶ ἀμφιβολίας τὸν κατακλύζουν, κι ὅταν ἡ ταραχὴ τοῦ προξενεῖ ἀνυπόφορο ψυχικὸ πόνο, τότε μιλάει ὁ οὐρανός…

Ὁ Ἰωσὴφ εἶναι μοναδικὸ πρόσωπο, διότι ἀκολούθησε τὴν ὁδὸ τῆς καρδιᾶς καὶ ὄχι τὴν αὐστηρότητα τοῦ νόμου. Χαρακτηρίστηκε δίκαιος, παρότι δὲν ἔμεινε προσκολλημένος στὸν παλαιὸ νόμο, τὸν ὁποῖο ὑπερέβη συνεργώντας στὸ ἔργο τῆς χάριτος. Ἔγινε διάκονος τῆς νέας διαθήκης, ὄχι τοῦ γράμματος τοῦ νόμου ἀλλὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ. «Τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ» (Β΄ Κορ. 3,7). Ἐξάλλου, ἡ χριστιανικὴ δικαιοσύνη βρίσκεται πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὰ ὅρια ὁποιασδήποτε προσκόλλησης στὸ γράμμα τοῦ νόμου…

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης

Πηγή: https://anastasiosk.blogspot.com/2022/12/blog-post_717.html#more

Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος: Η απαρχή των μαρτύρων της Εκκλησίας μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

           Η αγία μας Εκκλησία είναι συνυφασμένη με το διωγμό και το μαρτύριο. Είναι δομημένη με το αίμα εκατομμυρίων καλλίμαχων μαρτύρων, οι οποίοι αποτελούν και το μόνιμο καύχημά Της. Το χρώμα της είναι το κόκκινο από τους ποταμούς των αιμάτων κατά των διαχρονικών πιστών. Οι ειδικοί υπολογίζουν πως με τους μετριότερους υπολογισμούς περισσότεροι από ένδεκα εκατομμύρια Χριστιανοί έχυσαν το τίμιο αίμα τους για τη νέα πίστη. Είναι ευνόητο πως τα νήματα του πολέμου κατά της Εκκλησίας κινεί ο θεομάχος και ανθρωποκτόνος διάβολος, ο οποίος μισεί θανάσιμα το ανθρώπινο γένος και επιδιώκει τη ματαίωση της εν Χριστώ σωτηρίας του.

     Πρώτο θύμα του λυσσαλέου πολέμου ο αρχιδιάκονος της πρώτης Εκκλησίας Στέφανος, άνδρας πλήρης «πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας» (Πραξ.6,3). Ήταν ένας από τους επτά διακόνους, τους οποίους εξέλεξε η χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων για να διακονούν τους πιστούς στις «αγάπες», δηλαδή στα κοινά τραπέζια, ώστε να εκλείψουν τα παράπονα από τους ελληνιστές πιστούς, οι οποίοι παραθεωρούνταν σ’ αυτά. Το όνομά του είναι ελληνικό που σημαίνει τον άνθρωπο που φορά στεφάνι, στέμμα, δηλαδή τον διαλεχτό και αξιόλογο άνθρωπο. Ήταν πιθανότητα ελληνικής καταγωγής και είχε μόρφωση και ήθος, τα οποία τον καθιστούσαν ξεχωριστό στην Ιερουσαλήμ. Ασκούσε τη διακονία που του ανέθεσε η Εκκλησία με ιδιαίτερο ζήλο, υπηρετώντας τις χήρες, τα ορφανά, τους ασθενείς, τους φτωχούς και όλους τους καταφρονεμένους. Θεωρούσε με θέρμη ότι υπηρετούσε στα πρόσωπα των ενδεών αδελφών του τον ίδιο το Χριστό.

     Αλλά δεν εξαντλούνταν η δραστηριότητά του μόνο στον τομέα της κοινωνικής διακονίας. Αξιοποιώντας τα φυσικά του χαρίσματα, δίδασκε το λόγο του Θεού με ιδιαίτερη θέρμη. Μάλιστα αξιώθηκε από το Θεό να κάνει «τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ» (Πραξ.6,8), ώστε να μέσω αυτών να δοξάζεται ο αληθινός Τριαδικός Θεός και να τελεσφορεί το σωτήριο κήρυγμα της νεαρής Εκκλησίας.

      Αυτό όμως εξόργισε τους φανατικούς Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν αρχίσει σκληρό διωγμό εναντίον της νέας πίστεως, η οποία ήδη είχε διαφοροποιηθεί από τον ιουδαϊσμό. Ορισμένα από τα μέλη της συναγωγής των λεγομένων Λιβερτίνων, των Κυνηναίων και Αλεξανδρέων, καθώς και κάποιοι από των Ιουδαίων που κατάγονταν από την Κιλικία και την Ασία κάλεσαν τον Στέφανο να συζητήσουν μαζί τους για τη νεοφανή πίστη. Αλλά δε μπόρεσαν να τον αντικρούσουν, «οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει» (Πραξ.6,10). Τότε σκέφτηκαν να τον συκοφαντήσουν ότι δήθεν άκουσαν «αυτού λαλούντος ρήματα βλάσφημα εις Μωυσήν και τον Θεόν» (Πραξ.6,11). Τον παρέδωσαν στον φανατισμένο όχλο και στους άτεγκτους πρεσβυτέρους και γραμματείς για παραδειγματική τιμωρία. Επίσης τον παρέπεμψαν στο συνέδριο να δικαστεί και επιστράτευσαν ψευδομάρτυρες, οι οποίοι υποστήριζαν πως «ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται ῥήματα βλάσφημα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ νόμου· ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς» (Πραξ.6,14). Αλλά την ώρα που ξεστόμιζαν εναντίον του τις ψευδομαρτυρίες είδαν να λάμπει το πρόσωπό του και να μοιάζει με άγγελος του Θεού.   

      Ο Στέφανος πήρε θάρρος και έκανε μια καταπληκτική απολογία, εξιστορώντας τις δωρεές του Θεού προς τον ιουδαϊκό λαό, και στηλιτεύοντας με έμφαση τις αποστασίες των προγόνων του. Αλλά και τους συγχρόνους του, καταλήγοντας ως εξής: «Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. Τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε· οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.» (Πραξ.7,51-53).

      Οι δικαστές του όταν άκουσαν την θαρραλέα απολογία του Στεφάνου άρχισαν να τρίζουν τα δόντια τους από θυμό και αγανάκτηση. Εκείνος σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό είδε την δόξα του Θεού και τον Κύριο Ιησού Χριστό να στέκεται δίπλα στο θρόνο της Θεότητας και είπε «ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα» (Πραξ.7,56). Όταν άκουσαν αυτά έφριξαν, κλείνοντας τα αφτιά τους, να μην ακούν τις δήθεν βλασφημίες του αγίου άνδρα. Αμέσως τον άρπαξαν και τον οδήγησαν έξω της πόλεως να τον σκοτώσουν με λιθοβολισμό. Μαζί τους ήταν και κάποιος νεαρός ονόματι Σαούλ, ο οποίος φύλαγε τα ρούχα των δημίων, που λιθοβολούσαν τον Στέφανο. Πρόκειται για τον απόστολο Παύλο, ο οποίος αργότερα θα μεταστρέφονταν και θα γινόταν ο θερμότερος απόστολος του Χριστού. Τη στιγμή του μαρτυρίου του ο Στέφανος προσεύχονταν «Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη» (Πραξ.7,60).

      Αυτός ήταν ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, αληθινός αναγεννημένος εν Χριστώ άνθρωπος, γνήσιος τύπος του Σωτήρος Χριστού. Το ηρωικό του παράδειγμα θα συνεχίσουν εκατομμύρια ομολογητές της αληθινής πίστεως, οι οποίοι θα σμίξουν το δικό τους αίμα με το τίμιο αίμα του Στεφάνου, για να ποτίζει εσαεί το δένδρο της σωτηρίας του κόσμου. Η δύστηνη εποχή μας έχει απόλυτη ανάγκη από ηρωικά πρότυπα σαν αυτό του αγίου Στεφάνου, προκειμένου να πορευτεί η ανθρωπότητα το δρόμο της εν μέσω «σκιάς θανάτου» (Ματθ.4,16).      

Πηγή:  http://aktines.blogspot.com