ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ

Ο Σταυρος 2

Τρία εἴδη δίψης

5ος λόγος τοῦ σταυροῦ

«Διψῶ» (Ἰω. 19,28)

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου, νὰ διαθέσω λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας, γιὰ νὰ δοῦμε τί ἑορτάζουμε σήμερα. Ἑορτάζουμε τὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἴπαμε ἐφέτος νὰ ἑρμηνεύσουμε τοὺς ἑπτὰ λόγους, ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ σταυρό, ποὺ περιέχουν πολύτιμα διδάγματα· κάθε λόγος του, εἴπαμε, εἶνε ἕνα θαῦμα. Ὁ πρῶτος ἔχει τὸ δίδαγμα τῆς συγγνώμης· ὁ δεύτερος ἔχει τὸ δίδαγμα, τὰ παιδιὰ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τοὺς γονεῖς· ὁ τρίτος διδάσκει νὰ μὴ λησμονοῦμε τὸ σκοπό μας ποὺ εἶνε ὁ παράδεισος· ὁ τέταρτος φωτίζει τὸ μυστήριο τῆς σταυρικῆς θυσίας, μὲ τὴν ὁποία ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐα «Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται…» (Ἠσ. 53,4). Καὶ τώρα εἶνε ἡ σειρὰ τοῦ πέμπτου λόγου. Ποιός εἶνε ὁ πέμπτος λόγος τοῦ σταυροῦ; Εἶνε μία λέξις, τὸ ῥῆμα «Διψῶ» (Ἰω. 19,28). Τὸ εἶπε ὁ Χριστὸς «ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή». Ἦταν προφητευμένο ἀπὸ τὸν ψαλμῳδό· «ξεράθηκε ἡ δύναμί μου σὰν ψημένο κεραμίδι, καὶ ἡ γλῶσσα μου κόλλησε στὸ λαρύγγι μου» (Ψαλμ. 21,16).

Περὶ δίψης λοιπὸν θὰ μιλήσουμε. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας «Διψῶ» εἶνε πολυσήμαντος. Καὶ διακρίνουμε τρία εἴδη δίψης· τὸ πρῶτο εἶνε ἡ δίψα ἡ σωματική, τὸ δεύτερο ἡ δίψα ἡ πνευματική, καὶ τὸ τρίτο εἶνε ἡ μυστηριώδης δίψα. Ἂς προσπαθήσουμε μὲ λίγα ἁπλᾶ λόγια νὰ ἐξηγήσουμε αὐτὰ τὰ τρία.

Πρῶτα ἡ σωματικὴ δίψα, πάθος ἀδιάβλητο. Ἕνα ἀπὸ τὰ κυριώτερα συστατικὰ τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ καὶ τῆς φυσικῆς ζωῆς εἶνε τὸ νερό. Ἀπαραίτητο τὸ νερό. Ἡ Γῆ, ὁ μικρὸς αὐτὸς πλανήτης, ἕνας κόκκος ἄμμου ἀπέναντι στὶς τεράστιες σφαῖρες τῶν διαφόρων οὐρανίων σωμάτων ποὺ στροβιλίζονται στὸ ἄπειρο, ἐπειδὴ ὡρίσθηκε ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ νὰ εἶνε ἡ κατοικία τοῦ ἀνθρώπου, ἔχει νερό. Ἀλλοῦ, π.χ. στὴ σελήνη, δὲν ὑπάρχει σταγόνα, ἐπικρατεῖ ξηρασία. Θὰ θυμᾶστε ὅτι, ὅταν ἕνας Ἀμερικανὸς ἀστροναύτης βρισκόταν σὲ διαστημικὸ ταξίδι, ἐκεῖ πάνω δίψασε, καὶ τότε εἶπε· Θεέ μου, πότε νὰ κατεβῶ στὴ Γῆ, ν᾽ ἀνοίξω τὴν κάνουλα τοῦ σπιτιοῦ μου νὰ πιῶ νεράκι!… Πόσο ἀχάριστοι εἴμαστε, ποὺ λησμονοῦμε νὰ ποῦμε εὐχαριστῶ στὸ Θεὸ γιὰ τὴν δωρεὰ αὐτὴ τοῦ ὕδατος! Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως λένε οἱ ἐπιστήμονες, εἶνε κατὰ τὰ δύο τρίτα (⅔) νερό. Καὶ τὰ δύο τρίτα (⅔) ἐπίσης τῆς ἐπιφανείας τῆς ὑδρογείου σφαίρας τὰ καλύπτει ἡ θάλασσα, ἐνῷ μία ἄλλη μεγάλη ποσότητα νεροῦ αἰωρεῖται στὴν ἀτμόσφαιρα ὡς ὑδρατμοί. Ἡ ποσότητα αὐτὴ τῶν ὑδάτων εἶνε ῥυθμισμένη. Γιατὶ ἂν ἡ ἐξάτμισι ἦταν μικρότερη, τότε ἀλλοίμονο· ἡ στάθμη τῶν θαλασσῶν θὰ ὑψωνόταν, τὰ νερὰ θὰ ἐκάλυπταν καὶ τὴν κορυφὴ τῶν Ἱμαλαΐων· ἂν πάλι ἦταν μεγαλύτερη, ἄλλη συμφορά· οἱ ὑδρατμοὶ θὰ τύλιγαν τὴ γῆ στὸ σκοτάδι. Ποιός τὰ ῥύμισε αὐτά; «Τίς ἐμέτρησε τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ;» (Ἠσ. 40,12). Σύ, Κύριε, ὁ ὁποῖος τὰ «πάντα μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ διέταξας» (Σοφ. Σολ. 11,20). Τὰ ἔχει μετρήσει ὅλα ἀκριβῶς ὁ Κύριος. Τώρα ὅμως αὐτός, «ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας» (ιε΄ ἀντίφ. ὄρθρ. Μ. Παρ.), λέει «Διψῶ». Ποιός τὸ λέει; «Ὁ λίμνας καὶ πηγὰς καὶ θαλάσσας ποιήσας» (μεσῴδ. κάθ. ὄρθρ. Μ. Πέμπ.), αὐτὸς ποὺ δημιούργησε ὅλα τὰ νερά· «ὁ διαρρήξας πέτραν ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐρρύησαν ὕδατα καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν καὶ διψῶντα τὸν λαὸν κορέσας», αὐτὸς ποὺ χόρτασε στὴν ἔρημο μὲ νερὸ τοὺς διψασμένους Ἰσραηλῖτες (εὐχ. Μεγ. Ἁγιασμ.). Δίψασε καὶ μιὰ ἄλλη φορά, ὅταν περπατώντας μέσ᾽ στὸν ἥλιο ἔφτασε κατάκοπος στὸ φρέαρ Συχὰρ καὶ ζήτησε νερὸ ἀπὸ τὴ Σαμαρείτιδα (βλ. Ἰω. 4,7)· τώρα ὅμως στὴ δίψα του ἀντὶ γιὰ νερὸ τὸν ποτίζουν ξίδι και ἀκούγεται τὸ παράπονό του· «Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας; ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος» (θ΄ & ιβ΄ ἀντίφ. ὄρθρ. Μ. Παρ.). Σήμερα ὁ Χριστὸς διψᾷ. Καὶ εἶνε φυσικὸ νὰ αἰσθάνεται σωματικὴ δίψα. Ἔχει ἐξαντληθῆ ἀπὸ τὴν ἀγωνία τῆς Γεθσημανῆ μὲ ἱδρῶτα ποὺ ἔσταζε πάνω στὴ γῆ «ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος» (Λουκ. 22,44), ἀπὸ τὴν ὁλονύκτιο ἀνάκρισι καὶ δίκη στὸ συνέδριο τῶν ἀρχιερέων, ἀπὸ τὸ ῥάπισμα τοῦ ὑπηρέτου, ἀπὸ τὴν ἀνάκρισι στὸν Πιλᾶτο, ἀπὸ τὴν «ἐξουθένωσι» στὸν Ἡρῴδη (ἔ.ἀ. 23,11), ἀπὸ τοὺς ἐμπαιγμοὺς τῶν στρατιωτῶν, ἀπὸ τὴ φραγγέλλωσι στὸ πραιτώριο, ἀπὸ τὸ ἀγκάθινο στεφάνι, ἀπὸ τὴν πορεία πρὸς τὸ Γολγοθᾶ ὑπὸ τὸ βάρος τοῦ σταυροῦ, ἀπὸ τὶς πληγὲς τῶν ἥλων, ἀπὸ ὅλη τὴν αἱμορραγία, ἀπὸ τὴν ψυχικὴ ὀδύνη. Ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ἔχει ἐξαντληθῆ καὶ λέει «Διψῶ».

Ὁ Χριστὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σωματικὴ εἶχε καὶ δίψα πνευματική. Τί διψᾷ ὁ Κύριός μας; Τὴν ἐπικράτησι τῆς βασιλείας του. Διψᾷ νὰ δῇ ἐπάνω στὸν πλανήτη μας νὰ βασιλεύῃ ἡ δικαιοσύνη, καὶ δὲν βρίσκει δικαιοσύνη, βρίσκει ἀδικία καὶ ἐκμετάλλευσι τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς. Διψᾷ ὁ Κύριος νὰ λάμπῃ παντοῦ ἡ ἀλήθεια, μὰ ἡ ἀλήθεια ἀποκρύπτεται ἢ παραποιεῖται καὶ νοθεύεται. Διψᾷ ν᾽ ἁπλώνεται ἡ εἰρήνη του, καὶ ἀντὶ τῆς εἰρήνης κροτοῦν ὅπλα, διεξάγονται πόλεμοι τοπικοὶ καὶ παγκόσμιοι· δὲν ἀποκλείεται κατὰ τὴ Γραφὴ τὰ μάτια μας νὰ δοῦν καὶ τὸν Ἁρμαγεδῶνα τῆς Ἀποκαλύψεως (16,16). Οἱ ἄνθρωποι βαυκαλίζονται μὲ αἰσιόδοξες προβλέψεις γιὰ τὸ μέλλον· δὲν συμμερίζομαι τὴν αἰσιοδοξία τους. Αἰσιόδοξοι μποροῦν νὰ εἶνε μόνο οἱ δίκαιοι. Οἱ ἄλλοι ἔχουμε ἁμαρτήσει τόσο πολύ, σταυρώσαμε τὸ Χριστὸ τόσες φορές, ὥστε πρέπει νὰ περιμένουμε θλίψεις καὶ δεινά. Διψᾷ ὁ Χριστὸς τὴν ἀγάπη, καὶ βλέπει κακία καὶ μῖσος ἄγριο στὸν κόσμο. Αὐτὴ εἶνε δυστυχῶς ἡ πραγματικότης.

Τέλος, στὴν ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη δίψα μυστηριώδης, ὅπως τὴν λέει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ποιά εἶνε αὐτὴ ἡ μυστικὴ δίψα; Τόσο πολὺ μᾶς ἀγαπᾷ ὁ Κύριός μας, ὥστε ἦταν πρόθυμος νὰ ὑποστῇ ὄχι μόνο αὐτὰ ποὺ ὑπέφερε, ἀλλὰ πολὺ περισσότερα, ἀρκεῖ νὰ σωθῇ τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἡ ἀγάπη του εἶνε πολὺ μεγάλη, δὲν βρίσκεται εὔκολα εἰκόνα κατάλληλη νὰ τὴν παραστήσῃ. Μικρὸ δεῖγμα τῆς ἀγάπης του μπορεῖ ἴσως νὰ θεωρηθῇ ἡ ἀγάπη τῆς μάνας. Τί κάνει ἡ μάνα, κάθε μάνα· ἀγαπάει τὸ παιδί της καὶ θυσιάζεται γι᾽ αὐτό. Ὅταν εἶνε ἄρρωστο, ἀγρυπνεῖ ὅλη τὴ νύχτα στὸ προσκέφαλό του. Λένε καὶ γιὰ κάποια μητέρα ποὺ βρέθηκε στὴν ἔρημο, ὅτι ἐκεῖ ἐστείρευσαν οἱ μαστοί της, δὲν εἶχε γάλα νὰ τὸ ποτίσῃ, καὶ τότε τί ἔκανε· ἄνοιξε τὶς φλέβες της καὶ πότισε τὸ βρέφος μὲ τὸ αἷμα της! Διότι τί εἶνε τὸ γάλα, ποὺ ἡ ἐπιστήμη τὸ θεωρεῖ ἀναντικατάστατο γιὰ τὴν τροφοδοσία καὶ ὑγεία τοῦ παιδιοῦ; αἷμα τῆς μητέρας εἶνε, ποὺ μεταβάλλεται σὲ γάλα μέσα στὸ θαυμαστὸ ἐργαστήριο τοῦ ὀργανισμοῦ της.

Ὅταν κανεὶς παρατηρῇ τέτοια φαινόμενα, ἀπορεῖ πῶς ὑπάρχουν ἄπιστοι; Παίρνει ἡ γυναίκα νερὸ καὶ τροφή, αὐτὰ γίνονται αἷμα, καὶ τὸ αἷμα γίνεται φυσικὸ γάλα. Ἡ μάνα λοιπὸν αὐτὴ στὴν ἔρημο ἄνοιξε τὶς φλέβες της, πότισε μὲ αἷμα τὸ βρέφος, καὶ ἔτσι αὐτὸ ἔζησε. Μικρὴ εἰκόνα αὐτὴ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ποὺ διψᾷ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος.

Δύο λόγια ἀκόμη, ἀγαπητοί μου. Ἐφιστῶ τὴν προσοχή σας στὸ ἑξῆς. Ὅσο εἶστε βέβαιοι ὅτι αὔριο εἶνε Μεγάλη Παρασκευή, τόσο καὶ ἀκόμη πιὸ βέβαιοι νὰ εἶστε, ὅτι θὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα, ποὺ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ «ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» (Ζαχ. 12,10 – Ἰω.19,37). Θὰ σειστοῦν τὰ θεμέλια τῆς γῆς, ὁ ἥλιος θὰ σκοτισθῇ, τὰ ἄστρα θὰ πέσουν, οἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν θὰ σαλευτοῦν, θὰ λάμψῃ ὁ σταυρὸς πιὸ πολὺ κι ἀπὸ τὸν ἥλιο, καὶ τότε θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστὸς νὰ κρίνῃ τὸν κόσμο. Δὲν θὰ εἶνε ὅπως στὴν πρώτη παρουσία του· τώρα θὰ ἔρθῃ μὲ ὅλη τὴ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο του. Θὰ δικάσῃ τὸν Πιλᾶτο, τοὺς Ἰουδαίους, τὸν Ἰούδα· ἀλλὰ θὰ δικάσῃ κ᾽ ἐμᾶς, ποὺ ἁμαρτήσαμε περισσότερο ἀπὸ ἄλλες γενεές. Θὰ μᾶς διαιρέσῃ σὲ δύο κατηγορίες, τοὺς δικαίους καὶ τοὺς ἁμαρτωλούς, στοὺς ὁποίους μεταξὺ ἄλλων θὰ πῇ· Δίψασα καὶ δὲν μοῦ δώσατε νὰ πιῶ. Αὐτοὶ θὰ ποῦν· Πότε σὲ εἴδαμε, Κύριε, διψασμένο καὶ δὲν σοῦ δώσαμε νὰ πιῇς; Κ᾽ ἐκεῖνος θὰ τοὺς ἀποστομώσῃ λέγοντας· «Ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,45). Δηλαδή; Ὁ Χριστὸς περπατάει στὸν κόσμο. Ποῦ περιπατάει; ὅπου φτωχός, ὅπου γυμνός, ὅπου πεινασμένος, ὅπου διψασμένος, ὅπου φυλακισμένος, ἐκεῖ εἶνε ὁ Χριστός. Οἱ πολλοὶ γλεντοῦν, διασκεδάζουν· κάποιοι ἄλλοι ὅμως ὑποφέρουν, πεινοῦν, πεθαίνουν.

Ἂς φιλοτιμηθοῦμε τὸ Πάσχα νὰ δείξουμε ἀγάπη. Καὶ ἕνα ποτήρι νερὸ νὰ δώσουμε, θὰ ὑπάρχῃ ἀμοιβή (βλ. Ματθ. 10,42). Ὁ Χριστιανὸς χωρὶς ἀγάπη καὶ ἐλεημοσύνη δὲν ἑορτάζει. Οἱ ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες νὰ εἶνε ἡμέρες ἐλεημοσύνης. Αὔριο τὸ πρωί, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θὰ συνεχίσουμε μὲ τὸν ἕκτο λόγο τοῦ σταυροῦ.

(†) ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστῖνου Καντιώτη

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s